Pagpapawalang-sala at Pagpapabanal (Justification and Sanctification)

0

Ang pagpapawalang-sala (justificaiton) ay ang pagdedeklara ng Dios na ang makasalanan ay wala nang kasalanan at hindi na huhusgahan pa. Ang ibig sabihin nito ay hindi na rin siya parurusahan ng Dios sa impiyerno. Ito ay minsanang ibinibigay sa sinumang tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Gaano man kasama ang isang tao ay maaring mapawalang-sala kung siya ay magsisi at manampalataya kay Kristo.

Nang mapawalang-sala ang isang makasalanan, hindi ipahihintulot ng Dios na siya ay manatili sa kasalanan. Kaya’t ibinibigay din ng Dios sa kanya ang biyaya ng “pagpapabanal” matapos ang pagpapawalang-sala. Ang pagpapabanal (sanctification) ay ang nagpapatuloy na pagbabago ng Dios sa kilos at pag-uugali ng isang dating makasalanan. Binibigyan…

continue reading..

May Kabigatan? Maaari Kang Manalangin.

0

Maaari na mayroon tayong dinadalang kabigatan. Bilang mga anak ng Dios, iba’t-ibang pagsubok ang maaari nating maranasan. Panalangin ang katapat ng anumang pagsubok. Sa pananalangin, lumalapit tayo sa Dios na S’ya lamang ang makapag-aalis ng lungkot at kahirapan. “Nang magkagayo’y dumaing sila sa PANGINOON sa kanilang kahirapan, at iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian.” (Mga Awit 107:28). Ang Dios ay may kapangyarihan na gawing pag-papala ang anumang pagsubok.  Isang malaking pribilehiyo na makalapit sa Dios, at nais Niyang tugunan ang ating mga panalangin. Maaaring tayo ay may karamdaman, pumanaw ang mahal sa buhay, nawala ang ating ari-arian, o nanganganib ang ating buhay. Ang Dios na makapangyarihan ang maaari nating takbuhan. Hindi Niya tayo binigo kahit minsan. Ang…

continue reading..

My Mother-in Law: A Tribute

0

She was the “big” woman of the house with a commanding presence that tells you “You better behave!”. But it is not out of fear, but a complex mix of her personality that draws you to her. She was Rosita Diaz Lasco. Just a mention of her name triggers a heaviness that brings tears to my eyes. She died a week ago and I just miss her – my mother-in-law.

I married her eldest son when we were yet juniors  in UPLB.  Suddenly all hopes of a bright future for her son were crushed. Surely, it was not an easy emotion to dealt with. Yet, even in the early years of our marriage, I only…

continue reading..

Our Christian Faith and our Adolescent Children

0

The biggest challenge for Christian parents is how to impart our faith to our young adult. A book by Kara Powell and Steven Argue (featured in Christianity Today), revealed that silence is the major hindrance to our children’s faith and not doubt as commonly perceived. In that book, A study of Fuller Youth Institute showed that more than 70% of high school students who go to church are doubting their faith but half of them are silent about it. Another study of National Study for Youth and Religion also found out that while teenage children are silent, their parents are too. But why?  Because there is no line of communication.

Imparting our faith…

continue reading..

Hindi Hadlang Ang Doktrina ng Pagpili (Election) sa Kaligtasan

0

 “Kung ang Dios ang tumatawag upang manampalataya ang isang ito, gaano man ang kanyang pagnanais na maging Kristiano ay hindi siya maliligtas, kung hindi naman siya pinili.” Ito ang kalimitang argumento ng mga taong hindi naniniwala sa Doktrina ng Pagpili at ginagamit na matibay na dahilan upang sabihing ito ay mali. Subalit kung uunawaing mabuti ang mga talata sa Biblia, malinaw na itinuturo ang katotohanan ng Doktrina ng Pagpili.

Halimbawa, kung ang pagkain ay inihain sa isang nagugutom, pwede ba niyang sabihin “Hindi ko alam kung nais ng Dios na mabusog ako sa pagkaing ito, kaya kahit na anong pagkagusto ko ay alam kong hindi ito para sa akin.” Hindi ba mas matuwid na sabihin, “Ang pagkaing ito ay inihain sa akin at…

continue reading..

Ang Doktrina Pagpili ng Dios ay Nagbubunga ng Kabanalan

0

Ang kababaang-loob, pagmamahal, at pagpapasalamat ay tatlong mahahalagang bunga ng tunay na relihiyon. Ang doktrina ng “pagpili” ay naghuhubog nito sa puso ng isang Kristiano.

