Ang Biblia (1)

0
photo (2)

Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran” 2 Tim 3;16

Kasunod ng panalangin, ang pagbabasa ng Biblia ang pinakamahalagang tungkulin ng isang Kristiano dahil ito ay “ makakapagturo ng kaligtasan.”

Sa pagbabasa nito malalaman natin kung ano ang dapat nating paniwalaan, kung paano mabuhay at mamatay ng may kapayapaan. Mapalad at maligaya ang taong nagbabasa ng Biblia at sinusunod ito. Kung mahalaga sa isang tao ang kanyang hahantungan kapag siya ay namatay, siya ay magbabasa ng Biblia.

Ang Biblia ay natatanging aklat sapagkat ito ay kinasihan ng Dios. Kapag binabasa natin ito, ang Dios mismo ang nangungusap sa atin. Ang Biblia mismo ang nagpapatotoo na ito ay Salita ng Dios. Ito ang pinakadakilang milagro sa mundo. Maaring nag-iiba-iba ang estilo ng mga sumulat nito. Iba ang paraan ng pagsulat ni Isaias kay Jeremias, gayon din si Pablo kay Juan. Maikukumpara ito sa isang taong tumutugtog ng ibat-ibang instrumento. Iba-iba ang tunog at himig subalit may iisang hininga na nagbibigay ng musika. Kinasihan ng Dios ang bawat sumulat, kung kayat bawat kapitulo, bawat bersikulo at bawat salita ay nagmula sa Dios.

Kung babasahin lamang ng mga tao ang Biblia, maraming kalituhan at suliranin ang malulutas. At ang mas mahalaga, masusumpungan nila ang Dios. Lahat ng kailangan mo para sa kaligtasan ay dito nakasulat.

Dito sa lupa, nag-uumapaw ang karunungan ng tao at naaabot ang pinakamataas na edukasyon. Subalit tandaan natin na maaring maging dalubhasa ang isang tao sa iba’t-ibang larangan ng kaalaman, subalit kung hindi natutunan ang katotohanan na ipinahayag sa Biblia, walang kaligtasan para sa kanyang kaluluwa. Sa halip ay ang walang hanggang pagpaparusa ng Dios sa Impiyerno.

Maaring ang isang tao ay walang pinag-aralan, subalit kung narinig niya ang dakilang katotohanan sa Biblia, at siya ay nanampalataya, siya ay maliligtas. Ang kaalaman tungkol sa katotohahan na nasusulat sa Biblia ay mas mahalaga, dahil ito ay pangwalang-hanggan at nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Kamatayan ang nagtatapos sa lahat ng nagawa ng tao. Kaya’t ang anumang uri ng kaalaman dito sa lupa ay papanaw kasama ng taong namatay. O anong halaga na magbasa ka ng Biblia!

Walking with God by J.C. Ryle. Grace Publication Trust. Pp 40-41

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top