Alalahanin Mo ang Diyos

0

Alalahanin Mo Ang Diyos  “Ingatan Mo ako, O Diyos sapagkat sa Iyo ako nanganganlong.” (Mga Awit 16:1)

Huwag nating pagdudahan ang probidensya ng Diyos kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok. Hindi naging maganda ang kilos ni Moises sa utos ng Diyos. “Upang ang tubig ay dumaloy, ang bato ay kanyang hinataw, at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba Siya ng tinapay, o makapagdudulot ng karne sa Kanyang bayan? (Mga Awit 78:20). Anong kawalan ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos matapos masaksihan ang isang himala?

Huwag tayong magreklamo sa kahirapan na dumarating sa ating buhay. Ang pagrereklamo ay lason na sumisira sa puso. Gayon man ang pagrereklamo ay likas sa…

continue reading..

Kalualhatian ng Dios kay Kristo

0


 

Ang kalualhatian ni Kristo ay taglay Niya mula pa noong walang hanggang simula. Nang Siya ay nagkatawang-tao, hindi nawala ang kalualhatiang ito (Juan 1:14). “At ngayon Ama, lualhatiin Mo Ako sa Iyong harapan ng kalualhatiang Aking tinaglay sa harapan Mo bago nagkaroon ng sanlibutan” (Juan 17:5).

Ipinahayag ni Kristo ang kalualhatian ng Dios sa lupa. Kalimitan, katulad Siya ng ordinaryong tao, subalit isang gabi, nagpakita Siya na puspos ng kalualhatian kay Pedro, Santiago at Juan (Lucas 9:28-36). Si Kristo rin ay babalik ng buong kalualhatian. “Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang Anak…

continue reading..

Mahalin si Hesus ng Higit sa Lahat

0

 

Ang pagmamahal sa mga bagay na nilikha ay nakalilinlang at walang kasiguraduhan. Subalit ang pagmamahal ni Hesus ay tapat at walang hangganan. Sila na umaasa sa mga bagay na nilikha ay parang lumalakad sa madulas na bangin, at walang pasubaling mahuhulog sa pagkawasak.

Paano mamahalin ng mga Kristiano si Hesus? Patuloy na iwaksi ang mga bagay na makamundo at ialay ang pagmamahal, buhay at paglilingkod kay Hesus lamang. Hindi dapat magkaroon ng karibal si Hesus. Ituring Siya na pinakamahalaga sa ating buhay.

Sa mga nakatatanda, gamitin ang natitirang lakas at kakayahan sa paglilingkod kay Hesus. Ang buhay ng tao ay walang kasiguraduhan. Matalinong pagpapasya na iukol ang nalalabing buhay sa mundo upang…

continue reading..

“Sumunod Ka sa Akin”

0

 

Makatwiran ang kahilingan ng isang disipulo kay Hesus. “Panginoon, tulutan Mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama.” Ngunit hindi siya pinayagan ni Hesus, sa halip ay Kanyang sinabi, “Sumunod ka sa Akin; at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay.”

Ipinapakita dito ni Hesus na dapat nating bigyan ng importansya ang pagsunod at relasyon sa Dios kaysa sa mga relasyon at kaabalahan dito sa lupa. Mabuting ipaubaya ang paggawa ng makalupang bagay sa mga taong dito kumukuha ng kasiyahan at pagiging ganap. Ngunit ang mga Kristiano ay inatasan ng Dios ng kanya-kanyang gawain at hindi…

continue reading..

Buong Pusong Pagsunod at Paglilingkod

0

 

Ang mga eskriba ay mga taong nag-aaral at nagpapaliwanag ng kautusan. Sa Biblia, sila ay kilala sa kabutihang asal ngunit katulad ng mga Pariseo sila rin ay mga kaaway ni Hesu-Kristo. Subalit narito ang isang eskriba na masigasig na nagpasya na susunod siya kay Hesus. “Guro, susunod ako sa Iyo saan ka man pumaroon.”

Kahanga-hangang pagpapasya, subalit sa tingin ni Hesus, ito ay padalos-dalos, hindi taos sa puso at nagnanais lamang ng materyal na pakinabang. Upang mailantad ang kanyang puso, sinabi ni Hesus sa kanya, “May mga lungga ang mga zorro, at may pugad ang mga ibon sa langit, datapwa’t ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang Kaniyang…

continue reading..

