Kayamanang Walang Katumbas

0

 

Walang ibang aklat sa mundo ang nagpapahayag ng napakadakilang bagay kundi ang Biblia.

Kulang ang salita at buhay sa mundo upang isalarawan ang yaman at kahalagahan nito sa tao. Walang sitwasyon na hindi maaaring ilapat ang Biblia. Ito ay aklat sa lahat ng panahon.

Ipinahayag sa Biblia ang dakilang paghahari ng Dios simula pa noong una. Ang daan ng kaligtasan mula sa walang-hanggang pagdurusa sa impiyerno ay malinaw na ipinahatid sa tao. Kay laking biyaya na ating malaman na tayong makasalanan ay patatawarin ng Dios Ama dahil sa pag-ako ni Hesu-Kristo ng ating parusa doon sa Krus. Ipinahayag sa Biblia ang pag-aaring-ganap ng Ama at pakikisama ng Banal na Ispiritu…

continue reading..

Nagpapabago ng Tao at ng Kasaysayan

0

 

Walang ibang aklat ang nagpapabago sa tao at kasaysayan kundi ang Biblia. Libong taon na ang nakalilipas nang isugo ng Panginoon ang Kanyang mga apostol upang ipangaral ang katuruang taliwas sa kinagisnang paniniwala ng karamihan. Isinugo sila ng Dios sa mundong punong-puno ng kasamaan, kalupitan, kalayawan at kasakiman. Sinaway nila ang mga tao sa kanilang maling relihiyon, na walang kabutihan at dapat na iwaksi. Nakipaglaban sila sa matinding pagsamba sa mga dios-diosan, masidhing imoralidad at kamangmangan. Sinuong nila ang galit ng mga pari at mga pilosopo, maging ng emperador at institusyong Romano.

Walang ibang sandata na ibinigay sa kanila ang Panginoon kundi ang Biblia at ang utos na ipahayag, ipaliwanag at…

continue reading..

Basahin Natin ang Biblia

0

Sumunod sa pananalangin, walang hihigit pa sa pagbabasa ng Biblia. Ayon sa habag at biyaya ng Dios, binigyan Niya tayo ng Biblia “na mapakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran.” (2 Timoteo 3:15). Sa pagbabasa ng Biblia, matututunan natin kung ano ang dapat paniwalaan, ano ang dapat gawin, at paanong mabuhay ng kaaya-aya at mamatay ng payapa. Pinakamasaya ang taong binabasa ang Biblia at ginagamit ito na gabay sa pananampalataya at buhay.

Ngunit isang trahedya na hindi ito pinapahalagahan ng napakaraming tao. Napakaraming Biblia ang nakalimbag sa ating panahon. Sari-saring klase, salin, presyo, at wika ng Biblia ang mabibili. Marami ang may Biblia, ngunit ilan ba ang bumabasa?

Walang…

continue reading..

Biyaya Mula sa  Malamig na Bilanguan

0

 Mahirap man ang gawain ng paglilingkod sa Panginoon, ito ay nagiging magaan dahil nagagawa natin ito ng may kalayaan. Ngunit napakahirap ang makulong at mawalay sa ating pamilya at Iglesia, lalo pa na pigilan ang malayang pagpapagal para sa Panginoon.

Si Pablo ay nagpakita ng ibang angulo ng kanyang buhay nang siya’y ibilanggo ng mga Romano. Mababasa natin na hindi siya nagpatalo sa mga kaaway. Hindi niya tiningnan ang sarili na biktima ng Sanhedrin. Hindi niya tiningnan ang sarili na bilanggo ni Festus o ni Caesar, kundi “bilanggo ng Panginoon.” Para sa kanya, ang bilangguan ay isang palasyo kung saan ang awit ng papuri ay maririnig sa malamig na pader nito.

Sa…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top