TBC Women joined in the 2nd Women’s Conference in Cubao

0

As the country was celebrating Independence Day (June 12),  the women in the reformed churches gathered for fellowship and learning during the 2nd Women’s Conference in Cubao.  It was sponsored by The Neighborhood Church with the topic: “Women of Virtue” as exemplified by Jochebed, Abigail, the widow who gave a mite, Esther and Dorcas.  Each of the five speakers from different churches was assigned a woman of virtue to discuss. Sister Haydee of TBC, was tasked to talk about the generosity and compassionate heart of Dorcas.

Eighteen TBC sisters joined the conference.   The church hired a van, and the trip provided another kind joyful fellowship for them. It was whole lot of fun for all the women. It was indeed…

continue reading..

Pagsamba sa Ispiritu at Katotohanan

0
IMG_0124

Sa Juan 4:23-24 ay mababasa ang basihan ng tamang pagsamba na nakalulugod sa Dios. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Ispiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.”

Upang makasamba sa Ispiritu at katotohanan, dapat ay nasa puso natin ang Banal na Ispiritu, na Siyang Ispiritu at katotohanan. (Jn 14:17). Siya ay nananahan sa puso ng taong nagsisi at nanampalataya kay Kristo. Ang tunay na pagsamba ay mula sa paghimok ng Banal na Ispiritu.

Subalit kahit…

continue reading..

Disiplina ng Tamang Pagsamba

0
IMG_0108

Ang salitang “worship” ay hango sa salitang “weorthscype” o “worthship”, ibig sabihin ay ang pagbibigay ng karampatang parangal at pagkilala. Ang Dios ay marapat lamang sambahin sapagkat Siya ang soberano, makapangyarihan at katas-taasang Dios na lumikha sa atin.

Sa aklat ng Revelation ay ating mababasa ang walang tigil  na pagsamba ng mga anghel. Ito ay dahil kanilang nakikitang kalualhatian ng Dios.  Ngunit kung wala sa langit, paano makikita ang kalualhatian ng Dios?

Una ay sa Kanyang nilikha. Pagsamba sa Lumikha ang tamang reaksyon kung mamasdan ang magagandang tanawin at kamangha-manghang nilalang ng Dios. (Roma 1:20) Ikalawa, ang Biblia gayon din, ay nagpapahayag ng kalualhatian ng Dios. Kaya’t katungkulan natin na kilalanin ang…

continue reading..

Live for the Moment

0
IMG_0118

When we are gripped with deadlines, saddled with financial burden, afflicted with paralyzing sickness and  wounded with relational problem, we tend to think … after these, things would be better. Or our mind flies back on those happy times and  conclude:  life was better than before.

It is but part of our human nature that when we are  encountering difficulties, we tend to think that “the former days are better than this” or that “tomorrow, things would be better. And so we tend to live for yesterday or tomorrow, not fully giving ourselves for today.

A student harassed with unrelenting academic requirements would muse on the days when the semester is over….

continue reading..

Pagbibigay Halaga sa Dios sa Oras ng Pagsamba (1)

0

 

SAM_0572

Isa sa nakalulungkot kong karanasan ay ang aking ikasampung kaarawan. Maaga pa ay ipinamigay na ang imbitasyon sa aking 8 kaibigan. Alam kong magiging napakasaya ang aking kaarawan. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, pumunta sila lahat sa aming bahay. Ang aking ama ay nag-ihaw ng hot dog at hamburger, habang ang aking ana ay abala sa pag-aayos ng aking birthday cake. Pagkatapos naming maubos ang ice cream at malaking bahagi ng cake, oras na upang buksan ang regalo, pero hindi ko maalala na mayroon silang regalo. Pero hindi mahalaga ang regalo. Mas gusto ko na kasama sila dahil wala akong kapatid na lalaki. Pero may regalo…

continue reading..

Ang Kahalagahan ng Oras

0
SAM_0573

Mas nararamdaman ang halaga ng pera kung wala ka nito. Gayun din, higit na nagiging mahalaga ang oras sa oras ng kamatayan. Nang malapit nang mamatay si Voltaire ay kanyang sinabi, “Ibibigay ko ang kalahati ng lahat ng nasa akin, para sa 6 na buwang buhay.” Ang mga huling salita naman ni Thomas Hobbes ay ito: “O ang halaga ng buong mundo katumbas ng kahit isang araw na buhay.” Sa mga ganitong tagpo, mabuting matutunan ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Dios, upang maging payapa sa oras ng kamatayan.

Napakasaklap ng panghihinayang sa mga huling oras ng ating buhay. “At Ikaw ay mananangis sa katapusan ng iyong buhay … at iyong…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top