Maliliit na Bagay

0
IMG_1478

Maliit pa ako ay tinuruan  na ako ng aking mga magulang na bigyan ng pansin ang maliliit na  bagay: gawin ng maayos ang bawat trabaho, ayusin ang tiklop ng kumot, walisin ang mga sulok,  isampay ng maayos ang towel, itulak na pabalik ang silya sa mesa, tumupad sa pangako, atbp.  Itinuro din nila na huwag tanggapin ang isang imbitasyon kung hindi naman ako makakadalo o mangakong tutulong sa DVBS ngunit mag-iiba naman ng  isip sa bandang huli.

Sa boarding school na aking pinasukan, ganito rin ang itinuro sa amin. Sa pasilyo ay may tinatawag na “character hall”. Ito ay dahil sa mula sa kanyang upuan sa lobby, ay  tatawagin ni  Mrs DuBose ang isang estudyante na nakasipa ng carpet at hindi ito ibinalik sa dating ayos.  Kanyang sasabihin: “ Ang maliliit na bagay sa buhay mo  ang sisira sa iyo pag lumabas ka na ng paaralang ito.”

Sa maliit na bagay ang ating ugali ay naipapakita. Ang  ating tugon sa mga pangyayari sa ating buhay ang magpapatibay o sisira sa atin. “Huwag kang maglakad, kipkip mo ang iyong Biblia kung hindi mo man lang kayang linisin ang iyong kuarto.”. “Ang dakilang kaisipan ay sumasabay sa  mainam na pag-gawa ng kahit ng karaniwang tungkulin.”

Hindi madaling makatagpo ng mga bata or nakakatanda na maasahan, maingat, malinis at matapat. Maraming buhay ang puspos ng pagkatalo, pagkakamali at kasiraan dahil hindi nila binigyan ng pansin ang maliiit na bagay na siyang nagdadala ng kaguluhan sa buhay. Maaring hindi sila gaanong naturuan  na ang mga nakikitang bagay ay nagpapahayag ng hindi nakikitang realidad sa buhay ng isang tao.

Ang ispirtiwal na disiplina ay hindi hiwalay sa mga praktikal na disiplina.  Ito ang turo ni Hesus. “ Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kung kayo nga’y hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan?  

Magandang isipin na kung maging tapat tayo sa maliit na gawain, ang katapatan sa malaking bagay ay hindi magiging mahirap para sa atin. Mahalagang bigyan natin ng pansin ang maliliit na bagay sa ating buhay.

 

Mula sa sa aklat na “Keep a Quite Heart ni Elisabeth Elliot. OMF Literature. 1995

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top