Huwag Mag-alala

0
IMG_1878

Ang pag-aalala o pagkabalisa ay pangkalahatang problema ng tao. Ito ang dahilan kaya maraming utos at paghimok sa Biblia ang tungkol sa pag-aalala. Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-aalala ay natural na parte ng buhay. Ngunit ito ay isang pagkakamali sapagkat ang pag-aalala ay  isang kasalanan.

Malinaw ang turo ng Biblia na ang pag-aalala ay pagsuway sa utos ng Dios. Sinabi ni Hesus “Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Dios, sumampalataya rin naman kayo sa Akin.” (Juan 14:1). Ito rin ang paghimok ni Pablo. (Filipos 4:6)  “Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo ng may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong…

continue reading..

She does him good all the days of his life.

0
IMG_1623

Dear  Abie, 

You were telling me that your husband is now complaining that you are not caring for him as much as before. I can understand that with little Edward, already walking,  and Alyssa now going to nursery school, domestic duties have become a little harder.  I am sure you already did some division of labor between you and your husband to lighten your load.

Yes,  we need to be good parents.  Yet it remains that our husbands must not be left out in the caring scale. God primarily gave Eve to Adam as his helper. Your husband is working full-time in the office just like you. The house must…

continue reading..

May Pakinabang sa Lahat ng Bagay

0

                       DSC_0022

Ang pinakamataas na papuri na maibibigay sa isang tao ay ang masabing “Siya ay makadios o banal”. Ito ang buod ng pagiging isang Kristiano. Bilang apostol, ang nais ni Pablo ay patatagin ang pananampalataya ng mga hinirang tungo sa kabalanan (Titus 1:1). Ito rin ang kanyang idiniin kay Timoteo: “Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan…ang kabanalan ay may pakinabang sa lahat ng bagay” (I Tim 4:7-8).  Dahil sa ang lahat ay mawawasak, dapat na tayo ay magpakabanal sapagkat ito ang may pakinabang sa mga huling araw, ayon kay Pedro (2 Pedro 3:10-12).

Kaya’t isang pribelehiyo sa mga Kristiano na lakaran ang daan ng kabanalan. Hindi nito kailangan ng…

continue reading..

The Price of Motherhood

0


IMG_1582

Dear Marie,

   It was providential that we met in the clinic last week. How radiant you look in your maternity dress. Could it be a baby girl?  Our conversation was cut short, just when you were asking a very important question: What it is to be a mother?   You are in the first trimester of your pregnancy and understandably, you need to know.  In answer to your question, let me share to you this article that I have written years ago regarding motherhood.

The Price of Motherhood

Motherhood is a most beautiful calling.  But motherhood is not for the faint-hearted. Because for it to be…

continue reading..

Ingatan Ang Ating Iniisip

0

 

IMG_1054

Upang maiwasan ang masamang pag-iisip, isapuso natin ang payo ni Apostol Pablo. Kung ano lamang ang totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri…ito ang dapat nating isipin. (Filipos 4:8). Kasama sa disipilinang ito ang pag-iisip lamang ng mabuti at kalugod-lugod sa Dios.

Mahalaga , ayon kay Solomon  na “Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagkat mula dito’y dumadaloy ang mga bukal ng buhay.” (Kawikaan 4:23). Ang salitang “puso” sa Hebreo ay kumakatawan sa buong pagkatao (pangunawa, emosyon, konsiensya at kalooban). Sa ating iniisip nagmumula ang ating emosyon at kilos. Ang kaisipan (mind) ay parang “greenhouse” kung saan ipinupunla, dinidilig at pinapalaki ang mabuti o masamang pag-iisip (thoughts). Sa…

continue reading..

A Call for Full-time Motherhood

0

 

IMG_1689

January 5, 2016

My Dear Ruvelyn,

First of all, let me congratulate you and your husband  for the birth of your baby girl Zoe. What a joy to behold her, having longed to have a baby for six long years. The Lord has His timing perfectly planned for both of you.

When we met in the baby shower your sisters in the church gave to you, you asked me what is the best advice I can give to you as a young mother. I sense in you a kind of anxiety and understandably all new mothers feel that way.

Indeed, being a mother is not easy because the moment you gave birth,…

continue reading..

Maliliit na Bagay

0
IMG_1478

Maliit pa ako ay tinuruan  na ako ng aking mga magulang na bigyan ng pansin ang maliliit na  bagay: gawin ng maayos ang bawat trabaho, ayusin ang tiklop ng kumot, walisin ang mga sulok,  isampay ng maayos ang towel, itulak na pabalik ang silya sa mesa, tumupad sa pangako, atbp.  Itinuro din nila na huwag tanggapin ang isang imbitasyon kung hindi naman ako makakadalo o mangakong tutulong sa DVBS ngunit mag-iiba naman ng  isip sa bandang huli.

Sa boarding school na aking pinasukan, ganito rin ang itinuro sa amin. Sa pasilyo ay may tinatawag na “character hall”. Ito ay dahil sa mula sa kanyang upuan sa lobby, ay  tatawagin…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top