A Pedicab Ride

0

My good friend passed by while I was parking my car. In my excitement to greet my long-time friend, I carelessly locked the door of my car. And lo and behold… I left the key in the ignition!  After a brief chat, I had no choice but to go back home and get my spare key.  Riding the pedicab was the easiest way to get back.

In no time, a young man was pedaling my way back – a whole 15 minutes  of non-stop, muscle-powered ride. As the pedicab moved slowly along a narrow path, I felt a wonderful, unique feeling as the soft wisp of breeze cooled my face. I experienced a sense of closeness to nature as cogon…

continue reading..

Ang Pag-ibig ni Hosea at Pag-ibig ng Dios

0

Ang pag-aasawa ni Hosea kay Gomer ay sumasalamin sa pag-ibig ng Dios sa Kanyang bayan. Walang sinumang maghahangad na ibigin ang isang madumi at mapangalunyang asawa katulad ni Gomer. Subalit ibinigay ni Hosea ng buong-buong ang kanyang oras, panahon at ari-arian upang suyuin si Gomer. Gayon din ang Dios sa Kanyang bayan subalit patuloy pa rin itong sumusuway sa Kanya. Talamak ang karumihan at pangangalunya ni Gomer. Ginagawa niya ang ayon sa gusto ng kanyang laman hanggang tuluyan niyang iwanan si Hosea. Ipinagmalaki ni Gomer na sasama siya sa lalaking magbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan (Hosea 2:5).

Gayon pa man, tinustusan pa rin ni Hosea si Gomer dahil alam niya na kahirapan lamang ang idudulot sa kanya…

continue reading..

The Rewards of Stay-Home Moms

0

Thirty three years ago, after my husband and I graduated from college, we decided that I should stay at home to take care of our then, one year old daughter. It was in obedience to the design of God for mothers to “be keepers of home” as stated in Titus 2:4-5. I also read a little green book on child training which said that formative years are critical in child’s development and that they imbibe the values and manners of the person who spends more time with them. To leave them in the care of a yaya or helper was not a good option for us.

That decision, l learned later on, was not a walk in the park. I…

continue reading..

Is Chivalry Dead?

0

Facts and figures about violence in women is heartbreaking. Globally, about 70% of women in their lifetime have experienced physical or sexual violence, ironically, from their husbands or partners. In the United States alone, 1/3 of women murdered each year are killed by intimate partners. Of the estimated 800,000 people trafficked annually, 80% are girls and women, and majority of them (79%) have been sexually exploited. These are just a few facts cited by Saynotoviolence.org. It is a glaring but painful truth. The men who are supposed to take care of women have become their oppressors.

Failure of men to protect and promote the well-being of women contributes largely to the rise of feminism. Women are asserting…

continue reading..

Ginawa Tayo Para sa Kabutihan

0

Malinaw sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampa-lataya at hindi sa mga gawa (Efeso 2:8-9). Ngunit dapat ay matibay din ang ating paniniwala na “ tayo ay pinakamahusay na gawa , na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa , na inihanda ng Dios nang una pa upang siya nating lakaran” (Efeso 2:10) Tayo ay binuhay na muli para sa pag-gawa ng mabuti. Ang salitang “lakaran” ay nagpapahiwatig ng pangka-raniwang karanasan, hindi ang pagliligtas sa isang bata sa nasusunog na bahay. Tayo ay ginawa ng Dios upang gawin ang ordinaryong mabuting gawa sa konteksto ng ating pang-araw-araw na bokasyon o gawain.

Ang pag-gawa ng mabuti ay isinalarawan ni Pablo sa I Timoteo 5:9-10. Upang ang isang balo…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top