Ang Biyaya ng Dios sa Mapagpayapa  

0

 

May espesyal na pagpapapala si Abraham dahil sa kanyang mabiyayang pag-aayos ng gusot sa kaniyang pamangkin na si Lot. Sinabi ni Abram kay Lot. “ Huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo’y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako’y pupunta sa kanan, o kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako’y pupunta sa kaliwa.”  (Genesis 13:8-9).

Sinabi ng Panginoon kay Abram… “… Tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan sa dakong hilaga, timog, silangan at kanluran; sapagkat ang buong lupain na  natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong binhi, magpakailanman” (Genesis…

continue reading..

The Power of Our Words

0

 Our words are very powerful. It is so powerful that it is called “performative” in the field of communication. Performative, because our words can lead to action.  Thus, when we say,“sweep the floor”,buy pandesal” or “turn off the light”, real work will be done for us.  Even trained animals do what their masters say.

Words are so powerful that it can heal, encourage, build-up or mend a broken heart. But it can also humiliate, discourage, hurt, and destroy a relationship, or one’s good reputation. When we feel sad, encouraging words from a friend can easily make…

continue reading..

Pagdurusa Alang-Alang sa Buhay na Walang Hanggan

0

Nais ng Panginoon na hindi tayo manghina sa paglilingkod o panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating. Sa halip, dapat maging kalakasan natin  ang Kanyang mga pangako. Ang Dios ang ating kasapatan at gantimpalang walang katapat. Sa sandaling panahon ang mga pagpapagal ay maglalaho at darating ang dakilang oras kung saan ang lahat ng kabigatan at kaguluhan ay magwawakas.

Kaya nga, maglingkod tayo ng tapat sa Kanyang ubasan. Ang Dios ang ating gantimpala. Magsulat, magbasa, umawit, umiyak, manalangin at batahin ang mga kabigatan ng may tapang. Ang katapat ng buhay na walang hanggan ay higit pa sa mga ito. Ang kapayapaan ay darating sa takdang oras na ang Dios lamang…

continue reading..

Maging Mapagpayapa Tayo

0


Mabuting sikapin natin na magkaroon ng kapayaan sa ating puso at isip upang tayo ay maging tagapagpayapa sa iba. Mas maraming nagagawang kabutihan ang taong mapagpayapa kumpara sa isang matalinong tao. Nagbibigay siya ng kasiyahan sa paligid. Kahit ang mga bagay na hindi kaaya-aya ay gumaganda kapag nakakausap ang isang taong mapagpayapa.

Ngunit ang taong walang kasiyahan ay hindi mapalagay at maraming maling haka sa puso. Hindi siya matahimik at hindi rin niya pinatatahimik ang iba dahil sa marami niyang puna at reklamo. Madali siyang magsabi ng mga bagay na hindi dapat sabihin, katulad ng masasakit na salita, mga matalas na pagpuna at salitang nakakapanghina ng kalooban. Ngunit mahirap naman para…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top