Pagpipigil sa Ating Iniisip

0
SAM_0542

Nasisiyahan ang hindi mananampalataya na mag-isip ng masama laban sa ibang tao, lalo na sa kanyang kaaway. Naaaliw siya na makinig sa tsismis, mag-isip ng malisya at mga bagay na magpapasaya sa laman.

Sa ating mga Kristiano, ito ay hindi nararapat. Mahirap itong gawin, subalit dahil kay Kristo, malalabanan natin ang anumang kasalanan. Sa Filipos 4:8, malinaw ang pamantayan ng Kristianong kaisipan: anumang bagay na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, mabuting-ulat, may kagalingan at kapuri-puri, ito ang dapat nating isipin.

Ang ating kaisipan ay parang “greenhouse.” Dito ipinupunla ng kaaway ang masamang pag-iisip. Kung bibigyan ng pansin, ito ay lalaki at magtutulak na gawin ang masamang iniisip. Kung makikinig ng masama tungkol sa ibang tao, magiging masama din ang ating pag-iisip sa taong ito, kahit hindi siya nakagawa ng masama sa atin. Maaari ding lumabas sa ating bibig ang masamang kaisipan at makasakit sa iba at sa ating sarili mismo (Mateo 12:34). Kaya’t ang unang depensa upang hindi tayo magkasala ay huwag bigyang pansin ang anumang masamang isip na ibinubulong ng demonyo.

Ang mata at tainga ang dalawang malaking pintuan na pinapasukan ng maduduming kaisipan. Ang uri ng ating binabasa, pinapanood at pinakikinggan ay maaaring magparumi at magpasama sa ating isip. Ang kaisipan at ang ating puso ay magkaugnay. Kaya’t ang pagbabantay sa puso ay sinisimulan sa pagbabantay sa ating naririnig at nakikita. Ayon kay Pablo, hindi lamang dapat iwasan, kundi dapat takasan ang lahat ng bagay na hindi kasiya-siya sa Dios.

Subalit nakalulungkot na kahit mga Kristiano ay mahina sa pagbabantay sa mga tukso na nagpapadumi sa kaisipan. Maingat tayo na hindi gumawa ng masama, dahil nakikita ito ng tao, ngunit hindi tayo istriktong nagbabantay sa ating iniisip dahil hindi ito nakikita. Subalit alam ng Dios ang lahat ng ating iniisip. Kung nais nating bigyang-lugod ang Dios, magiging mapagbantay tayo sa lahat ng ating iniisip. “Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso sa Iyong paningin O Panginoon, na aking Malaking Bato at aking Manunubos” (Awit 19:14).

Mula sa Aklat ni Jerry Bridges, The Practice of Holiness.

Ang pagsasalin na ito ay pag-alala kay Gerald Dean Bridges sa kanyang malaking naiambag sa pagpapatibay sa buhay-kristiano. Kinuha siya ng Panginoon noong March 6, 2016.

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top