Misteryo ng Pagiging Kaisa ni Kristo

0
sam_0519

Pinakadakilang bagay ngunit malalim na misteryo ang pag-iisa ng kaluluwa at katawan. Paanong ang isang dakot na alabok ay nabuhay at nagkaroon ng pag-iisip! Dakila man, ito’y, hindi pa rin maikukumpara sa sagradong pag-iisa ni Kristo at ng Kanyang mga tao (Mga Taga-Efeso 5:30, 32). Mag-aasawa ba ang Prinsipe ng Inglatera ng isang mabaho, at pinakapangit na babae sa lupa? Ito ay mababaw na pagkukumpara subalit, ganito ang ginawa ni Kristo. Lampas sa pang-unawa na maunawaan ang pakikipag-isa si Kristo sa marumi at makasalanang tao.

Ang pag-iisang ito, kung saan si Kristo ang Ulo at ang Iglesia ang Katawan, ay itinalaga na ng Dios bago pa man lalangin ang sanlibutan. Sa…

continue reading..

God Is In Control

0
dsc_0056

Our world is in on a spiral decline.  We can see people embracing immorality from every side. The gay movement takes pride in their newly found acceptance. Abortion is taken to a higher level with the tolerance, and even support for Planned Parenthood. Divorce has become an easy way out of a problematic marriage (5 out of 10 marriages in the US will end in divorce). We are bombarded by deceptive philosophies, and false religiosity makes men complacent of the true state of their souls. Materialism is in the core of economy  and the breaking down of families is the attendant effect of the search for more. All of these…

continue reading..

May Hihigit Pa Ba Sa Iyong Kaluluwa?

0

 

Mahalaga ang katanungang ito dahil ito ang magtatama sa iyong kaisipan. Ang iyong katawan ay panandalian lamang. Mabuhay ka man ng masagana at masaya, ito ay may katapusan. Magdusa ka man dahil sa sakit, kahirapan, problema sa relasyon, trabaho, atbp, lahat ng ito ay may hangganan. Ang talino at galing ng isang dalubhasa, pintor, doktor, propesor, atleta, atbp ay maglalaho sa oras ng kamatayan ng taong may angkin nito. Sinasabi sa 2 Pedro 3:10, “Ngunit darating ang araw ng Panginoon… ang lupa at ang gawang naroon ay masusunog.”

Subalit lumipas man ang…

continue reading..

Hindi ko Kailangang Maunawaan ang Lahat ng Bagay

0
dsc_0067

Hindi maunawaan ni Maria at Marta kung bakit naantala ang pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya’ t kanilang nasabi,“ Panginoon, kung narito Ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko.” (Juan 11: 21,32). Maaaring ganito ang kanilang iniisip,“Panginoon, hindi namin maunawaan kung bakit hindi ka agad dumating at hinayaan Mong mamatay ang taong Iyong minamahal. Ngayon huli na ang lahat dahil patay na si Lazarus!”

Subalit simple lamang ang sagot ni Hesus,“ Hindi ba sinabi Ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?”

Hindi rin maunawaan ni Abraham kung bakit kailangan niyang isakripisyo ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac, ngunit nakita niya ang kaluwalhatian ng…

continue reading..

Pusong Bakal

0
IMG_1144

Ang Dios ay mabisang kumikilos sa karakter ng isang tao sa panahon ng krisis. Ang mga dumarating na kabigatan sa buhay ay siya mismong daluyan ng paglago at mabungang buhay ng isang tao. At ito ay mapapatunayan natin sa mga napagdaanan na nating pagsubok.

Mayroon nagsabi na noong si Joseph ay nasa bilangguan, “Ang bakal ay dumaloy sa kanyang kaluluwa.” Ang mabibigat na problema ang nagpapatibay sa kaluluwa. Ang taong labis na nabibigatan sa simpleng problema ay tiyak na lubhang mahihirapan at baka hindi kayanin ang mas mabibigat na pagsubok. Kailangan ay ang “bakal sa buhay” upang tumibay ang ating katauhan.

Ang bakal sa puso ay ang matibay na pagtitiwala na…

continue reading..

De-Clutter Your Home One Step at a Time.

0
photo 2

Almost everyone has a problem with clutter. For some, clutter stays for a season until a friend or relative announced a visit, and lo! and behold!, everyone in the house join in clutter expulsion. But for some people, clutter stays and grows and grows until you can’t almost breath. And we don’t want that.

Clutter brings headache. Not only does it accumulate dust allergen, it can also bury useful items. Joshua Becker, shares ways on how we can live in a clutter-free home and enjoy the priceless value of an extra space.

I. Simple Guide to Keep Our Homes Clutter-Free:

1) Tell yourself that you can get rid of clutter. We envy…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top