“Sabihin Mo Sa Aking Mga Kapatid”

0

   

                      “Magmahalan kayo sa isa’t-isa bilang magkakapatid kay Kristo.”

Inulit ni Hesus ang tagubilin ng mga anghel sa mga babaeng nagpunta sa libingan ng Panginoong Hesus: “ …magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at doo’y makikita nila ako.” (Mateo 28:10). Hindi pinahalagahan ng bayan ng Jerusalem si Hesus kaya’t hindi Niya nais na tagpuin doon ang mga apostol.

Kapansin-pansin ang pagtawag ni Hesus sa mga disipulo na, “Aking mga kapatid”. Hindi lamang yaong mga malapit sa Kanya kundi lahat ng mananampalataya. “Sapagkat sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit…

continue reading..

Kabanalan: Buhay na Gaya ni Kristo

0

Sa paglakad lamang sa kagandahan ng Kautusan ng Dios makakasigurado na tayo nga ay inaring-anak ng Dios. Ngunit tayo ay kapos at mahina, kaya’t kailangan ng mga prinsipyong magsisilbing gabay sa buhay. Ang batas ng Dios ay naglalaman ng pamantayan ng buhay-Kristiano upang tayo’y mabuhay na gaya ni Kristo. Nasa Kasulatan ang maraming paghimok at pag-tuturo upang magtagumpay sa iba’t-ibang hamon ng buhay-Kristiano.

Dalawa ang nais ng Kasulatan sa mga Kristiano. Una ay ang tayo ay maturuan ng pag-ibig at katuwiran, sapagkat hindi ito likas sa atin.  Ikalawa ay ang ituro sa bawat Kristiano ang simpleng batas na huwag manghihina sa takbuhan ng buhay.

Sa katuruan ng Biblia, ang pinakamahalaga ay ang…

continue reading..

Panalanging May Kapangyarihan

0

Ang ugat ng lahat ng kalungkutan sa buhay ay ang kawalan ng pagtitiwala sa Dios. Kung tayo ay naniniwala na pinatawad na ng Dios ang ating lumipas, ang kasalukuyan ay puspos ng kapangyarihan, at maganda ang bukas na naghihintay, wala na tayong dahilan upang malungkot pa.

Maganda ang bukas dahil ang Dios ay tapat. Ang katotohanang ito ay hindi magbabago mag-iba man ang ating pakiramdam, o magduda  tayo sa pangako ng Dios. Ang katapatan ng Dios ay matatag gaya ng isang matayog na bundok. Kung magdilim ang paningin ng isang umaakyat ng bundok, ang bundok ay nananatili, kahit hindi niya ito makita.

Ang kawalan ng tiwala ay nagtatanong ng ganito: “Paano ito…

continue reading..

Pananalanging Naghihintay

0

“Kaluluwa ko, maghintay kang matahimik sa Dios lamang; sapagkat ang aking pag-asa ay sa kaniya lamang” (Mga Awit 62:5)

Kalimitan hindi tayo mapagmatyag sa ating panalangin. Nagpapakita ito na hindi tayo seryoso sa ating ipinapanalangin.  Ang isang magsasaka ay hindi titigil hanggat hindi dumarating ang panahon ng tag-ani. Ang isang archer ay laging tumitingin kung tumama ba siya sa bullseye; Ang manggagamot ay magpapatuloy sa pag suri sa pasyente upang makita kung epektibo ba ang kanyang risetang gamot. Sa mga Kristiano, hindi ba dapat na tayo ay mas maging mapag-matyag sa ating pagpapapagal sa panalangin?

Bawat panalangin ng isang Kristiano, ito man ay espiritwal o para sa temporal na pangangailangan ay may…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top