Likas na Kilala ng Tao ang Dios

0

IMG_0306[1]
Alam ng tao na may Dios. Ang katotohanang ito ay ibinigay at patuloy na ibinibigay ng Dios sa tao. Walang maaring idahilan ang tao kung bakit hindi niya kilala ang Dios. Ang pagsamba ng marami sa rebulto (at atbp) ay ebidensya lamang na nais nilang sumamba sa Dios. Ang pagkilala sa Dios ay hindi natututunan sa paaralan. Ito ay likas sa tao at hindi maaring burahin, kahit pa ano ang kanyang gawin.
Bagamat likas na kilala ng tao ang Dios, ito ay nabahiran ng kasalanan. Marami ang tahasang pinipili ang pagsuway. Mayroon namang nasa isip nila ang Dios, subalit wala silang pag-galang at pagpapahalaga sa Dios at iniisip pa nila na sa ganitong pananaw, sila ay matatalino. Ngunit sa harapan ng Dios, sila ay mangmang. (Roma 1:22) Ano man ang gawin ng tao, hindi maaring burahin ang likas nilang pagkaalam na may Dios. Ang kanilang konsiensya ang siyang nangungusap sa kanila.

May mga nagsasabi na hindi mahalaga ang paniniwala, ang mahalaga ay ang katapatan sa piniling paniniwala. Ngunit ang Dios ay hindi nagbabago. Ang Kanyang pamantayan ng tama at mali ay hindi maaring baguhin upang ilapat sa ating mga kagustuhan. Sinabi ni Pablo sa mga taga Efeso na sila ay walang Dios kung sila ay lumilihis sa tamang kaalaman tungkol sa tunay na Dios. Ito ay totoo rin sa atin. Kung mali ang pagkilala natin sa Dios, para na rin tayong sumasamba sa mga rebulto. Ang Dios ay dapat kilalanin ayon sa Kanyang kapahayagan sa Biblia. Ang pagkilala sa Dios na hindi ayon sa Biblia ay hindi pagkilala sa Dios.

Ang pag-iisip tungkol sa Dios dahil natatakot sa Kanyang paghuhusga – ay kasalanan lamang. Sila ay gagawa ng gawaing pangrelihiyon at iniisip nila na makakasumpong sila ng pabor sa Dios, habang nagpapatuloy naman sila sa paggawa ng kasalanan. May mga taong sa panahon ng kaginhawahan, ay hindi maalala ang Dios. Kapag dumating ang pagsubok ay lalapit sa Dios ng may pagpapakumbaba at mananalangin na parang kilalang-kilala nila ang Dios (Ngunit ang iba naman ay nagagalit sa Dios kapag dumadating ang matinding pagsubok).

Ang tunay na pagkilala sa Dios ay ang nagpapatuloy na pagsunod sa kautusan ng Dios sa ating buong buhay. Ngunit sino ang makagaganap nito? Salamat sa Panginoong Hesus, siya ang nagbabago ng pusong makasalanan tungo sa walang bahid na pagkakilala sa Dios.

Hango sa Biblical Christianity ni John Calvin. 1982. Grace Publication.

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top