Nagpapabago ng Tao at ng Kasaysayan

0

 

Walang ibang aklat ang nagpapabago sa tao at kasaysayan kundi ang Biblia. Libong taon na ang nakalilipas nang isugo ng Panginoon ang Kanyang mga apostol upang ipangaral ang katuruang taliwas sa kinagisnang paniniwala ng karamihan. Isinugo sila ng Dios sa mundong punong-puno ng kasamaan, kalupitan, kalayawan at kasakiman. Sinaway nila ang mga tao sa kanilang maling relihiyon, na walang kabutihan at dapat na iwaksi. Nakipaglaban sila sa matinding pagsamba sa mga dios-diosan, masidhing imoralidad at kamangmangan. Sinuong nila ang galit ng mga pari at mga pilosopo, maging ng emperador at institusyong Romano.

Walang ibang sandata na ibinigay sa kanila ang Panginoon kundi ang Biblia at ang utos na ipahayag, ipaliwanag at isagawa ang mga katuruan na nakasulat doon, kasama ng patnubay ng Banal na Ispiritu. Wala silang armas at sundalo, walang pang-akit sa tao, kundi isang banal na tao na ipinapangaral ang isang banal na aklat.

Sa loob lamang ng isang henerasyon, nabago ang mukha ng lipunan. Naglaho ang mga dios-diosan sa templo, naitaas ang moralidad ng tao, maging ang kalagayan ng babae sa lipunan. Nagwakas ang maraming kalupitan ng tao katulad ng panonood ng gladiator fights. Lumago ang Kristianismo at ang lahat ng ito ay dahil sa Biblia. Ano ang tagumpay ni Caesar at Napoleon kumpara sa tagumpay ng Biblia?

Hindi ang matalas na pangangaral ni Martin Luther ang nagpatatag sa Protestantismo kundi ang pagsasalin ni Luther ng Biblia sa wikang German. Hindi ang mga sinulat ng mga Reformers ang nagpabagsak sa Papa noon sa England kundi ang pagsasalin ni John Wycliffe ng Biblia. Ang pagkalat at pagbabasa ng Biblia ang nagpatibay sa turo ng Protestantismo sa England, Germany at Switzerland. Nabuksan ang mga mata ng tao sa katotohanan ng Salita ng Dios at ito ang nagpalaya sa kanila mula sa mapang-aliping relihiyon.

 

Ang rebolusyon na isinulong ng Biblia ay hindi marahas, subalit epektibo; hindi panandalian kundi pangwalang-hanggan; hindi saglit na katuwaan, kundi kaligayahang walang katapusan.

Kabilang ba tayo sa mga kaluluwang nabigyan ng liwanag ng Biblia? Huwag nating balewalain ang Biblia. May Biblia ka ba? Ano ang ginagawa mo dito? Binabasa mo ba ito? Ginagawa mo ba ang nakasulat dito? Mahalaga ang sagot sa mga tanong na ito. Dito nakabatay ang iyong buhay sa pangwalang hanggan.

 

Isinalin sa Filipino, hango sa aklat ni J.C. Ryle. Practical Religion. 2009. The Banner of Truth Trust

 

 

 

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top