Ang Problema sa Linggo ng Palaspas

0

 

 

IMG_5183

Taon-taong tradisyon ang Linggo ng Palaspas.  Ito ay pag-alala sa ginawa noon nang si Hesus ay pumasok sa bayan ng Jerusalem, sakay ng isang hamak na asyo. Ayon sa salaysay sa Biblia, ang mga tao ay tuwang-tuwa at inilalatag ang kanilang mga balabal sa daraanan ni Hesus, habang iwinawagayway ang mga palaspas ng palma at sumisigaw: “Mapalad ang Hari na pumaparito sa pangalan ng Panginoon…” (Lukas 19:38). Ang sigaw na ito ay pagkilala na si Hesus ang matagal na nilang  hinihintay na Messias na magpapalaya sa kanila.

Ngunit problema ito para sa mga Fareseo. Hindi nila maatim na marinig na si Hesus ang Messias.  Kaya’t kanilang sinabi “Guro, sawayin…

continue reading..

A Letter From Baby

0

 

IMG_2206

 

My dearest Mom,

If I can only say what I feel, these are the things I would like to tell you. First of all, I am so grateful for bringing me to the world and preparing me to face it by myself. For now, you are so preoccupied with me, attending to my slightest need. Your sleep has never been the same, but you don’t care a bit about it.

I can feel your joy as you put me to sleep. You heart throbs with love as I suck that life-giving milk from you. How blessed am I that have the best nourishment ever. When I look at you…

continue reading..

Pagpipigil sa Ating Iniisip

0
SAM_0542

Nasisiyahan ang hindi mananampalataya na mag-isip ng masama laban sa ibang tao, lalo na sa kanyang kaaway. Naaaliw siya na makinig sa tsismis, mag-isip ng malisya at mga bagay na magpapasaya sa laman.

Sa ating mga Kristiano, ito ay hindi nararapat. Mahirap itong gawin, subalit dahil kay Kristo, malalabanan natin ang anumang kasalanan. Sa Filipos 4:8, malinaw ang pamantayan ng Kristianong kaisipan: anumang bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting-ulat, may kagalingan at kapuri-puri, ito ang dapat nating isipin.

Ang ating kaisipan ay parang “greenhouse.” Dito ipinupunla ng kaaway ang masamang pag-iisip. Kung bibigyan ng pansin, ito ay lalaki at magtutulak na gawin ang masamang iniisip. Kung makikinig ng…

continue reading..

Kids And Household Work

0
photo

Dear Emilie,

Teaching little children to do  household chores is difficult and challenging. That is the reason why many mothers failed on this area.

Children like to help and imitate what their mother  is doing.  When  Mom is washing clothes, they  also like to dip their hands on the soapy water.  When Mom is  cooking, they are like little supervisors  watching their mother’s every move.   For them work is not work but something they can take part and enjoy.  Sadly, mothers’ usual reaction is to dismiss and direct the children to just play or worst, watch TV.  And why not?  Children’s clumsy little hands  slow down everything that mothers…

continue reading..

Kabilang kay Kristo O Sa Sanlibutan

0
SAM_0512

Malinaw ang paglalarawan ng Panginoon sa isang Kristiano. “Ipinahayag ko ang Iyong pangalan sa mga taong ibinigay Mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa Iyo at sila’y ibinigay Mo sa Akin, at tinupad nila ang Iyong salita”;“Ibinigay ko sa kanila ang Iyong salita at napoot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga- sanlibutan, gaya Ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin Mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan Mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanlibutan na gaya Ko na hindi taga-sanlibutan.”

Madiing sinabi ng Panginoon na ang mga Kristiano ay inalis Niya sa sanlibutan. Paulit-ulit na binanggit ito ni Hesus. At dahil…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top