Ang Dios Man ay Naghihintay Din

0

“Kaya’t naghihintay ang PANGINOON na maging mapagbiyaya sa inyo…”           Isaias 30:18

Malimit nating marinig ang hinaing ng maraming Kristiano: “Ang hirap maghintay sa kalooban ng Panginoon.”; “Bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin?”. Mahalaga ang maghintay sa tugon ng Panginoon, subalit isang dakilang katotohanan na ang Dios ay naghihintay din katulad natin. Para sa Panginoon, ang paghihintay na sagutin ang ating panalangin ay ayon sa nakatakda Niyang panahon na angkop at nararapat sa ating pangangailangan at paglago sa pananampalataya. Ang katotohanang ito ay hindi napag-iisipan ng maraming Kristiano, kaya marami sa kanila ay natutuksong magreklamo. Ating isa-isip na ang Dios ay naghihintay din…

continue reading..

Sekreto Ng Katuwaan ng Kaluluwa

0

 

 “Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila’y paiilanlang na may mga pakpak na parang mga agila, sila’y tatakbo na hindi mapapagod, sila’y lalakad at hindi manghihina.”  Isaias 40:31

Nais ba natin ng hindi natatapos na katuwaan ng kaluluwa kahit may pagsubok at pagdurusa? Ito ay posible kung may matibay na pananampalataya. Kaya palakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mungkahing ito:

Maglakad ng dalawa o tatlong beses papuntang Bundok ng Tabor, o sa isang tagong lugar upang magbulay-bulay at manalangin. Bisitahin ang taniman ni Isaac at katulad niya ay magbulay-bulay ng Salita ng Dios. Pumunta sa silid ni David at ganito rin ang gawin. Sa mga lugar na ito,…

continue reading..

Marriage Bliss

0

Marriage is a mystery. Figure this: how can two people, entirely different from one another (in status, education, physical make-up, culture, race, etc.) decide to live together and love each other for life, with a love that is incomparable with one’s love to parents, relatives or friends. The finding of a mate is also a mystery.  A song by David Pomeranz puts it this way: “Got to believe in magic, tell me how two people find each other… in a world that’s full of strangers”. Marriage just…

continue reading..

Paghimok Upang Gamitin ang  Himnario

0

Ang Biblia ang aklat na nagbibigay liwanag sa ating kaluluwa. Kung hindi natin ito basahin, mananatiling ligaw ang ating puso at isipan. Ang hymnbook ay isa ring mahalagang aklat. Ito ay koleksyon ng mga papuring awit na katha ng mga dakilang Kristiano noong una. Naglalaman ito ng pinakadalisay na kaisipan tungkol sa Panginoon. Nagpapahayag din ito ng dakilang pananampalataya kahit ng mga Kristiano na matagal nang pumanaw.

Sa ating pagbabasa o pag-awit ng kanilang katha ay sumasabay tayo sa isang taimtim na pagsamba sa dakilang Dios. Ito ay tulad sa pakikinig ng paliwanag kung bakit mahal ng sumulat si Kristo. Ang mga himno ay nagpapahayag ng pag-asa, pagtitiwala, pagmamahal, pasasalamat at…

continue reading..

Dear Ruvs

0

My Dear Ruvs,

Since the start of the new year, I have been preoccupied with cleaning and de-cluttering. Thanks to TBC sisters’ initiative to hold two garage sale events. Today is another cleaning day.  While sorting things in a drawer, I found this piece I wrote on March 27, 2016. I think it is something worth sharing. So, I stopped for a while and sat in front of my computer. Here it is:

 The Great Makeover

Women have a penchant for good looks. We love clothes, bags, shoes and accessories that will enhance their looks. We put on make-up, color our hair, shape our brows, curl or straighten our hairs, whiten…

continue reading..

The Great Makeover

0

 

 

Women have a penchant for good looks. We love clothes, bags, shoes and accessories that will enhance their looks. We put on make-up, color our hair, shape our brows, curl or straighten our hairs, whiten our teeth — all in the name of beauty.

As believers in Christ, we now develop a new concept of beauty. Instead of enhancing our physical looks, we prayerfully put on the fruits of the spirit. And so, we strive to beautify our face with joy and happiness; our lips with gentleness; our hair with submission; our hands and feet with diligence; our teeth with truthfulness; our…

continue reading..

Ang Dios-diosan Sa Ating Panahon

0

 

Kung hindi nakasentro ang puso kay Kristo at sa Ebanghelyo, nagkakaroon ng puwang ang puso na mahumaling sa mga dios-diosan sa ating kapanahuhan. Ang mga dios-diosan ay hindi ang mga inanyuang rebulto kundi mga bagay na naglalayo sa atin kay Kristo, palapit sa isang bagay na hindi kalooban ng Dios.

Pinakamaraming babala ang Biblia tungkol sa pag-samba sa dios-diosan. Mariin ang tagubilin ni Apostol Juan na layuan ang mga dios-diosan (I Juan 5:21). Maaring kumbinsido tayo na “Si Hesus ang ating Panginoon.”, subalit ang ating motibasyon ay maling ambisyon at mithiin sa buhay. Maaring tayo ay nananalangin ng taimtim para dito, at dahil hindi sumasagot ang Panginoon, tayo ay naiinip at…

continue reading..

Nangunguna Ng May Pagkalinga

0

  “Magpauna ang aking panginoon sa kaniyang lingkod: at ako’y mamamatnubay na dahandahan ayon sa hakbang ng mga hayop na sa aking unahan at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking panginoon sa Seir.” Genesis 33:14

Ang bersikulong ito ay napakagandang larawan ng pagigiging mapagkalinga ni Jacob sa kanyang mga anak at alagang hayop. Hindi niya pababayaan na sila ay mapagod sa paglalakbay ng tuloy-tuloy. Kung ano lamang ang kanilang kayang lakbayin sa loob ng isang araw ang importanteng konsiderasyon para kay Jacob sa paglalakbay ng kanyang angkan. Dinaanan na niya ang ilang na iyon at alam niya ang hirap, init, at layo ng lalakbayin.

Ang paglalakbay…

continue reading..

Be Thankful and Joyful for God’s Good Gifts

0

 “Go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart, for God has already approved what you do.”

As we wake up in the morning, God’s enumerable blessings are already waiting for us. The food on the table, the air we breathe, the water we drink, the relationships we enjoy – these are all God’s daily gifts. Outside the home, we see the beauty of God’s earth – the fresh greens, the lovely flowers, the birds and flowers, the serene blue sky with puffy clouds. Everything that we have are gifts from above, because as sinners from birth, we only deserve God’s just punishments.

All people…

continue reading..

Mas Mabuting Mag-isa Kasama Ang Dios            

0

Ang manindigan sa ating pananampalataya ay maaaring magdala sa atin sa pag-iisa. Ang taong nag-nanais na mapalapit ang relasyon sa Dios ay parang isang agila na pumapailanlang sa kailangitan na nag-iisa. Ang taong tapat sa kanyang pananampalataya ay dapat na makontentong mabuhay na malayo sa pakikisama ng maraming tao sa sanlibutan.

Ang Dios ay naghahanap ng mga taong katulad ng agila. Walang taong makakaranas ng pinakamatamis at pinakamagandang buhay na ispiritwal kung hindi tayo lalakad na mag-isa kasama ang Dios. Ipinakita sa atin sa Biblia na si Abraham ay nabuhay nang “mag-isa” sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nabuhay na napapaligiran ng maraming mga lunsod. Si Moses, bagamat may…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top