Likas na Kilala ng Tao ang Dios

0

IMG_0306
Alam ng tao na may Dios. Ang katotohanang ito ay ibinigay at patuloy na ibinibigay ng Dios sa tao. Walang maaring idahilan ang tao kung bakit hindi niya kilala ang Dios. Ang pagsamba ng marami sa rebulto (at atbp) ay ebidensya lamang na nais nilang sumamba sa Dios. Ang pagkilala sa Dios ay hindi natututunan sa paaralan. Ito ay likas sa tao at hindi maaring burahin, kahit pa ano ang kanyang gawin.
Bagamat likas na kilala ng tao ang Dios, ito ay nabahiran ng kasalanan. Marami ang tahasang pinipili ang pagsuway. Mayroon namang nasa isip nila ang Dios, subalit wala silang pag-galang at pagpapahalaga sa Dios at iniisip pa nila na…

continue reading..

Ang Tamang Pagkilala sa Dios na Lumikha

0
IMG_0310

Ang tunay na karunungan ay ang tamang pagkilala sa Dios at sa ating sarili. Hindi tayo makakapag-isip ng tama sa ating mga sarili, maliban sa magkaroon tayo ng tamang kaisipan tungkol sa Dios. Ang Dios ang nagbigay sa atin ng buhay at lahat ng mabubuting bagay. Siya rin ang kumakalinga at nagpapanatili sa lahat ng Kanyang nilikha. Marapat lamang na Siya’y ating kilalanin .

Ngunit ang tao ay may likas na kayabangan. Iniisip niya na siya ay mabuti. subalit ang kanyang pagpapasya ay may bahid ng kasamaan. Iniiisip niya na ang isang bagay ay mabuti dahil hindi ito kasing sama ng iba. Ang puti sa kanyang paningin ay itim dahil sa…

continue reading..

Bakit Tayo Tinubos ni Kristo?

0
IMG_4786

Bakit tayo iniligtas ng Dios, tayong dating suwail, makasalanang bayan, kaaway ng Dios at nararapat parusahan? Ang Mabuting Balita ay
nagpapahayag na . “ … na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.”(Rom 5:8) “… “…at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa.”  Malinaw ang Biblia na sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pagkabuhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo, tayo ay inaring ganap at itinuring na anak ng Dios. Ito ang mabuti sa Mabuting Balita (Gospel)! Ngunit ano ang dahilan?

May dalawang sagot sa tanong na yan. Una ay dahil mahal tayo ng Dios (Juan 3:16). Ikalawa. Para sa kapurihan ng Kanyang pangalan (Efeso…

continue reading..

The Glory of God in the Fury of Glenda

1
IMG_4702

In my life, I have not seen a typhoon as strong and as devastating as Glenda. The howling of the wind is still vivid to my ears – sometimes whistling, but all the time rampaging like an angry bull,tearing anything in its path. Roofs of houses were blown away like pieces of paper, rolled or crumpled and thrown in mid-air. Age-old trees were uprooted like they were weeds. Big branches were snapped and left dangling or smashed to the ground. Leaves and vegetation were swished away, ground to pieces and scattered to the ground creating a carpet of green after Glenda left.

Our glass window became a giant movie screen of…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top