Marriage Bliss

0

Marriage is a mystery. Figure this: how can two people, entirely different from one another (in status, education, physical make-up, culture, race, etc.) decide to live together and love each other for life, with a love that is incomparable with one’s love to parents, relatives or friends. The finding of a mate is also a mystery.  A song by David Pomeranz puts it this way: “Got to believe in magic, tell me how two people find each other… in a world that’s full of strangers”. Marriage just…

continue reading..

The Great Makeover

0

 

 

Women have a penchant for good looks. We love clothes, bags, shoes and accessories that will enhance their looks. We put on make-up, color our hair, shape our brows, curl or straighten our hairs, whiten our teeth — all in the name of beauty.

As believers in Christ, we now develop a new concept of beauty. Instead of enhancing our physical looks, we prayerfully put on the fruits of the spirit. And so, we strive to beautify our face with joy and happiness; our lips with gentleness; our hair with submission; our hands and feet with diligence; our teeth with truthfulness; our…

continue reading..

Ang Dios-diosan Sa Ating Panahon

0

 

Kung hindi nakasentro ang puso kay Kristo at sa Ebanghelyo, nagkakaroon ng puwang ang puso na mahumaling sa mga dios-diosan sa ating kapanahuhan. Ang mga dios-diosan ay hindi ang mga inanyuang rebulto kundi mga bagay na naglalayo sa atin kay Kristo, palapit sa isang bagay na hindi kalooban ng Dios.

Pinakamaraming babala ang Biblia tungkol sa pag-samba sa dios-diosan. Mariin ang tagubilin ni Apostol Juan na layuan ang mga dios-diosan (I Juan 5:21). Maaring kumbinsido tayo na “Si Hesus ang ating Panginoon.”, subalit ang ating motibasyon ay maling ambisyon at mithiin sa buhay. Maaring tayo ay nananalangin ng taimtim para dito, at dahil hindi sumasagot ang Panginoon, tayo ay naiinip at…

continue reading..

Nangunguna Ng May Pagkalinga

0

  “Magpauna ang aking panginoon sa kaniyang lingkod: at ako’y mamamatnubay na dahandahan ayon sa hakbang ng mga hayop na sa aking unahan at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking panginoon sa Seir.” Genesis 33:14

Ang bersikulong ito ay napakagandang larawan ng pagigiging mapagkalinga ni Jacob sa kanyang mga anak at alagang hayop. Hindi niya pababayaan na sila ay mapagod sa paglalakbay ng tuloy-tuloy. Kung ano lamang ang kanilang kayang lakbayin sa loob ng isang araw ang importanteng konsiderasyon para kay Jacob sa paglalakbay ng kanyang angkan. Dinaanan na niya ang ilang na iyon at alam niya ang hirap, init, at layo ng lalakbayin.

Ang paglalakbay…

continue reading..

Be Thankful and Joyful for God’s Good Gifts

0

 “Go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart, for God has already approved what you do.”

As we wake up in the morning, God’s enumerable blessings are already waiting for us. The food on the table, the air we breathe, the water we drink, the relationships we enjoy – these are all God’s daily gifts. Outside the home, we see the beauty of God’s earth – the fresh greens, the lovely flowers, the birds and flowers, the serene blue sky with puffy clouds. Everything that we have are gifts from above, because as sinners from birth, we only deserve God’s just punishments.

All people…

continue reading..

Paghimok Upang Manalangin

0

                                                 

Sa mga Kristiano, ang panalangin ay katulad ng paghinga. Ang paghinga ay hindi pinag-iisipan dahil ang hangin sa paligid ang nagtutulak sa ating baga (lungs) upang huminga. Kaya mahirap na pigilin ang paghinga. Sa isang Kristiano, ang paghingang ispiritwal (panalangin) ang nagbibigay buhay upang magtagumpay sa madilim na sanlibutan. Ngunit maraming Kristiano ang nagpipigil ng paghinga at iniisip na ang kaunting oras na pakikipag-usap sa Dios ay sapat na upang mabuhay sa mundo. Kalimitan, ang pumipigil sa atin upang manalangin ay ang kasalanan.

Upang maging masigla ang buhay-Kristiano, dapat na tayo ay nananalangin ng walang-patid. Maraming Kristiano ang kontento na sa materyal na pagpapala at walang paghahangad sa mga pagpapalang ispiritwal….

continue reading..

  Lakbayin ang Ating Mithiin Para sa Panginoon

0

“Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya, walang makakaagaw niyan sa iyo.” Genesis 13:14-15

Walang pagnanais ang ilalagay ng Banal na Ispiritu sa ating mga puso kung hindi Niya ito kayang tuparin. Kaya hayaan natin na lumipad ng mataas ang ating pananampalataya at masdan ang maaari nating angkining lupain na ibibigay sa atin ng Dios.

Anumang bagay na ating nauunawaan sa pamamagitan ng “mata ng pananampalataya” ay para sa atin. Ilayo natin ang ating paningin, dahil lahat ng ating natatanaw ay atin. Ang ating minimithi bilang Kristiano at lahat ng ating nais para…

continue reading..

  Alalahanin Mo Ang Diyos

0

 

“Ingatan Mo ako, O Diyos sapagkat sa Iyo ako nanganganlong.”             Mga Awit 16:1 

 Huwag nating pagdudahan ang probidensya ng Diyos kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok. Hindi naging maganda ang kilos ni Moises sa utos ng Diyos. “Upang ang tubig ay dumaloy, ang bato ay kanyang hinataw, at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba Siya ng tinapay, o makapagdudulot ng karne sa Kanyang bayan? (Mga Awit 78:20). Anong kawalan ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos matapos masaksihan ang isang himala?

Huwag tayong magreklamo sa kahirapan na dumarating sa ating buhay. Ang pagrereklamo ay lason na sumisira sa puso. Gayon man ang…

continue reading..

A Dying Worm

0

The sun has just risen from the horizon and its rays spread gloriously among trees and grasses. It was a perfect time for my morning walk. I always enjoy my rounds at the village park because while walking, I can pray, listen to sermons, and sometimes stop for a short conversation with elderly folks. I admire the beauty of nature in its morning glory.  We are fortunate to have a good view of the distant mountains as they reach out to the clouds above. These clouds gliding in the powder blue sky are most soothing to the eyes; and the birds that are chirping and dancing from tree to tree…

continue reading..

Basahin Natin ang Biblia

0

Sumunod sa pananalangin, walang hihigit pa sa pagbabasa ng Biblia. Ayon sa habag at biyaya ng Dios, binigyan Niya tayo ng Biblia “na mapakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran.” (2 Timoteo 3:15). Sa pagbabasa ng Biblia, matututunan natin kung ano ang dapat paniwalaan, ano ang dapat gawin, at paanong mabuhay ng kaaya-aya at mamatay ng payapa. Pinakamasaya ang taong binabasa ang Biblia at ginagamit ito na gabay sa pananampalataya at buhay.

Ngunit isang trahedya na hindi ito pinapahalagahan ng napakaraming tao. Napakaraming Biblia ang nakalimbag sa ating panahon. Sari-saring klase, salin, presyo, at wika ng Biblia ang mabibili. Marami ang may Biblia, ngunit ilan ba ang bumabasa?

Walang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: