Disiplina Tungo sa Kalayaan

0

image

 

Ang disiplina, ayon kay Richard Foster ay  pintuan tungo sa kalayaan.  Tingnan ang mahuhusay na gitarista. Ang kanilang mga daliri ay maliksing nagpapalipat-lipat sa mga kwerdas ng gitara na para bang napakadali lamang tumugtog ng gitara. Sa isang baguhan, alam niya na ang ganitong galing ay  bunga ng maraming taon ng pag-aaral at pag-eensayo.

Ayon kay Elton Trueblood, tayo ay mas malaya kapag tayo ay nakatali. Ang isang atleta na ayaw magpailalim sa araw-araw na pag-eensayo at pag-iwas sa ibang pagkain, ay hindi magiging malaya sa takbuhan. Sa kawalan ng  pagsasanay, wala siyang sapat na bilis at tibay sa pagtakbo. Ang pagkakaroon ng disiplina ay pagkakaroon ng kalayaan sa anumang larangan ng buhay.  Masasabi natin na ang disiplina ay katumbas ng kalayaan.

Dagdag pa ni Elizabeth George, ang kalayaan ang gantimpala ng disiplina. Ang taong madaling bumanggit ng bersikulo sa Biblia ay may disiplina sa pag-sasaulo ng Salita ng Dios. Ang kalayaan sa pagigiging makasarili (at iba pang kasalanan) ay bunga ng disiplina sa pag-ganap ng ispiritwal na tungkulin tulad ng  pagsamba, paglilingkod at pagbabagi ng salita ng Dios.

Ang pagsasanay sa disiplina ng pagiging makadios ay hindi nangyayari sa maikling panahon. Sinasabi ng Biblia na ang pagpipigil sa sarili  ay dapat may kasamang pagtitiis at nagpapatuloy bago pa man ang bunga ng pagiging makadios ay makamit. “At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil; ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadios.” ( 2 Pedro 1:5-6). Ang pagiging makadios ay pang-habang buhay na pag-ganap ng mga tungkuling ispiritwal.

May paanyaya sa lahat ng Kristiano na magalak sa mga ispiritual na disiplina. Hindi ito makakabagot kung ating iisipin na ang bunga nito para sa  atin ay kabanalan. Si Jesus ang pinakadisiplinadong tao na nabuhay, ngunit Siya man ay puspos ng katuwaan at init sa Kanyang buhay. Siya ang ating ehemplo ng disiplina. Siya ang ating sundan sa ating pag-ganap ng mga ispiritwal na disiplina.

 

Isilnalin sa Filipino mula  kay  Whitney, Donald S. 1991. Spiritual Disciplines for the Christian Life. Colorado, Navpress   Pp 13-19

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top