Disiplina sa Pagbabasa ng Salita ng Dios

0
IMG_3953

Ilan ba sa atin ang seryosong nagbabasa ng Biblia? Ang sabi ni Hesus,  “Hindi n’yo ba nabasa…?”. Inaasahan ni Hesus na ang Kristiano ay nagbabasa at pamilyar sa Kasulatan, hindi lamang sa kabuoan, kundi sa “bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). Ang Kasulatan ay kinasihan ng Dios at  mapapakinabangan sa …pagsasanay sa katuwiran.” ( 2 Tim 3:16). Mapalad ang mga bumabasa  … at tumutupad nito.  (Apoca.4:3). Walang mas mabisang paraan sa pagbabago ng kilos at ugali, at pagiging kawangis ni Kristo,  maliban sa regular na pagbabasa ng Salita ng Dios.

Sinabi ni John Blanchard, bawat araw ay humaharap tayo sa iba’t-ibang pagsubok, tukso at problema . Kaya’t kailangan natin ang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top