Walang Anuman sa Langit ang Mumurahin

0

 

IMG_2886    

“At nakita namin doon ang mga Nefilim, ang mga anak ni Anak, na mula sa mga Nefilim; at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong at gayundin kami sa kanilang paningin.” (Mga Bilang 13:33)

Sa labindalawang espiya na isinugo ni Moises upang magsiyasat sa lupain ng Canaan, sampu ang nagsabi na ang mga nakatira doon ay higante at hindi kayang magapi ng mga Israelita. Si Caleb at Joshua lamang ang nagsabi na kaya silang talunin mula sa lakas na nagmumula sa Panginoon.

Bawat tao ay may mga higante rin na hinaharap sa buhay. Sila ang kumakatawan sa mga kabigatan at pagsubok sa ating buhay. Kung hindi natin sila…

continue reading..

He gently leads those who are with young.

0

As gold is refined in the fire, so is a woman through motherhood. Motherhood requires martyrdom because it means giving of our lives, our  ambitions and aspirations – all for the sake of that “bundle of joy on the crib”.

Babies die if we leave them by themselves for a day. That is why God gave them mothers to tenderly and lovingly care for them. They maybe helpless, yet are endowed with power to command our  loving attention, and have great potential for greatness. With God’s  guiding hand, and a mother’s devotion,  they can be assets to society, pleasing…

continue reading..

Our Incredible Body

0
images

ICM Topic for Discussion
June 18, 2016

“I praise You for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are Your works and my soul knows it very well. “ Psalm 139:14

The human body is incredibly a magnificent and powerful creation of God. How it works – its complexity, yet perfect coordination of bodily systems, is a testimony to the greatness of our Creator.

Here are some facts and wonders of the human body taken
from: http://www.fullyalivetoday.com/cheese-cake/spiritual-inspiration/200-the-wonder-of-the-human-body

* A cough releases an explosive charge of air that moves at speeds up to 60 mph. – this makes it important for us to cover our mouth when we cough
* A sneeze can exceed the speed of…

continue reading..

Thoughts on Fathers’ Day

0

My father died 30 years ago. It was a tragic, unexpected death. As I write this, my heart still bleeds with longing for my father who was taken from us when he was only 53 years old. He was then the principal of San Pablo Central School, the biggest in the city. Three drug addicts forcibly entered our house and demanded money. It pierces my heart just to recall the incident. But God has a good purpose for all things. I always take comfort on that.

My father was a “jack of all traits”. He had knowledge of carpentry and did most of our cabinets, beds, benches and other stuff. He made toys out of coconut shell,…

continue reading..

Si Joseph: Ang Dakilang Ama

0
photo (14)

Tatlong beses na nagpakita kay Joseph ang anghel ng Panginoon. Sa unang pagpapakita, sinabi sa kanya ng anghel ang hindi kapani-paniwalang pangyayari: Si Maria ay nagdadalangtao bagamat tapat sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon, binalaan siya ng anghel na tumakas sila sa Ehipto dahil papatayin ni Herod ang lahat ng mga sanggol sa Israel. Panghuli, sinabi ng anghel na maaari na silang bumalik sa Israel dahil namatay na si Herod.Sa lahat ng ito, si Joseph ay sumunod.

Sa Biblia, kaunti lamang ang naisulat tungkol kay Joseph. Ngunit malinaw na naipahayag ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya at pagsunod. Maaring hindi sundin ni Joseph ang anghel. Mas madali na gawin…

continue reading..

Pagbubulay Tungkol sa Kamatayan

0
DSC_0022

Anong mabuting maidudulot ang mabuhay ng mahaba kung hindi naman bumubuti ang kalooban? Ang mahabang buhay ay hindi laging mabuti sa tao kung namumuhay siya na malayo sa Dios dahil nadadagdagan lamang ang kanyang kasalanan, at nadadagdagan din ang ipagsusulit niya sa Dios.

Maipamuhay sana natin ang bawat araw ng ating buhay na kapuri-puri sa Dios. Marami ang nagbibilang ng mga taon mula nang sila ay naging Kristiano, subalit salat naman ang bunga ng Ispiritu sa kanilang buhay. Totoong nakakatakot ang mamatay, subalit maaaring mas nakakatakot ang mabuhay ng mahaba na hindi kasama ang Dios.

Masaya ang taong marunong at nagsisikap na makamit ang bagay…

continue reading..

Evangelism At Home

0

 

IMG_2206

Dear Bing, 

A stay-at-home mom might think that she hardly has time to share the Gospel. It makes her feel guilty that she fails to obey The Great Commission. Her world is within four corners of her house, and her activities are centered on her children, home and husband. Understandably, it is hard to join gospel tracts distribution with two toddlers following behind. Clearly – even if she wants to – her present condition makes it quite difficult to evangelize.

By the grace of God, we can share the gospel and heed God’s command wherever we are – even right at the doorstep of our house.

First of all, your children are your…

continue reading..

We should protect our kidney

0

 

International Christian Ministry
Guide for LIVING : We should protect our kidneys
June 10, 2016

Functions of Kidney

Our kidney is Important part of our urinary system. It is found on each side of the spine, below the rib cage, as big as fist, weighing ¼ lb., and shaped like kidney beans.

People are born with two kidneys but we only need one. Each day, our kidneys filter 200 liters of blood, removing 2 liters of toxins, wastes and water in the process and excreted as urine.  It monitors and regulates bodily fluid. It excretes excess fluids and retain those necessary for bodily function.

Kidneys are slowly damaged over time, which is one of the reasons why we don’t feel sick until the kidneys are…

continue reading..

May gantimpala ang pagpapagal

0
DSC_0067

          

     “Ihasik mo  ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito’y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw.” Eclesiastes 11:1

Hindi lingid sa Dios ang lahat ng ating pagpapagal upang maglingkod sa Kanya. Ngunit huwag nating isipin na gagantimpalaan tayo agad ng Dios sa lahat ng ating ginagawang mabuti. Mali din na ating ilaan ang paggawa ng mabuti sa lugar o tao na maaaring bigyang-ganti ang ating pagpapagal.

Matuto tayo sa mga taga Ehipto. Nakagawian na nila na magsabog ng binhi katulad ng palay o mais sa katubigan ng Ilog Nilo (Nile River). Sa ating tingin ito ay malaking pag-aaksaya. Subalit kapag dumating ang baha, ang binhi ng palay…

continue reading..

Pagpapakababa

0

IMG_0500

Ano ang pakinabang ng isang pantas sa kanyang kaalaman, kung wala naman siyang takot sa Dios? Ano ang pakinabang ng lahat ng bagay sa lupa sa pagharap sa Dios na huhusga sa lahat ng gawa ng tao? Mas mabuti pa ang hamak na alipin na naglilingkod sa Dios kaysa sa isang mapagmataas na dalubhasa. Ang taong tunay na nakakilala sa sarili ay hindi kailanman magmamalaki o maghahangad ng papuri ng tao dahil alam niya ang kasamaan ng kanyang puso.

Dito sa lupa, maraming bagay na maaaring pag-aralan, subalit  walang pakinabang na naidudulot sa kaluluwa. Kaya hindi dapat maging lubhang abala sa paghanap ng kaalaman dito sa lupa dahil ito ay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top