Ginawa Tayo Para sa Kabutihan

0

Malinaw sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampa-lataya at hindi sa mga gawa (Efeso 2:8-9). Ngunit dapat ay matibay din ang ating paniniwala na “ tayo ay pinakamahusay na gawa , na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa , na inihanda ng Dios nang una pa upang siya nating lakaran” (Efeso 2:10) Tayo ay binuhay na muli para sa pag-gawa ng mabuti. Ang salitang “lakaran” ay nagpapahiwatig ng pangka-raniwang karanasan, hindi ang pagliligtas sa isang bata sa nasusunog na bahay. Tayo ay ginawa ng Dios upang gawin ang ordinaryong mabuting gawa sa konteksto ng ating pang-araw-araw na bokasyon o gawain.

Ang pag-gawa ng mabuti ay isinalarawan ni Pablo sa I Timoteo 5:9-10. Upang ang isang balo…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top