Ang Diyos Ang Aking Kabahagi

0

Kristiano, tingnan mo ang iyong tinatangkilik at ihambing mo sa pag-aari ng mga hindi Kristiano.  Sila ay may malawak na lupain at taniman. Ang kanilang ani ay laging sagana. Kaya’t sila ay mayaman dito sa lupa. Subalit ano ang malawak na taniman kumpara sa Dios ng Masaganang Ani? Ano ang umaawas na imbakan ng butil kumpara sa Kanya na Siyang kumakalinga at pinagmumulan ng lahat na kinakain ng buong nilalang sa lupa?

Ang yaman ng iba ay limpak limpak na salapi na dumadaloy sa kanilang kaban ng yaman. Subalit ano ang salapi kumpara sa Dios? Hindi ka maaaring mabuhay sa pera lamang. Ang iyong espiritwal na buhay ay hindi kayang pakainin…

continue reading..

Anong Lalim Ng Pag-ibig Ni Kristo!

0

O! anong lawak at lalim ang pag-ibig ni Kristo! Walang bahagi ng buhay ng tao ang hindi Niya napapansin, at walang kabigatan sa atin na hindi mahalaga sa Kanya. Hindi lamang Niya tayo iniisip bilang isang imortal na nilalang na may  kaluluwa, kundi bilang isang mortal, na may marupok na katawan. Kaya nga, “Maging mga buhok ninyo’y bilang na lahat… (Lukas 12:7a). Alam ng Diyos ang hakbang ng mabuting tao, at Siya ay nalulugod dito (Mga Awit 37:23).

Hindi ba isang malalang problema kung hindi nasasaklawan ng pagkalinga ng Diyos ang lahat ng ating kabagabagan? Sapagkat anong panganib at kabigatan ang maaring dumating sa atin kung hindi tayo inaalagaan ng Diyos!

Kaya…

continue reading..

Pagpipigil sa Sarili, Para sa Kabanalan

0

Sunrise over Jerusalem 

Noong unang panahon, ang pader ng isang lunsod ang pangunahing depensa laban sa mga kaaway.  Kaya nang malaman ni Propeta Nehemias na nasira ang pader ng Jerusalem, siya ay labis na nabagabag at umiyak.

Katulad ng pader, ang pagpipigil sa sarili ang pangunahing depensa sa pita ng laman na sumisira sa ating kaluluwa. Ayon kay Charles Bridges, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling mabihag ng kaaway. Pumapayag siya sa unang panghihikayat ng tukso. Dahil walang disiplina sa sarili, ang tukso ay nagiging kasalanan at maaring magdala sa mas matinding kasalanan na hindi niya iniisip na mangyayari. Katulad ng galit na maaaring humantong sa pagpatay.

Ang pagpipigil ay ang…

continue reading..

Itinatanghal Si Kristo Ng Taong Namumuhay Sa Espiritu

0

Ang pinakamatibay na tanda kung nananahan ang Espiritu ng Dios sa isang tao ay kung laging nabibigyan ng parangal at importansya si Kristo sa kanyang buhay. Ang totoong tagapangaral ng Diyos ay hindi itinataas ang sarili sa pagpapahayag ng kanyang mga karanasan, ginawa, nakita, o mga adhikain sa buhay. Kung iyo siyang marinig, hindi mo sasabihing, “Ang galing naman ng taong ito!”, kundi “Kahanga-hanga ang Panginoong Hesu-Kristo!”. Kapag siya’y nagsalita, hindi mo sasabihin, “Kakaiba at kahanga-hangang ang kanyang mga karanasan.”, kundi iyong sasabihin, “Sino ang Taong ito na kanyang ipinapahayag, lubhang kamangha-mangha ang Kanyang mga ginawa!

Ang paghanga kay Kristo ang dapat na maging resulta ng lahat ng gawang-paglilingkod at hindi…

continue reading..

Ang Sukatan ng Galit ng Dios

0

Ang Dios ay Banal. Hindi siya makakatingin kahit sa pinakamaliit na kasalanan. Galit Siya sa makasalanan bawat araw.  “Ang Dios ay matuwid na hukom, Oo, Dios na may galit araw-araw”. (Mga Awit 7:11). Ngunit paanong tayo ay nakakalapit sa Kanya at itinuturing na mga anak ng Dios, gayong tayo ay likas na makasalanan?

