Gaano kalaki ang kasalanan ng Kristiano?

0

IMG_0659
“Gaano ba karami ang aking pagsuway? Ano ba ng aking nagawang kasalanan?” (Job 13:23)
Napag-isipan mo na ba kung gaano kalaki ang natin sa Diyos? Kung pagsasama-samahin ang nagawa at nagagawa pang kasalanan ng isang Kristiano, ito ay maikukumpara sa isang matayog na bundok katulad ng Mt. Everest. Paano pa kung pagsama-samahin ang lahat ng kasalanan ng mga anak ng Diyos? Ito ay hindi na masusukat pa ng tao. Kung maisip natin ito, magkakaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang kasalanan ng mga tao ng Diyos. Subalit mas makikita natin ng malinaw ang kalakihan ng kasalanan ng tao, kung tingnan natin ang naging pambayad dito.

Ang dugo ni Hesu-Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos ang naging pangtubos sa kasalanan ng mga Kristiano. Siya na Anak ng Diyos, kung saan ang mga anghel ay walang patid na umaawit, sumasamba at sumisigaw araw at gabi, “ Banal, Banal, Banal ang Panginoong Dios, na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at Siyang darating.”(Rev 4:8) Sa pamamagitan Niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan Niya. (Juan 1:3)

Subalit Siya ay nag-anyong tao, hinampas, tinusok ang ulo ng tinik, sinugatan, winasak ang kanyang katawan at sa katapusan ay pinatay. Ito ay dahil sa ang dugo lamang ni Kristo ang makakapagbayad sa ating mga kasalanan. Hindi maaarok ng tao ang halaga ng dakilang pangtubos na ito. Ganoon na lamang ang laki ng kasalanan ng mga Kristiano, ngunit ang naging pambayad dito ay higit na mas malaki.

Kaya gaano man ka-itim ang kasalanan ng isang Kristiano, at gaano man ang sama ng kanyang nakalipas, siya pa rin ay makahaharap sa trono ng Diyos ng banal at maaari niyang sabihin: “ Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa pinili ng Diyos? Ang Diyos ang Siyang umaaring-ganap.” (Roma 8:33)

Bagamat ang pag-alala sa kasalanan ng Kristiano ay nagbibigay sa kanya ng kahihiyan at lungkot, ngunit ito rin naman ay nagpapahayag ng awa ng Dios. Kaya’t ang kahihiyan at kasalanan ay parang isang pusikit na dilim, subalit dito sumisikat ang isang maniningning at maringal na bituin ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga hinirang.

 

Hango sa Morning and Evening Meditation ni Charles Spurgeon.

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top