Bawat Kristiano ay Dapat Maglingkod (unang bahagi)

0
DSC_0111

Tinawag ng Dios ang bawat Kristiano sa paglilingkod. Hindi maaring sabihin na walang pwedeng gawin. Ang puso ng bawat Kristiano ay nilinis ng dugo ni Kristo upang “maglingkod sa buhay na Dios” at “Maglingkod ng may kagalakan” (Awit 100:2).  May anim na motibasyon sa paglilingkod:

(1) Naglilingkod dahil ito ay pagsunod sa Dios. Sinabi ni Moses sa Deut 13:4 “Siya  lamang ang inyong sundin. Paglingkuran ninyo Siya at manatili kayong tapat sa Kanya,.”  Ayon kay John Newton: “kung may dalawang angel na inutusan ng Dios, ang isa ay upang maghari sa isang kaharian, at ang isa ay para maghakot ng basura, walang kaibahan sa kanila ang kanilang gawain, dahil ang kinilang kagalakan ay ang sumunod sa kalooban ng Dios.” Subalit may mga anghel na tumangging maglingkod. Sila ay naparusahan at  naging mga demonyo.  Ang isang Kristiano ay nagnanais na  sumunod sa Dios. Ngunit  kung hindi siya naglilingkod,  sumusuway siya sa utos ng Dios at nagkakasala.

(2.) Naglilingkod dahil nagpapasalamat. Hinimok ni propeta Samuel ang mga tao na  “ …Manatili kayong takot sa Kanya, paglingkuran ninyo Siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo.”  (1 Samuel 12:24). Hindi mahirap na maglingkod sa Dios, kung ating iniisip ang kadakilaan ng Kanyang ginawa sa atin. Naaalala ba natin na bago tayo naligtas, tayo ay isang hakbang na lamang ang layo sa impiyerno?   Naaalala ba natin ang dakilang pagpapala na maging mamamayan ng langit?

Ating isipin. Kung bigyan tayo ng  10 milyong dolyar kada araw, sa buong araw ng iyong buhay, ngunit hindi naman tayo ligtas, ano ang silbi nito? Kung binigyan tayo ng katawan na hindi tumatanda at may lakas at ganda na hindi kumukupas,  subalit sa impiyerno naman tayo tutungo, ano ang pakinabang nito?  Walang  maaring ikumpara sa ginawang pagliligtas ng Dios sa ating mga kaluluwa. Ibinigay Niya ang Kanya mismong sarili upang tayo ay maligtas sa galit na darating.  Hindi ba sapat na itong dahilan upang magpasalamat at lalong maglingkod?

Isinalin sa Filipino, hango sa sinulat ni Whitney, Donald S. 1991. Spiritual Disciplines for the Christian Life. Colorado. Navpress. Pp 111-113

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top