Ang Biblia (1)

0
photo (2)

Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran” 2 Tim 3;16

Kasunod ng panalangin, ang pagbabasa ng Biblia ang pinakamahalagang tungkulin ng isang Kristiano dahil ito ay “ makakapagturo ng kaligtasan.”

Sa pagbabasa nito malalaman natin kung ano ang dapat nating paniwalaan, kung paano mabuhay at mamatay ng may kapayapaan. Mapalad at maligaya ang taong nagbabasa ng Biblia at sinusunod ito. Kung mahalaga sa isang tao ang kanyang hahantungan kapag siya ay namatay, siya ay magbabasa ng Biblia.

Ang Biblia ay natatanging aklat sapagkat ito ay kinasihan ng Dios. Kapag binabasa natin ito, ang Dios mismo ang…

continue reading..

Babala tungkol sa Pananalangin

0
photo 2

Sa iyong hindi nananalangin, sinasabi ko (J.C. Ryle) sa iyo na ikaw ay nasa delikadong kalagayan. Kung mamatay ka ngayon, walang katapusan ang iyong pagdurusa. Huwag mong sabihin na hindi ka marunong manalangin. Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Dios. Hindi mo kailangang matutunan ito, kailangan mo lamang ay pagnanais na gawin ito gaya ng isang sanggol na umiiyak kapag nagugutom. Kahit saan ay maari kang manalangin. Huwag mong sabihing wala kang oras. Si Daniel ay abala sa kanyang pamumuno sa isang malaking kaharian, subalit nanalangin siya ng tatlong beses sa isang araw. Huwag mo ring sabihin na hindi ka makapanalangin dahil hindi ka pa naligtas at nanampalataya. Kung…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top