Panalanging May Kapangyarihan

0

Ang ugat ng lahat ng kalungkutan sa buhay ay ang kawalan ng pagtitiwala sa Dios. Kung tayo ay naniniwala na pinatawad na ng Dios ang ating lumipas, ang kasalukuyan ay puspos ng kapangyarihan, at maganda ang bukas na naghihintay, wala na tayong dahilan upang malungkot pa.

Maganda ang bukas dahil ang Dios ay tapat. Ang katotohanang ito ay hindi magbabago mag-iba man ang ating pakiramdam, o magduda  tayo sa pangako ng Dios. Ang katapatan ng Dios ay matatag gaya ng isang matayog na bundok. Kung magdilim ang paningin ng isang umaakyat ng bundok, ang bundok ay nananatili, kahit hindi niya ito makita.

Ang kawalan ng tiwala ay nagtatanong ng ganito: “Paano ito mangyayari?” Subalit ang pananampalataya ay laging may isang sagot lamang – “Ang Dios ang gagawa. Ang Dios ang kikilos.”. 

Walang sinuman ang makagagawa ng malalaking bagay (kahit sa maikling panahon) maliban na siya ay manalangin. Ang panalangin na walang pananampalataya ay bumababa sa isang pakitang-tao o nakagawian nang tungkulin. Ito ay kinamumuhian ng Dios. Subalit ang panalangin na may pananampalataya ay nagtataas sa kapangyarihan ng Dios. Ginawa ng Dios na ang ating paniniwala at pagtitiwala ay kundisyon sa pagtanggap ng biyaya. May karapatan din ang Soberanong Dios kung paano ipapa-abot sa atin ang mga biyayang ito.

Kahit isang bulong lamang ang  panalangin nagtitiwala, ang langit at lupa, ang kahapon at ang bukas na darating ay magsasabi ng “Amen!”. Ganito ang uri ng panalangin ni Hesus.

Walang hindi naaabot ang panalanging nagtitiwala, maliban na lamang sa mga bagay na labas sa kalooban ng Dios.

 

Isinalin sa Tagalog, mula sa Streams in the Desert ni L.B. Cowman

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top