Dahil sa kasalanan na namana ng sangkatauhan kay Adan, ang patutunguhan ng bawat tao ay habang-buhay na pagdurusa sa impiyerno. Kung ang makasalanan ay naligtas, ito ay hindi dahil sa siya ay karapat-dapat, kundi dahil lamang sa mabiyayang pagpili ng Dios. “hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki.” (Efeso 2:9).

Ang “pagpili”, una sa lahat ay nagbubunga ng kababaang-loob sa isang mananampalataya. Walang mabuti na makikita sa atin ang Dios. Sa Kanyang harapan ay kagaya rin tayo ng taong masasama sa ating paligid,…

continue reading..

Kaligtasan Ayon Sa Biyaya Lamang

0


“Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayundin naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin.”  (Roma 5:21)

Ang kasalanan ay tulad sa isang hari na may kapangyarihang sumira at pumatay. Ang biyaya ay isa ring malakas at makapangyarihang hari ngunit may pagmamahal na nagliligtas.  

Ang iniligtas ng Dios ayon sa Kanyang mabiyayang kalooban ay tunay at lubos na naligtas. Ang biyaya na nagligtas sa kapangyarihan ng kasalanan ay siya ring maghahatid sa buhay ng kabanalan. Kung ang biyaya ay limitado lamang sa kaligtasan (at hindi ang pagpapabanal (sanctification), hindi sigurado ang hahantungang ng isang Kristiano. At kung ang kabanalan…

continue reading..

Tatlong Mapanganib na Bitag ng Romano Katoliko sa mga Kristiano

0

Three Dangerous Traps to Christians by Richard Bennett at Stuart Quint (translated to Filipino by Haydee Lasco) 

Nagpapatuloy ang pagbitag ng Iglesia Katoliko sa mga Kristiano gamit ang ibat-ibang paraan ng panlilinlang. Nagbabago man ang kanilang taktika, nananatili ang pakay ng Romano Katoliko na akitin ang mga tao sa kanilang likong pananampalataya.

Ang panlaban ng Iglesia Katoliko sa Repormasyon noong labing anim na siglo (16th century) – at hanggang sa ngayon – ay ang Kontra-Repormasyon. Gumagamit sila ng kumbinasyon ng panlilinlang, intriga at pag-uusig. Ang nangunguna sa pagsulong ng Kontra-Repormasyon ay ang mga Jesuits, isang relihiyosong organisasyon na itinatag noong 1530 ni Ignatius ng Loyola. Tatlong mapanganib na bitag o taktika ang ginagamit ng Romano Katoliko para malabanan ang Repormasyon at maakit sa maling pananampalataya ang…

continue reading..

Alalahanin Mo

0

Ipinakita ng Mangangaral sa Ecclesiastes 2 na hindi malalaman ng tao ang kahulugan ng buhay kung wala ang Dios. Walang saysay ang hahantungan ng buhay kung hanapin man ito sa karunungan, kayamanan, kasipagan, o kalayawan ng laman. Ang mga ito ay hindi magbibigay ng sagot sa malaking katanungan ng buhay.

Kaya’t namamanhik ang Mangangaral na sa halip ay dapat alalahanin ang Dios na Lumikha. Ito ay ang seryosong pagtalima sa Kanya. Dapat nating hanapin ang Dios sapagkat tayo ay Kanyang desenyo. Siya ang lumikha sa atin at kilala Niya ang ating buong pagkatao. Siya ay makapangyarihan at maaari tayong…

continue reading..

Ang Biyaya ng Diyos

0

Ang salitang “biyaya” ayon kay Pablo ay kabutihan na ibinibigay sa taong hindi nararapat na tumanggap nito. Gaya na ang “awa” ay kabutihan na ibinibigay sa taong nahihirapan, ang “biyaya” ay ibinibigay sa taong walang kakayahan at hindi karapat-dapat.

Ayon sa Bagong Tipan, ang “biyaya” ay ang walang hanggan at ganap na pabor ng ipinakita ng Diyos sa pagbibigay ng Kanyang espiritwal at walang-hanggang pagpapala sa isang makasalanan; sa taong hindi nagpakita ni katiting na kabutihan.  

Ang biyaya ay hindi nakadepende sa tao. Ito ay nakadepende lamang sa kalooban ng Diyos. Hindi ito makakamit sa…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top