Dapat na Ibahagi ang Ebanghelyo

0

 

IMG_0215

Ang pagbabahagi ng Salita ng Dios ay utos sa bawat Kristiano. Hindi dapat hintayin na dumating ang oportunidad, kundi dapat ay gumagawa tayo ng oportunidad para dito. Nang sinabi ni Hesus na “magliwanag kayo sa sanlibutan”, ang kahulugan nito ay ang aktibong pag-gawa upang magliwanag. Kailangan ng disiplina para dito.

Maaring sabihin ng iba na kapos ang kanilang kaalaman sa Biblia kaya hindi sila nagbabahagi ng ebanghelyo. Ngunit ang bulag na pinagaling ni Hesus ay agad nagpatotoo sa ginawa ni Hesus sa kanya. Siya ay nagsabi: “Isa lamang ang nalalaman ko, bagaman ako’y bulag, ngayo’y nakakakita ako.”. (Juan 9:25). Kung naunawaan natin kung paano tayo naligtas, kaya natin itong ibahagi sa…

continue reading..

Don’t Miss the Boat

0
DSCN0897

Heb 4:1 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.

The offer of the Lord for salvation firmly stands. But it will not always be offered. There is a time that His call for rest and peace will cease, and the door of eternal destruction will be opened. Everyone who did not heed His call to come to Jesus will go directly to that door of eternal perdition.

And yet people would not heed His call, even if the message is proclaimed loud and clear. It is like a barker calling passengers for the last…

continue reading..

Ang Buhay na Nagpapahayag ng Ebanghelyo

0

Kakaiba ang pang-akit ng restaurant na ito sa mga customer. Ang pag-iihaw ng manok at karne ay ginagawa sa labas, at ang nakakagutom na amoy ng barbecue ay umaabot hanggang sa kabilang dako ng kalsada. Maraming dumadaan ang naakit kumakain dahil sa nakakagutom na samyo ng masarap na ulam.

Ganito inihalintulad ni Pablo ang buhay ng mga Kristiano. Tayo ay halimuyak ni Kristo sa mga maliligtas at sa mga hindi maliligtas. At sino ang marapat sa pagkatawag na ito? Ang kapangyarihan ng Dios…

continue reading..

Bakit Dapat Maging Tapat sa Pagbabahagi ng Ebanghelyo

0
IMG_4578

Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay utos sa bawat Kristiano. Subalit bakit ilan lamang ang gumagawa nito? Marami silang dahilan: walang kakayahang magsalita, hindi malawak ang kaalaman sa Biblia, baka hindi masagot ang mga tanong at walang tapang na gawin ito. Subalit ang oras na tayo ay may tapang at handa ay hindi darating. Kung ang bulag na pinagaling ni Hesus sa Juan 9 ay natakot, makapag-papahayag ba siya ng pagliligtas ni Hesus sa mga kritikong Fareseo?

May iba pang dahilan kung bakit hindi tayo makapagbahagi ng Salita. Ayon kay George Barna, isang researcher, itinuturing ng 9 sa 10 nagbahagi ng Salita na sila ay bigo. Likas sa tao ang maghangad ng…

continue reading..

Personal at Linguhang Pagsamba

0
IMG_4577

Ang unang pagsasanay sa disiplina ng pagsamba ay ang katapatan sa pagsamba kasama ng Iglesia. (Hebreo 10:25). Ang Kristianismo ay hindi pang-isahang relihiyon . Ito ay inihambing sa katawan (I Corinto 12:12), sa isang gusali (Efeso 2:21) at sambahayan (Efeso 2:19). Ang pagsamba ay ang pagsasama-sama at pisikal na presensya ng bawat isa. Ang panonood ng worship services sa TV o pakikinig ng sermon sa radio ay hindi maituturing na pagsamba. Makaka-tulong ito sa ispiritwal na paglago,(kung tama ang doktrina) subalit hindi ito dapat ipalit sa Linguhang pagsamba kasama ng kapatiran sa Iglesia.
Maging ang personal devotion ay hindi maaring ipalit sa Sunday Worship, at ang pagdalo sa Sunday Worship ay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top