Ang Tunay Na Kagalakan

0

Ang tunay na kagalakan ng kaluluwa ay wala sa lupa kundi nasa bagay na makalangit. Nasa atin man ang lahat ng kaginhawahan at kasaganaan sa mundo, hindi pa rin natin mararanasan ang lubos na kagalakan. Ang ating kaluluwa ay ginawa upang sumamba at magbigay lualhati sa Dios. Narito ang tunay at lubos na kagalakan.

Subalit dahil sa epekto ng kasalanan, ibinaling ng tao ang kanyang kaaliwan sa mga bagay na nilikha at hindi sa Lumikha. Ang kalimitang hinahangad ng tao ay mga materyal na bagay. Makabili ng lupa at bahay, magkaroon ng kotse, makarating sa iba’t-ibang lugar, makakain ng masasarap na pagkain, atbp. Subalit pagkatapos magkaroon ng mga ito, hindi pa…

continue reading..

Sino Ang Matalino?

0

Ilan sa magsisipagtapos sa buwan na ito ay makakatanggap ng karangalan. Mabuting maging matalino. Kaya nga maraming nag-uukol ng panahon, pera at pagod upang maging matalino. Kalimitan, sila ay nagiging matagumpay sa buhay at may malaking naiaambag sa lipunan. Umaani sila ng papuri at karangalan, at iginagalang sa lipunan. Nguni’t ang talas ng isip sa mga bagay na panlupa ay hindi makapaglalapit sa Dios, ni makapagliligtas sa kaluluwa. Kung hindi mabuksan ang mata sa mga katotohanan sa Biblia, mananatili silang mangmang at mapapahiya sa oras ng paghuhusga ng Dios.

Ang Biblia ang tanging aklat na nagbibigay ng katalinuhan na maglalapit sa Dios at magliligtas ng kaluluwa (2 Timoteo 3:15). Dito ipinakikilala ang…

continue reading..

Kayamanang Walang Katumbas

0

 

Walang ibang aklat sa mundo ang nagpapahayag ng napakadakilang bagay kundi ang Biblia.

Kulang ang salita at buhay sa mundo upang isalarawan ang yaman at kahalagahan nito sa tao. Walang sitwasyon na hindi maaaring ilapat ang Biblia. Ito ay aklat sa lahat ng panahon.

Ipinahayag sa Biblia ang dakilang paghahari ng Dios simula pa noong una. Ang daan ng kaligtasan mula sa walang-hanggang pagdurusa sa impiyerno ay malinaw na ipinahatid sa tao. Kay laking biyaya na ating malaman na tayong makasalanan ay patatawarin ng Dios Ama dahil sa pag-ako ni Hesu-Kristo ng ating parusa doon sa Krus. Ipinahayag sa Biblia ang pag-aaring-ganap ng Ama at pakikisama ng Banal na Ispiritu…

continue reading..

Nagpapabago ng Tao at ng Kasaysayan

0

 

Walang ibang aklat ang nagpapabago sa tao at kasaysayan kundi ang Biblia. Libong taon na ang nakalilipas nang isugo ng Panginoon ang Kanyang mga apostol upang ipangaral ang katuruang taliwas sa kinagisnang paniniwala ng karamihan. Isinugo sila ng Dios sa mundong punong-puno ng kasamaan, kalupitan, kalayawan at kasakiman. Sinaway nila ang mga tao sa kanilang maling relihiyon, na walang kabutihan at dapat na iwaksi. Nakipaglaban sila sa matinding pagsamba sa mga dios-diosan, masidhing imoralidad at kamangmangan. Sinuong nila ang galit ng mga pari at mga pilosopo, maging ng emperador at institusyong Romano.

Walang ibang sandata na ibinigay sa kanila ang Panginoon kundi ang Biblia at ang utos na ipahayag, ipaliwanag at…

continue reading..

Basahin Natin ang Biblia

0

Sumunod sa pananalangin, walang hihigit pa sa pagbabasa ng Biblia. Ayon sa habag at biyaya ng Dios, binigyan Niya tayo ng Biblia “na mapakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran.” (2 Timoteo 3:15). Sa pagbabasa ng Biblia, matututunan natin kung ano ang dapat paniwalaan, ano ang dapat gawin, at paanong mabuhay ng kaaya-aya at mamatay ng payapa. Pinakamasaya ang taong binabasa ang Biblia at ginagamit ito na gabay sa pananampalataya at buhay.

Ngunit isang trahedya na hindi ito pinapahalagahan ng napakaraming tao. Napakaraming Biblia ang nakalimbag sa ating panahon. Sari-saring klase, salin, presyo, at wika ng Biblia ang mabibili. Marami ang may Biblia, ngunit ilan ba ang bumabasa?

Walang…

continue reading..