Pagdidisiplina ng Ating Pag-iisip

0

“Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos, at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Cristo.” (2 Corinto 10:5).

Ang pinakamabuting pamantayan sa pagpipigil ng masamang kaisipan ay ibinigay ni Pablo sa Filipos 4:8, “Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.”. Ang pagpipigil sa ating kaisipan ay hindi lamang pagtangging isipin ang mga bagay na mali, sa halip ito ay pag-iisip ng mga bagay na mabuti at kalulugod-lugod sa Dios.

Ito ang babala ni Solomon, “Ang isipan mo’y ingatang mabuti at alagaan, Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay…

continue reading..

  Magpakababa Tayo at Itanghal ang Biyaya ni Hesus

0

“ At siya’y nagbigay-galang at nagsabi, “ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko?” 2 Samuel 9:8

Kung si Mephibosheth ay nagpakababa kay Haring David dahil sa ipinakita niyang kabaitan sa kanya, gaano pa kaya na dapat tayong magpakababa sa ating mapagbiyayang Dios? Mas maraming biyayang dumadaloy sa atin, mas lumiliit dapat ang tingin natin sa ating sarili. Sapagkat ang biyaya ng Dios ay parang ilawan na nagpapakita ng ating mga karumihan. Ang patotoo ni Rutherford ay ganito, “Ako ay tuyo at tigang na sanga, isang piraso ng nabubulok na laman, tuyong buto na hindi kayang makatayo kahit sa mga dayami.” Ganito ang…

continue reading..

Ang Diyos Ang Aking Kabahagi

0

Kristiano, tingnan mo ang iyong tinatangkilik at ihambing mo sa pag-aari ng mga hindi Kristiano.  Sila ay may malawak na lupain at taniman. Ang kanilang ani ay laging sagana. Kaya’t sila ay mayaman dito sa lupa. Subalit ano ang malawak na taniman kumpara sa Dios ng Masaganang Ani? Ano ang umaawas na imbakan ng butil kumpara sa Kanya na Siyang kumakalinga at pinagmumulan ng lahat na kinakain ng buong nilalang sa lupa?

Ang yaman ng iba ay limpak limpak na salapi na dumadaloy sa kanilang kaban ng yaman. Subalit ano ang salapi kumpara sa Dios? Hindi ka maaaring mabuhay sa pera lamang. Ang iyong espiritwal na buhay ay hindi kayang pakainin…

continue reading..

Anong Lalim Ng Pag-ibig Ni Kristo!

0

O! anong lawak at lalim ang pag-ibig ni Kristo! Walang bahagi ng buhay ng tao ang hindi Niya napapansin, at walang kabigatan sa atin na hindi mahalaga sa Kanya. Hindi lamang Niya tayo iniisip bilang isang imortal na nilalang na may  kaluluwa, kundi bilang isang mortal, na may marupok na katawan. Kaya nga, “Maging mga buhok ninyo’y bilang na lahat… (Lukas 12:7a). Alam ng Diyos ang hakbang ng mabuting tao, at Siya ay nalulugod dito (Mga Awit 37:23).

Hindi ba isang malalang problema kung hindi nasasaklawan ng pagkalinga ng Diyos ang lahat ng ating kabagabagan? Sapagkat anong panganib at kabigatan ang maaring dumating sa atin kung hindi tayo inaalagaan ng Diyos!

Kaya…

continue reading..

Pagpipigil sa Sarili, Para sa Kabanalan

0

Sunrise over Jerusalem 

Noong unang panahon, ang pader ng isang lunsod ang pangunahing depensa laban sa mga kaaway.  Kaya nang malaman ni Propeta Nehemias na nasira ang pader ng Jerusalem, siya ay labis na nabagabag at umiyak.

Katulad ng pader, ang pagpipigil sa sarili ang pangunahing depensa sa pita ng laman na sumisira sa ating kaluluwa. Ayon kay Charles Bridges, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling mabihag ng kaaway. Pumapayag siya sa unang panghihikayat ng tukso. Dahil walang disiplina sa sarili, ang tukso ay nagiging kasalanan at maaring magdala sa mas matinding kasalanan na hindi niya iniisip na mangyayari. Katulad ng galit na maaaring humantong sa pagpatay.

Ang pagpipigil ay ang…

continue reading..

