Disiplina sa Pagbabasa ng Salita ng Dios

0
IMG_3953[1]

Ilan ba sa atin ang seryosong nagbabasa ng Biblia? Ang sabi ni Hesus,  “Hindi n’yo ba nabasa…?”. Inaasahan ni Hesus na ang Kristiano ay nagbabasa at pamilyar sa Kasulatan, hindi lamang sa kabuoan, kundi sa “bawa’t salitang lumalabas sa bibig ng Dios” (Mateo 4:4). Ang Kasulatan ay kinasihan ng Dios at  mapapakinabangan sa …pagsasanay sa katuwiran.” ( 2 Tim 3:16). Mapalad ang mga bumabasa  … at tumutupad nito.  (Apoca.4:3). Walang mas mabisang paraan sa pagbabago ng kilos at ugali, at pagiging kawangis ni Kristo,  maliban sa regular na pagbabasa ng Salita ng Dios.

Sinabi ni John Blanchard, bawat araw ay humaharap tayo sa iba’t-ibang pagsubok, tukso at problema . Kaya’t kailangan natin ang Salita ng Dios sa bawat sandali. Ayon kay D.L. Moody, hindi kaya ng tao na kumain o huminga ng para sa anim na buwan. Kaya  hindi rin maaring humiling na ibuhos ng Dios ang biyaya na para sa anim na buwan. Kailangan ng araw-araw na pagsalok ng pagpapala sa bukal ng biyaya, na naaayon sa ating pangangailangan.

Oras ang kailangan sa disiplina ng pagbabasa ng Biblia.  Gawin ang pagbabasa sa itinakdang oras bawat araw. Kung maaari, huwag bago matulog, una, dahil sa pagod at antok, baka wala na tayong matandaan. Ikalawa,  dahil tutulog na, hindi na aktibong lumalaban sa kasalanan.

Makakatulong ang Bible reading plan.  Kung magbasa ng 3 kapitulo sa Lumang Tipan at 3 kapitulo sa Bagong Tipan, mababasa ang Lumang Tipan ng isang beses at 4 na beses naman ang Bagong Tipan sa loob lamang ng isang tao. Sa pagbabasa, pagbulay-bulayan ang isang salita, o bersikulo. Kung wala ito, wala rin tayong matatandaan sa ating binasa; hindi rin tayo mababago at maaring mabagot pa tayo.

Kailangan ng sigasig sa pagbabasa. Isang Kristiano sa Kansas ang nasira ang mukha dahil sa isang pagsabog . Bilang Kristiano isang pagsubok ang hindi makapagbasa ng Biblia. May nabalitaan siya na isang  babae sa England na nagbabasa ng Biblia sa Braille, gamit ang labi. Sinubukan din niya ito ngunit siya ay nabigo.  Wala na rin palang pakiramdam ang kanyang labi. Subalit natuklasan niya na may pakiramdam pa rin ang kanyang dila. Bago pa ilathala ang aklat tungkol sa kanya, apat na beses na niyang  nabasa ang buong Biblia  gamit ang kanyang dila.

Kung kaya ng taong ito na magbasa ng Biblia sa pamamagitan ng dila,   hindi kaya mas kaya natin?

 

Isinalin sa Filipino mula sa aklat ni Whitney, Donald S. 1991. Spiritual Disciplines for the Christian Life. Colorado. NaVPress.pp 28-31

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top