Nangunguna Ng May Pagkalinga

0

  “Magpauna ang aking panginoon sa kaniyang lingkod: at ako’y mamamatnubay na dahandahan ayon sa hakbang ng mga hayop na sa aking unahan at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking panginoon sa Seir.” Genesis 33:14

Ang bersikulong ito ay napakagandang larawan ng pagigiging mapagkalinga ni Jacob sa kanyang mga anak at alagang hayop. Hindi niya pababayaan na sila ay mapagod sa paglalakbay ng tuloy-tuloy. Kung ano lamang ang kanilang kayang lakbayin sa loob ng isang araw ang importanteng konsiderasyon para kay Jacob sa paglalakbay ng kanyang angkan. Dinaanan na niya ang ilang na iyon at alam niya ang hirap, init, at layo ng lalakbayin.

Ang paglalakbay…

continue reading..

Be Thankful and Joyful for God’s Good Gifts

0

 “Go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart, for God has already approved what you do.”

As we wake up in the morning, God’s enumerable blessings are already waiting for us. The food on the table, the air we breathe, the water we drink, the relationships we enjoy – these are all God’s daily gifts. Outside the home, we see the beauty of God’s earth – the fresh greens, the lovely flowers, the birds and flowers, the serene blue sky with puffy clouds. Everything that we have are gifts from above, because as sinners from birth, we only deserve God’s just punishments.

All people…

continue reading..

Mas Mabuting Mag-isa Kasama Ang Dios            

0

Ang manindigan sa ating pananampalataya ay maaaring magdala sa atin sa pag-iisa. Ang taong nag-nanais na mapalapit ang relasyon sa Dios ay parang isang agila na pumapailanlang sa kailangitan na nag-iisa. Ang taong tapat sa kanyang pananampalataya ay dapat na makontentong mabuhay na malayo sa pakikisama ng maraming tao sa sanlibutan.

Ang Dios ay naghahanap ng mga taong katulad ng agila. Walang taong makakaranas ng pinakamatamis at pinakamagandang buhay na ispiritwal kung hindi tayo lalakad na mag-isa kasama ang Dios. Ipinakita sa atin sa Biblia na si Abraham ay nabuhay nang “mag-isa” sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nabuhay na napapaligiran ng maraming mga lunsod. Si Moses, bagamat may…

continue reading..

Pinakamagandang Regalo

0

Marami ang regalo ng Dios sa tao, subalit ang pinakamaganda Niyang regalo ay nag-iisa lamang. Ang regalong ito ay ang natatangi at pinakamaganda sa lahat na maaaring matanggap ng isang tao. Ito ay ang Kanyang sarili. Sa pagkakilala ng tao sa Dios, siya ay nagkakaroon ng lubos na kaligayahan. “Sapagkat kami ay ginawa Mo para sa Iyo; kung kaya’t ang aming puso ay nababalisa, hanggat hindi nakakasumpong ng kapahingahan sa Iyo.” (St. Augustine).

Nang sinabi ng Panginoon kay Aaron na wala siyang magiging mana sa lahat ng mga Israelita, ipinapaalam lamang ng Dios na ang kanyang magiging kabahagi ay ang pinakamaganda at pinakamarangal na mana, ito ay ang makamtan ang Panginoon.

Kung…

continue reading..

Panalanging Nakalulugod Sa Dios

0

“Datapwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo.” Mateo 6:33

Hanggang ang ating puso ay nasa sanlibutan, madali tayong madadala sa mga kaisipan at kaabalahan sa mundo. Hanggang hindi natin ihinihihiwalay ang ating ispiritu sa mga bagay sa mundo, ang ating panalangin ay mababaw at hindi makaabot sa langit.

Malimit na pinakikitunguhan natin ang Dios na tulad ng mangmang.  Naghahandog tayo ng matinik at mabahong bulaklak sa Dios, sa halip na maganda at mabangong bulaklak. Ito ay dahil sa ang ating mga panalangin ay nahahaluan ng makamundong-kaisipan. Kaya’t ang inihahandog nating  insenso ng panalangin…

continue reading..