Si Kristo ang nagbayad ng kasalanan ng Kanyang bayan doon sa Krus ng kalbaryo. Dahil sa Kanyang kamatayan, lubos na napawi ang galit ng Dios sa kasalanan. Ang isang taong nanampalataya kay Kristo, bagamat talamak ang kasamaan, ay papatawarin at tatanggapin ng Dios at hindi masisira ang Kanyang kabanalan. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo sa krus ay sapat…

continue reading..

Ingatan Mo Ang Iyong Pananampalataya

0

Ingatan mo ang iyong pananampalataya sapagkat dito lamang dumadaloy ang pagpapala mula sa Diyos. Mas mabisa ito sa panalangin, dahil kung panalangin lamang at walang pananampalataya, hindi sasagot ang Diyos sa iyo.

Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa langit at lupa. Sa daang ito ng pananampalataya umaagos ang pagmamahal ng Diyos, kaya’t bago ka pa man humiling sa Diyos, dumadating na ang sagot sa iyong panalangin. “Ito ang ating kapanatagan sa kanya, na kung tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo’y pakikinggan niya.”  (I Juan 5:14). Kapag naputol ang linya ng pananampalataya paano mo matatanggap ang Kanyang matatamis na pangako?

Ikaw ba ay nakakaranas ng kabigatan at pagsubok? Makakatanggap…

continue reading..

Marriage Bliss

0

Marriage is a mystery. Figure this: how can two people, entirely different from one another (in status, education, physical make-up, culture, race, etc.) decide to live together and love each other for life, with a love that is incomparable with one’s love to parents, relatives or friends. The finding of a mate is also a mystery.  A song by David Pomeranz puts it this way: “Got to believe in magic, tell me how two people find each other… in a world that’s full of strangers”. Marriage just…

continue reading..

The Great Makeover

0

 

 

Women have a penchant for good looks. We love clothes, bags, shoes and accessories that will enhance their looks. We put on make-up, color our hair, shape our brows, curl or straighten our hairs, whiten our teeth — all in the name of beauty.

As believers in Christ, we now develop a new concept of beauty. Instead of enhancing our physical looks, we prayerfully put on the fruits of the spirit. And so, we strive to beautify our face with joy and happiness; our lips with gentleness; our hair with submission; our hands and feet with diligence; our teeth with truthfulness; our…

continue reading..

Ang Dios-diosan Sa Ating Panahon

0

 

Kung hindi nakasentro ang puso kay Kristo at sa Ebanghelyo, nagkakaroon ng puwang ang puso na mahumaling sa mga dios-diosan sa ating kapanahuhan. Ang mga dios-diosan ay hindi ang mga inanyuang rebulto kundi mga bagay na naglalayo sa atin kay Kristo, palapit sa isang bagay na hindi kalooban ng Dios.

Pinakamaraming babala ang Biblia tungkol sa pag-samba sa dios-diosan. Mariin ang tagubilin ni Apostol Juan na layuan ang mga dios-diosan (I Juan 5:21). Maaring kumbinsido tayo na “Si Hesus ang ating Panginoon.”, subalit ang ating motibasyon ay maling ambisyon at mithiin sa buhay. Maaring tayo ay nananalangin ng taimtim para dito, at dahil hindi sumasagot ang Panginoon, tayo ay naiinip at…

continue reading..

Nangunguna Ng May Pagkalinga

0

  “Magpauna ang aking panginoon sa kaniyang lingkod: at ako’y mamamatnubay na dahandahan ayon sa hakbang ng mga hayop na sa aking unahan at ng hakbang ng mga bata hanggang sa makarating ako sa aking panginoon sa Seir.” Genesis 33:14

Ang bersikulong ito ay napakagandang larawan ng pagigiging mapagkalinga ni Jacob sa kanyang mga anak at alagang hayop. Hindi niya pababayaan na sila ay mapagod sa paglalakbay ng tuloy-tuloy. Kung ano lamang ang kanilang kayang lakbayin sa loob ng isang araw ang importanteng konsiderasyon para kay Jacob sa paglalakbay ng kanyang angkan. Dinaanan na niya ang ilang na iyon at alam niya ang hirap, init, at layo ng lalakbayin.

Ang paglalakbay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: