Bawa’t Kristiano ay Dapat Maglingkod (3)

0

SAM_0053                

Tinawag ng Dios ang bawat Kristiano sa paglilingkod. May anim na motibasyon sa paglilingkod: (1) Naglilingkod bilang pagsunod sa Dios,  (2)  Nagpapasalamat. (3) May kagalakan. (4) Dahil pinatawad ng Dios. Narito ang ikalima at ika-anim na dahilan ng paglilingkod:

(5) Naglilingkod ng may mababang loob. Ang pag-papakababa ni Hesus ay nahayag sa Juan 13:12-16, nang hugasan Niya ang mga paa ng Kanyang mga disipulo. Ito ay upang bigyan sila ng  halimbawa. Sa tao, madalas na ang motibo sa paglilingkod  ay ang inaasahang kapalit. Ang ganitong paglilingkod ayon kay Richard Foster ay pagkukunwari (hypocrisy) o paglilingkod sa sarili.  Ito ay paglilingkod na nais ng  pansin, papuri o gantimpala. Ayaw ng tao na…

continue reading..

Bawat Kristiano ay Dapat Maglingkod (unang bahagi)

0
DSC_0111

Tinawag ng Dios ang bawat Kristiano sa paglilingkod. Hindi maaring sabihin na walang pwedeng gawin. Ang puso ng bawat Kristiano ay nilinis ng dugo ni Kristo upang “maglingkod sa buhay na Dios” at “Maglingkod ng may kagalakan” (Awit 100:2).  May anim na motibasyon sa paglilingkod:

(1) Naglilingkod dahil ito ay pagsunod sa Dios. Sinabi ni Moses sa Deut 13:4 “Siya  lamang ang inyong sundin. Paglingkuran ninyo Siya at manatili kayong tapat sa Kanya,.”  Ayon kay John Newton: “kung may dalawang angel na inutusan ng Dios, ang isa ay upang maghari sa isang kaharian, at ang isa ay para maghakot ng basura, walang kaibahan sa kanila ang kanilang gawain, dahil ang kinilang kagalakan ay…

continue reading..

Bawat Kristiano ay Dapat Maglingkod (ikalawang bahagi)

0

photo 3
Tinawag ng Dios ang bawat Kristiano sa paglilingkod. May anim na motibasyon sa paglilingkod: Una, naglilingkod dahil ito ay pagsunod sa Dios. Ikalawa. Naglilingkod dahil nagpapasalamat. Narito ang ikatlo at ika-apat na dahilan ng paglilingkod

( 3.) Naglilingkod ng may kagalakan. Sinasabi sa Awit 100:2 “Maglingkod ng may kagalakan”. Sa bulwagan ng hari noong una, ang mga alipin na malungkot ang mukha ay ipinapapatay. Kaya nga’t si Nehemiah ay labis na natakot nang mapuna ni Haring Artaxerxes na siya ay malungkot. (Neh. 2:2)
May malaking problema kung hindi tayo makapag-lingkod sa Dios ng may kagalakan. Ang taong naglilingkod para lamang makarating sa langit ay maaaring mabagot sa kanyang ginagawa,…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top