Ang Pag-ibig ni Hosea at Pag-ibig ng Dios

0

Ang pag-aasawa ni Hosea kay Gomer ay sumasalamin sa pag-ibig ng Dios sa Kanyang bayan. Walang sinumang maghahangad na ibigin ang isang madumi at mapangalunyang asawa katulad ni Gomer. Subalit ibinigay ni Hosea ng buong-buong ang kanyang oras, panahon at ari-arian upang suyuin si Gomer. Gayon din ang Dios sa Kanyang bayan subalit patuloy pa rin itong sumusuway sa Kanya. Talamak ang karumihan at pangangalunya ni Gomer. Ginagawa niya ang ayon sa gusto ng kanyang laman hanggang tuluyan niyang iwanan si Hosea. Ipinagmalaki ni Gomer na sasama siya sa lalaking magbibigay sa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan (Hosea 2:5).

Gayon pa man, tinustusan pa rin ni Hosea si Gomer dahil alam niya na kahirapan lamang ang idudulot sa kanya ng mga sinamahan niyang lalaki. Hindi nagtagal, si Gomer ay itinakwil, pinahirapan at ipinagbili bilang alipin. Ngayon si Gomer ay nakatayo sa pamilihan na walang damit upang masiyasat ng bibili sa kanya. Sa puntong ito, inutusan muli ng Dios si Hosea na bilhin si Gomer at muling pakisamahan at mahalin bilang asawa. Mahirap ito para kay Hosea. Subalit mababasa natin na siya ay nagpailalim sa Dios at sumunod.

Ang pag-ibig ni Hosea ay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa suwail at mapangalunyang bayan. Katulad ni Gomer, ang tao ay nagtitiwala at naglilingkod sa malupit na dios-diosan na inakala niya na magbibigay ng kanyang naisin sa buhay. Nagrerebelde sila sa Dios na nagmamahal sa kanila. Ngunit tinubos pa rin sila ng Dios sa pag-kaalipin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus ng kalbaryo.

Bilang tinubos na alipin katulad ni Gomer, sana ay maibigay natin ng buong-buo ang ating sarili sa karampatang paglilingkod at pagmamahal sa Dios.

 

Isinalin sa Filipino mula sa aklat na “When People are Big” ni Edward T. Welch. Pp 172-178

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top