Misteryo ng Pagiging Kaisa ni Kristo

0
sam_0519

Pinakadakilang bagay ngunit malalim na misteryo ang pag-iisa ng kaluluwa at katawan. Paanong ang isang dakot na alabok ay nabuhay at nagkaroon ng pag-iisip! Dakila man, ito’y, hindi pa rin maikukumpara sa sagradong pag-iisa ni Kristo at ng Kanyang mga tao (Mga Taga-Efeso 5:30, 32). Mag-aasawa ba ang Prinsipe ng Inglatera ng isang mabaho, at pinakapangit na babae sa lupa? Ito ay mababaw na pagkukumpara subalit, ganito ang ginawa ni Kristo. Lampas sa pang-unawa na maunawaan ang pakikipag-isa si Kristo sa marumi at makasalanang tao.

Ang pag-iisang ito, kung saan si Kristo ang Ulo at ang Iglesia ang Katawan, ay itinalaga na ng Dios bago pa man lalangin ang sanlibutan. Sa huling araw ito ay ipapahayag sa lubos na kalualhatian. Ang pagiging kaisa kay Kristo ang pundasyon ng lahat na ispiritwal na pagpapala na ating tinatanggap bilang Krisitiano. Kung hindi tayo kaisa ni Kristo walang pagsilang na magmuli, pag-aaring-ganap, pagpapabanal at paglulualhati. Alang-alang kay Kristo, ibinuhos ng Ama ang lahat ng pag-papala sa mga hinirang.

Tinitingnan ng Dios si Kristo at ang Kanyang Iglesia na palaging magkasama. Sa Biblia ay mababasa natin ang katotohanang ito: “…Nalalaman natin na ang ating lumang pagkatao ay kasama Niyang ipinako sa Krus.” (Roma 6:6): “…kami’y naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat; kaya’t ang lahat ay namatay”(2 Mga Taga Corinto 2:14); “kung kayo nga’y muling binuhay kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas” (Mga Taga-Colosas 3:1); “At tayo’y muling binuhay na kasama Niya, at pinaupong kasama Niya sa sangkalangitan, kay Kristo Hesus” (Mga Taga-Efeso 2:6). O anong dakilang bagay ang pakikipag-isa ni Kristo sa mga Kristiano!

Bilang mga Kristiano, hindi masusukat na pagpapala ang ating natatanggap dahil kaisa tayo ni Kristo. Kung wala tayo kay Kristo, hindi dadaloy ang mga ispiritwal na pagpapala ng Dios sa atin. Tiyakin natin na tayo ay kaisa ni Kristo. Kung hindi, lumapit tayo kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, magsisi sa ating mga kasalanan, at ibigay ang ating buong buhay sa Kanya. Magmadali kaibigan, bago pa mahuli ang lahat.

 

Mula sa Surpassingly Wonderful Union ni A.W. Pink. Free Grace Broadcaster. Issue 214.

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top