Itinatanghal Si Kristo Ng Taong Namumuhay Sa Espiritu

0

Ang pinakamatibay na tanda kung nananahan ang Espiritu ng Dios sa isang tao ay kung laging nabibigyan ng parangal at importansya si Kristo sa kanyang buhay. Ang totoong tagapangaral ng Diyos ay hindi itinataas ang sarili sa pagpapahayag ng kanyang mga karanasan, ginawa, nakita, o mga adhikain sa buhay. Kung iyo siyang marinig, hindi mo sasabihing, “Ang galing naman ng taong ito!”, kundi “Kahanga-hanga ang Panginoong Hesu-Kristo!”. Kapag siya’y nagsalita, hindi mo sasabihin, “Kakaiba at kahanga-hangang ang kanyang mga karanasan.”, kundi iyong sasabihin, “Sino ang Taong ito na kanyang ipinapahayag, lubhang kamangha-mangha ang Kanyang mga ginawa!

Ang paghanga kay Kristo ang dapat na maging resulta ng lahat ng gawang-paglilingkod at hindi…

continue reading..

Ang Sukatan ng Galit ng Dios

0

Ang Dios ay Banal. Hindi siya makakatingin kahit sa pinakamaliit na kasalanan. Galit Siya sa makasalanan bawat araw.  “Ang Dios ay matuwid na hukom, Oo, Dios na may galit araw-araw”. (Mga Awit 7:11). Ngunit paanong tayo ay nakakalapit sa Kanya at itinuturing na mga anak ng Dios, gayong tayo ay likas na makasalanan?

Si Kristo ang nagbayad ng kasalanan ng Kanyang bayan doon sa Krus ng kalbaryo. Dahil sa Kanyang kamatayan, lubos na napawi ang galit ng Dios sa kasalanan. Ang isang taong nanampalataya kay Kristo, bagamat talamak ang kasamaan, ay papatawarin at tatanggapin ng Dios at hindi masisira ang Kanyang kabanalan. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo sa krus ay sapat…

continue reading..

Ingatan Mo Ang Iyong Pananampalataya

0

Ingatan mo ang iyong pananampalataya sapagkat dito lamang dumadaloy ang pagpapala mula sa Diyos. Mas mabisa ito sa panalangin, dahil kung panalangin lamang at walang pananampalataya, hindi sasagot ang Diyos sa iyo.

Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa langit at lupa. Sa daang ito ng pananampalataya umaagos ang pagmamahal ng Diyos, kaya’t bago ka pa man humiling sa Diyos, dumadating na ang sagot sa iyong panalangin. “Ito ang ating kapanatagan sa kanya, na kung tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo’y pakikinggan niya.”  (I Juan 5:14). Kapag naputol ang linya ng pananampalataya paano mo matatanggap ang Kanyang matatamis na pangako?

Ikaw ba ay nakakaranas ng kabigatan at pagsubok? Makakatanggap…

continue reading..

“Sabihin Mo Sa Aking Mga Kapatid”

0

   

                      “Magmahalan kayo sa isa’t-isa bilang magkakapatid kay Kristo.”

Inulit ni Hesus ang tagubilin ng mga anghel sa mga babaeng nagpunta sa libingan ng Panginoong Hesus: “ …magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at doo’y makikita nila ako.” (Mateo 28:10). Hindi pinahalagahan ng bayan ng Jerusalem si Hesus kaya’t hindi Niya nais na tagpuin doon ang mga apostol.

Kapansin-pansin ang pagtawag ni Hesus sa mga disipulo na, “Aking mga kapatid”. Hindi lamang yaong mga malapit sa Kanya kundi lahat ng mananampalataya. “Sapagkat sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit…

continue reading..

Kabanalan: Buhay na Gaya ni Kristo

0

Sa paglakad lamang sa kagandahan ng Kautusan ng Dios makakasigurado na tayo nga ay inaring-anak ng Dios. Ngunit tayo ay kapos at mahina, kaya’t kailangan ng mga prinsipyong magsisilbing gabay sa buhay. Ang batas ng Dios ay naglalaman ng pamantayan ng buhay-Kristiano upang tayo’y mabuhay na gaya ni Kristo. Nasa Kasulatan ang maraming paghimok at pag-tuturo upang magtagumpay sa iba’t-ibang hamon ng buhay-Kristiano.

Dalawa ang nais ng Kasulatan sa mga Kristiano. Una ay ang tayo ay maturuan ng pag-ibig at katuwiran, sapagkat hindi ito likas sa atin.  Ikalawa ay ang ituro sa bawat Kristiano ang simpleng batas na huwag manghihina sa takbuhan ng buhay.

Sa katuruan ng Biblia, ang pinakamahalaga ay ang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top