Paghimok Upang Manalangin

0

                                                 

Sa mga Kristiano, ang panalangin ay katulad ng paghinga. Ang paghinga ay hindi pinag-iisipan dahil ang hangin sa paligid ang nagtutulak sa ating baga (lungs) upang huminga. Kaya mahirap na pigilin ang paghinga. Sa isang Kristiano, ang paghingang ispiritwal (panalangin) ang nagbibigay buhay upang magtagumpay sa madilim na sanlibutan. Ngunit maraming Kristiano ang nagpipigil ng paghinga at iniisip na ang kaunting oras na pakikipag-usap sa Dios ay sapat na upang mabuhay sa mundo. Kalimitan, ang pumipigil sa atin upang manalangin ay ang kasalanan.

Upang maging masigla ang buhay-Kristiano, dapat na tayo ay nananalangin ng walang-patid. Maraming Kristiano ang kontento na sa materyal na pagpapala at walang paghahangad sa mga pagpapalang ispiritwal….

continue reading..

Ang Panalangin

0

Ayon kay Martyn Lloyd-Jones, “Ang panalangin ay ang pinakamataas na gawain ng kaluluwa. Ang tao ay nasa pinakamataas at matayog na kalagayan kapag siya ay nakaluhod at nananalangin.”

Isinalarawan ni D.L. Moody ang panalangin ng ganito: Walang ispiritwal na gawain ang mas kumplikado pa kaysa sa panalangin. (1) Ito ay simpleng pananalita na kayang bigkasin ng musmos na bata, ngunit napakadakila kaya ito ay nakakarating sa Dios sa kaitaasan. (2) Ito ay maaaring gawin kahit nasa anumang edad, bata man o matandang pantas. (3) Maari biglaang manalangin, subalit ito ay pang-habangbuhay na kasanayan. (4) Nananalangin tayo sa oras na panatag ang pananampalata, at sa oras na ang pananampalataya ay nililiglig…

continue reading..

Pananggalang laban sa kaaway

0

Kalimitang paraan ng Demonyo upang mabitag ang isang Kristiano sa kasalanan ay ang pagpapababaw nito. Sasabihin niya, “maliit na kapalaluan lamang, maliit na karumihan, kaunting pagka lango sa alak, kaunting lapit sa kamunduhan.” Akala natin ay hindi mapapahamak ang ating kaluluwa sa kaunting kasalanan, subalit tayo ay nagkakamali. Isang matibay na pananggalang sa kaaway ay ang makita natin kung ano ang kalikasan ng kasalanan.

  1. Ang iniisip nating maliit na kasalanan ang nagdala ng pinakamatinding poot ng Dios. Ang pag-kagat ng masanas, ang pamumulot ng sanga sa araw ng Sabbath, ang paghipo sa Arko ng Tipan, hindi ba ang lahat ng ito, sa tingin ay maliit subalit nagdulot ng kamatayan? Ang…
    continue reading..

Kalasag Laban sa Tukso ng Kaaway

0

Ipinapakita ni Satanas ang nakaka-akit na hitsura ng kasalanan, ngunit sa loob nito ay may makamandag na lason na pumapatay sa kaluluwa. Ilalatag ni Satanas ang lahat ng nakakasiya sa kaluluwa upang tayo ay lumapit at mahulog sa balon ng kamatayan. Iyan ang ginawa ni Satanas kay Eba. Nahalina siya sa alok ni Satanas at dito bumukal ang kasalanan ng buong sangkatuhan. Ngunit may pananggalang na ibinigay sa Biblia laban sa kasalanan.Ito ay ang makita natin ang kalikasan ng kasalanan.
1.Matindi ang pait ng kasalanan. Ang pangakong tamis ng kasalanan ay dagliang nagiging mapait. Si Eba ay nasarapan sa unang kagat ng bunga; si Esau ay naginhawahan sa unang higop ng…

continue reading..

  Lakbayin ang Ating Mithiin Para sa Panginoon

0

“Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya, walang makakaagaw niyan sa iyo.” Genesis 13:14-15

Walang pagnanais ang ilalagay ng Banal na Ispiritu sa ating mga puso kung hindi Niya ito kayang tuparin. Kaya hayaan natin na lumipad ng mataas ang ating pananampalataya at masdan ang maaari nating angkining lupain na ibibigay sa atin ng Dios.

Anumang bagay na ating nauunawaan sa pamamagitan ng “mata ng pananampalataya” ay para sa atin. Ilayo natin ang ating paningin, dahil lahat ng ating natatanaw ay atin. Ang ating minimithi bilang Kristiano at lahat ng ating nais para…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: