Magandang Wakas

0
IMG_0306

“Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito.” (Ecc 7:8)

May mga pangyayari na ang wakas ay mapait kaysa sa simula. Subalit kalimitan, ito ay mas mabuti, Sa Kawikaan 22:21 ay mababasa natin na ang umaapi, sa simula ay nagmamataas, subalit sa bandang huli ay ibababa ng Panginoon. Ang mga pagsubok ng mga Kristiano sa umpisa ay nagbibigay ng pighati, subalit ito ay may magandang bunga sa katapusan.

Kaya nga, hindi dapat manglumo, anuman ang nararanasan sa kasalukuyan. Hindi dapat tingnan ng may kapighatian ang mga problema sa ngayon. Kundi dapat ay ilapat sa “Kalooban ng pagmamahal ng Dios.” Ang sinasabi ni Charnock ay ganito: “Ang Dios…

continue reading..

On Christian Modesty

0

 

photo (13)

From Adult Sunday School Class message, delivered on June 8, 2014 by Frank DeJuana entitled Perfecting Holiness #5 in Trinity Baptist Church, Montville, New Jersey.

The purpose of the Apostle Paul’s writing of I Timothy 3:14-16 was to instruct the young pastor, Timothy, about how church members should conduct themselves in the house of God. In chapters 2 and 3 he wrote about the conduct in prayer meeting, the roles of men and women and the qualifications of elders of the church.

Paul conveyed that the function of the church (members) is to reflect the image of God and to promote the Gospel through their conduct. The Church is…

continue reading..

Paano magkakaroon ng Pinagpalang Pakikipagtagpo kay Hesus.

0
IMG_5183

“ Pagkatapos ng Sabbath, sa pagbubukang-liwayway ng unang araw ng linggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ang libingan.” Mateo 28:1; Lukas 16:1; Marcos 16:1; Juan 20:1

Matuto tayo sa mga babaeng dumalaw sa libingan ni Hesus upang magkaroon ng pinagpalang pakikipagtagpo sa Tagapagligtas.

Una, Mayroon silang pananabik at pagkauhaw na makita ang Panginoon at paglingkuran Siya. Dala ang pabangong kanilang inihanda, nagpunta sila sa libingan, madaling-araw pa lamang ng araw. Kung wala tayong ganitong paghahanda at pagnanais, na matagpuan at mapaglingkuran si Hesus, hindi natin Siya masusumpungang.

Ikalawa. Makikita ang kanilang tapang. Ang mga disipulo ay nagsitakas dahil sila ay nanginig at nasindak ng dakpin…

continue reading..

Gaano kalaki ang kasalanan ng Kristiano?

0

IMG_0659
“Gaano ba karami ang aking pagsuway? Ano ba ng aking nagawang kasalanan?” (Job 13:23)
Napag-isipan mo na ba kung gaano kalaki ang natin sa Diyos? Kung pagsasama-samahin ang nagawa at nagagawa pang kasalanan ng isang Kristiano, ito ay maikukumpara sa isang matayog na bundok katulad ng Mt. Everest. Paano pa kung pagsama-samahin ang lahat ng kasalanan ng mga anak ng Diyos? Ito ay hindi na masusukat pa ng tao. Kung maisip natin ito, magkakaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang kasalanan ng mga tao ng Diyos. Subalit mas makikita natin ng malinaw ang kalakihan ng kasalanan ng tao, kung tingnan natin ang naging pambayad dito.

Ang dugo ni Hesu-Kristo, ang…

continue reading..

Ang Kasalanan ay Pakikipaglaban sa Dios

0

 

Ang kasalanan ay ang pagkapoot sa Dios. Ito ay pagsalungat sa lahat ng nais ng Dios. Katulad sa pagkontra ng dilim sa liwanag , ganyan din ang oposisyon ng tao sa Dios.

Ang pagsalungat ng tao sa Dios ay makikita sa kanyang pag-gawa ng pita ng laman”. Ang isip at ang katawan ng tao ay magkaugnay na nahuhumaling sa mga pita ng laman. Ang puso ay laging nag-aabang na udyukan ang tao na magnasa ng pita ng laman. Kaya ang sabi sa Genesis 6:5 “ …ang bawat haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama.”

Ang pagnanais ng puso na gumawa ng…

continue reading..

Paano Labanan ang Kasalanan

0

Mapandaya, mabangis at masigasig ang kasalanan. Subalit binigyan tayo ng Dios ng matibay na sandata upang magtagumpay laban sa kasalanan.  Malaki ang maitutulong ng mga sumusunod ayon:

1. Magkaroon ng disposisyon na nakatuon lamang sa Diyos. Ito ay ang pagtatalaga ng sarili na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. “Ang aking puso ay tapat, O Diyos…” (Awit 57:7). Ang pagsunod sa lahat ng utos ay kailangan. Ito ang mag-lalayo sa atin sa kahihiyan “ Kung gayo’y hindi ako mapapahiya, yamang itinuon ko sa lahat ng Iyong mga utos ang aking mga mata.” (Awit 119:6)

2. Magsikap na mapigilan ang pag-uumpisa ng kasalanan.
Panalangin ang kailangan…

continue reading..

Dalawang Naglalabang Pwersa Sa Puso ng Kristiano

0
IMG_0252

Sa Roma 7, ipinakita ni Apostol Pablo ang kapangyarihan, bisa, at pagsira ng kasalanan sa puso ng mananampalataya. Tinawag niya itong “Batas” dahil ito ay nagbabawal at nag-uutos. Ngunit una sa lahat, ito ay mabagsik na batas na nagtuturo at nag-uutos ng iba’t-ibang paraan upang magkasala. Ikalawa, ito ay umaayon sa kalikasan ng tao. Ang tao ay likas na masama dahil siya’y ipinanganak na makasalanan. Nakahilig na ang kanyang puso sa kasalanan.

Sa mga Kristiano ang Batas ng Ispiritu ng Buhay ang nananaig sa kanilang puso. Ito ay dahil sa pagliligtas ni Kristo. Ito ang nagbibigay ng pagnanasa sa Kristiano na gawin ang kalooban ng Dios.

Kaya dalawang batas ang naghahari…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top