The Home Is Where My Heart Is

0
IMG_5248

The Lord has a perfect design for a family. Ruled by love, the husband has to lead, provide, and protect his family, while the wife has to submit to the leadership of her husband. As they start a family, the Lord wants the mothers to be workers at home (Titus 2:5).

However, in this materialistic society, more and more women are drawn away from the home where they should be. It does not mean that mothers should stay at home all the time. Proverbs 31:10-31 tells of a godly mother fully exercising her God-given gifts. She has a business of her own, involved in acts of charity, yet fully engaged…

continue reading..

Ibigay sa Dios ang Kaluwalhatian

0
dsc_0056

Isang oras na lamang at mararating na ni Becki ang tuktok ng Mt. Fuji. Subalit dahil sa matinding sakit ng ulo, kailangan niyang bumaba ng bundok. Sa isang iglap ay naglaho ang kanyang pinakamimithi. Ganito sa mundo. Hindi sigurado ang buhay, maraming balakid sa ating mga plano. Paano pa kaya sa buhay-kristiano? Marating kaya natin ang langit?

Maganda ang pambungad na bati ni Judas sa mga Kristiano: “Sa mga tinawag, na minamahal ng Diyos Ama, at iniingatan para kay Jesu-Cristo, ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo” (Judas 1-2).  Pinatotohanan ni Judas na tayo, bilang Kristiano, ay iingatan ni Kristo na matisod o mahulog sa kasalanan. Maraming mga…

continue reading..

A Mother’s Joy

0

 

img_2762

The audience were excited. Many were taking pictures  and cheering, as the graduates in Grace Ministerial Academy were called. But this mother was crying, shedding tears of joy, as her son was called on stage to receive his diploma. Her son, Ezequiel is now  fully-equipped to become a pastor, a servant of the Lord. That was her dream and now it was fulfilled.

How noble is this mother whose ambition was for her children to know and love the Lord. She could have aspired for a better-paying job for her son, having lived in poverty all her life. But she sought a better portion. She was poor on earth, but in death…

continue reading..

Purihin ang Diyos Sa Salita at Gawa

0
img_3374

Ang gawain sa Providence Bible Church sa Tayabas Quezon ay bunga ng pagpapagal ng matatapat na lingkod ng Dios. Tunay na mabangong samyo sa harapan ng Dios. 

Kakaiba ang tao sa lahat ng nilikha ng Dios sapagkat tayo ay Kanyang hinulma at hiningahan ng buhay. Ginawa tayo ayon sa Kanyang larawan kayat nararapat tayong magbigay ng pagpupuri sa dakilang Lumikha. Ngunit mas dapat na marinig ang mainit at walang patid na papuri sa Diyos sa bibig ng mga Kristiano. Sa Hebreo 13:15, hinihimok ang mga mananampalataya na maghandog, hindi ng mga hayop, kundi mga bunga ng ating bibig – mga katagang nagtataas at nagpapakilala sa kadakilaan ng Diyos. Ang pagpupuri ay…

continue reading..

Disiplina sa Sarili

0
img_0955

Ang pundasyon ng masaya at maunlad na pamumuhay ay disiplina. Ang kawalan ng disiplina ay laging nagdadala sa pagkawasak.

Kalimitan, negatibo ang tingin sa salitang “disiplina.”Naiisip natin ang pagpalo sa bata, ang nakakapagod na pagsasanay ng mga atleta at sundalo o ang seryosong pagsunod sa itinakdang pamantayan. Kaya ang disiplina ay itinuturing ng iba na kaaway o kontrabida sa masayang buhay.

Subalit may mga taong maganda ang pagtingin sa salitang “disiplina.” Isang babae na may kapansanan ang tinanong kung bakit nagagawa niyang manalo sa Chicago Marathon (wheelchair division) ng maraming beses. Ang kanyang sagot ay ganito: “Dinidisiplina ko ang aking sarili na mag-ensayo gamit ang wheelchair ng 100 milya kada linggo. Ito…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top