Go the Extra Mile

0

The Book of Ruth portrays the beautiful character of Naomi’s daughter-in-law named Ruth. When all the men in their family died, and famine was getting worse in Moab, Naomi decided to return to her native Israel. Ruth insisted in going with her saying, “your people shall be my people and your God my God”.  Ruth not only went back with Naomi, she was also willing to go the extra mile for her mother-in-law. As a Moabite, she put herself in danger and humiliation when she gleaned wheat in the field of an Israelite. Ruth humbled herself and kept going the extra mile so she and Naomi could eat and live. The story ended…

continue reading..

A TRIBUTE TO A GODLY WOMAN: OPHELIA YANO MARTINEZ

0

I have been privileged and honored to have known Ophelia, my dear sister in the Lord. In the few times we’ve been together, I have seen God’s marvelous grace at work in her life. She will continue to inspire me even if she is no longer with us. For truly the “The righteous will be remembered forever” (Psalm 112:6).

She gave up a prestigious career as a medical doctor (and became the family doctor of the many), so she could care and raise up her two boys by herself. Her support to her pastor-husband was unparalled. She was the “Tabitha” of the church she loved so well. In the few times I saw her in their church, I witnessed her untiring…

continue reading..

How My Day Begins: A Glimpse in the Life of Full-time Homemaker

0

My day begins in front of my computer and I let my thoughts come alive on white space. (I do this after making our bed – nice and smooth – and after washing my gut clean with two glasses of water. The first order of the day is to write an entry on my journal. I reflect on events that happened the day before, errands I did, people I met and other things in between. All of these remind me of God’s goodness to me every single day.  

By the way, I have to tell you that my three children have left our nest and now flying high in the world of their…

continue reading..

Pagpapawalang-sala at Pagpapabanal (Justification and Sanctification)

0

Ang pagpapawalang-sala (justificaiton) ay ang pagdedeklara ng Dios na ang makasalanan ay wala nang kasalanan at hindi na huhusgahan pa. Ang ibig sabihin nito ay hindi na rin siya parurusahan ng Dios sa impiyerno. Ito ay minsanang ibinibigay sa sinumang tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Gaano man kasama ang isang tao ay maaring mapawalang-sala kung siya ay magsisi at manampalataya kay Kristo.

Nang mapawalang-sala ang isang makasalanan, hindi ipahihintulot ng Dios na siya ay manatili sa kasalanan. Kaya’t ibinibigay din ng Dios sa kanya ang biyaya ng “pagpapabanal” matapos ang pagpapawalang-sala. Ang pagpapabanal (sanctification) ay ang nagpapatuloy na pagbabago ng Dios sa kilos at pag-uugali ng isang dating makasalanan. Binibigyan…

continue reading..

May Kabigatan? Maaari Kang Manalangin.

0

Maaari na mayroon tayong dinadalang kabigatan. Bilang mga anak ng Dios, iba’t-ibang pagsubok ang maaari nating maranasan. Panalangin ang katapat ng anumang pagsubok. Sa pananalangin, lumalapit tayo sa Dios na S’ya lamang ang makapag-aalis ng lungkot at kahirapan. “Nang magkagayo’y dumaing sila sa PANGINOON sa kanilang kahirapan, at iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian.” (Mga Awit 107:28). Ang Dios ay may kapangyarihan na gawing pag-papala ang anumang pagsubok.  Isang malaking pribilehiyo na makalapit sa Dios, at nais Niyang tugunan ang ating mga panalangin. Maaaring tayo ay may karamdaman, pumanaw ang mahal sa buhay, nawala ang ating ari-arian, o nanganganib ang ating buhay. Ang Dios na makapangyarihan ang maaari nating takbuhan. Hindi Niya tayo binigo kahit minsan. Ang…

continue reading..

My Mother-in Law: A Tribute

0

She was the “big” woman of the house with a commanding presence that tells you “You better behave!”. But it is not out of fear, but a complex mix of her personality that draws you to her. She was Rosita Diaz Lasco. Just a mention of her name triggers a heaviness that brings tears to my eyes. She died a week ago and I just miss her – my mother-in-law.

I married her eldest son when we were yet juniors  in UPLB.  Suddenly all hopes of a bright future for her son were crushed. Surely, it was not an easy emotion to dealt with. Yet, even in the early years of our marriage, I only…

continue reading..

Our Christian Faith and our Adolescent Children

0

The biggest challenge for Christian parents is how to impart our faith to our young adult. A book by Kara Powell and Steven Argue (featured in Christianity Today), revealed that silence is the major hindrance to our children’s faith and not doubt as commonly perceived. In that book, A study of Fuller Youth Institute showed that more than 70% of high school students who go to church are doubting their faith but half of them are silent about it. Another study of National Study for Youth and Religion also found out that while teenage children are silent, their parents are too. But why?  Because there is no line of communication.

Imparting our faith…

continue reading..

Hindi Hadlang Ang Doktrina ng Pagpili (Election) sa Kaligtasan

0

 “Kung ang Dios ang tumatawag upang manampalataya ang isang ito, gaano man ang kanyang pagnanais na maging Kristiano ay hindi siya maliligtas, kung hindi naman siya pinili.” Ito ang kalimitang argumento ng mga taong hindi naniniwala sa Doktrina ng Pagpili at ginagamit na matibay na dahilan upang sabihing ito ay mali. Subalit kung uunawaing mabuti ang mga talata sa Biblia, malinaw na itinuturo ang katotohanan ng Doktrina ng Pagpili.

Halimbawa, kung ang pagkain ay inihain sa isang nagugutom, pwede ba niyang sabihin “Hindi ko alam kung nais ng Dios na mabusog ako sa pagkaing ito, kaya kahit na anong pagkagusto ko ay alam kong hindi ito para sa akin.” Hindi ba mas matuwid na sabihin, “Ang pagkaing ito ay inihain sa akin at…

continue reading..

Ang Doktrina Pagpili ng Dios ay Nagbubunga ng Kabanalan

0

Ang kababaang-loob, pagmamahal, at pagpapasalamat ay tatlong mahahalagang bunga ng tunay na relihiyon. Ang doktrina ng “pagpili” ay naghuhubog nito sa puso ng isang Kristiano.

Dahil sa kasalanan na namana ng sangkatauhan kay Adan, ang patutunguhan ng bawat tao ay habang-buhay na pagdurusa sa impiyerno. Kung ang makasalanan ay naligtas, ito ay hindi dahil sa siya ay karapat-dapat, kundi dahil lamang sa mabiyayang pagpili ng Dios. “hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki.” (Efeso 2:9).

Ang “pagpili”, una sa lahat ay nagbubunga ng kababaang-loob sa isang mananampalataya. Walang mabuti na makikita sa atin ang Dios. Sa Kanyang harapan ay kagaya rin tayo ng taong masasama sa ating paligid,…

continue reading..

Kaligtasan Ayon Sa Biyaya Lamang

0


“Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayundin naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin.”  (Roma 5:21)

Ang kasalanan ay tulad sa isang hari na may kapangyarihang sumira at pumatay. Ang biyaya ay isa ring malakas at makapangyarihang hari ngunit may pagmamahal na nagliligtas.  

Ang iniligtas ng Dios ayon sa Kanyang mabiyayang kalooban ay tunay at lubos na naligtas. Ang biyaya na nagligtas sa kapangyarihan ng kasalanan ay siya ring maghahatid sa buhay ng kabanalan. Kung ang biyaya ay limitado lamang sa kaligtasan (at hindi ang pagpapabanal (sanctification), hindi sigurado ang hahantungang ng isang Kristiano. At kung ang kabanalan…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top