Lakbayin ang Ating Mithiin Para sa Panginoon

0

“Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya, walang makakaagaw niyan sa iyo.” Genesis 13:14-15

Walang pagnanais ang ilalagay ng Banal na Ispiritu sa ating mga puso kung hindi Niya ito kayang tuparin. Kaya hayaan natin na lumipad ng mataas ang ating pananampalataya at masdan ang maaari nating angkining lupain na ibibigay sa atin ng Dios.

Anumang bagay na ating nauunawaan sa pamamagitan ng “mata ng pananampalataya” ay para sa atin. Ilayo natin ang ating paningin, dahil lahat ng ating natatanaw ay atin. Ang ating minimithi bilang Kristiano at lahat ng ating nais para…

continue reading..

  Alalahanin Mo Ang Diyos

0

 

“Ingatan Mo ako, O Diyos sapagkat sa Iyo ako nanganganlong.”             Mga Awit 16:1 

 Huwag nating pagdudahan ang probidensya ng Diyos kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok. Hindi naging maganda ang kilos ni Moises sa utos ng Diyos. “Upang ang tubig ay dumaloy, ang bato ay kanyang hinataw, at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba Siya ng tinapay, o makapagdudulot ng karne sa Kanyang bayan? (Mga Awit 78:20). Anong kawalan ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos matapos masaksihan ang isang himala?

Huwag tayong magreklamo sa kahirapan na dumarating sa ating buhay. Ang pagrereklamo ay lason na sumisira sa puso. Gayon man ang…

continue reading..

A Dying Worm

0

The sun has just risen from the horizon and its rays spread gloriously among trees and grasses. It was a perfect time for my morning walk. I always enjoy my rounds at the village park because while walking, I can pray, listen to sermons, and sometimes stop for a short conversation with elderly folks. I admire the beauty of nature in its morning glory.  We are fortunate to have a good view of the distant mountains as they reach out to the clouds above. These clouds gliding in the powder blue sky are most soothing to the eyes; and the birds that are chirping and dancing from tree to tree…

continue reading..

Basahin Natin ang Biblia

0

Sumunod sa pananalangin, walang hihigit pa sa pagbabasa ng Biblia. Ayon sa habag at biyaya ng Dios, binigyan Niya tayo ng Biblia “na mapakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran.” (2 Timoteo 3:15). Sa pagbabasa ng Biblia, matututunan natin kung ano ang dapat paniwalaan, ano ang dapat gawin, at paanong mabuhay ng kaaya-aya at mamatay ng payapa. Pinakamasaya ang taong binabasa ang Biblia at ginagamit ito na gabay sa pananampalataya at buhay.

Ngunit isang trahedya na hindi ito pinapahalagahan ng napakaraming tao. Napakaraming Biblia ang nakalimbag sa ating panahon. Sari-saring klase, salin, presyo, at wika ng Biblia ang mabibili. Marami ang may Biblia, ngunit ilan ba ang bumabasa?

Walang…

continue reading..

My Motivation for the New Year

0

I always meet people during my morning walk. For my first morning walk for this year, I met an old man in his 80’s walking with a cane, and with some difficulty. I greeted him with a “Happy New Year” and kissed his hand. His face lightened up and smiled as if pleasantly surprised with my greetings. I was walking fast in contrast to the slow, struggling steps of “Tatang”. After a while, he waved goodbye, and even said “God Bless”.

As I finished my remaining rounds, I realized how fragile life could be. Life is short. The old man I saw was certainly strong and full of life during his…

continue reading..

TBC Will Celebrate 34 Years of God’s Faithfulness

0

 

On December 25, Christmas Day, Trinity Bible Church will celebrate her 34th   Founding Anniversary. Part of the celebration is a joint afternoon worship service with the brethren from Grace Baptist Church in Bae,  Lumban Puritan Reformed Baptist Church and other reforming churches in San Pablo City. TBC’s outreaches in Victoria, Laguna, Bae and Alaminos are also invited to join the celebration.

The speaker will be Pastor Mon Macapagal of Cubao, Reformed Baptist Church. Worship Service starts at 3:00 pm.

 

Praise be the Lord!

continue reading..

The Home Is Where My Heart Is

0
IMG_5248

The Lord has a perfect design for a family. Ruled by love, the husband has to lead, provide, and protect his family, while the wife has to submit to the leadership of her husband. As they start a family, the Lord wants the mothers to be workers at home (Titus 2:5).

However, in this materialistic society, more and more women are drawn away from the home where they should be. It does not mean that mothers should stay at home all the time. Proverbs 31:10-31 tells of a godly mother fully exercising her God-given gifts. She has a business of her own, involved in acts of charity, yet fully engaged…

continue reading..

Ibigay sa Dios ang Kaluwalhatian

0
dsc_0056

Isang oras na lamang at mararating na ni Becki ang tuktok ng Mt. Fuji. Subalit dahil sa matinding sakit ng ulo, kailangan niyang bumaba ng bundok. Sa isang iglap ay naglaho ang kanyang pinakamimithi. Ganito sa mundo. Hindi sigurado ang buhay, maraming balakid sa ating mga plano. Paano pa kaya sa buhay-kristiano? Marating kaya natin ang langit?

Maganda ang pambungad na bati ni Judas sa mga Kristiano: “Sa mga tinawag, na minamahal ng Diyos Ama, at iniingatan para kay Jesu-Cristo, ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo” (Judas 1-2).  Pinatotohanan ni Judas na tayo, bilang Kristiano, ay iingatan ni Kristo na matisod o mahulog sa kasalanan. Maraming mga…

continue reading..

A Mother’s Joy

0

 

img_2762

The audience were excited. Many were taking pictures  and cheering, as the graduates in Grace Ministerial Academy were called. But this mother was crying, shedding tears of joy, as her son was called on stage to receive his diploma. Her son, Ezequiel is now  fully-equipped to become a pastor, a servant of the Lord. That was her dream and now it was fulfilled.

How noble is this mother whose ambition was for her children to know and love the Lord. She could have aspired for a better-paying job for her son, having lived in poverty all her life. But she sought a better portion. She was poor on earth, but in death…

continue reading..

God Is In Control

0
dsc_0056

Our world is in on a spiral decline.  We can see people embracing immorality from every side. The gay movement takes pride in their newly found acceptance. Abortion is taken to a higher level with the tolerance, and even support for Planned Parenthood. Divorce has become an easy way out of a problematic marriage (5 out of 10 marriages in the US will end in divorce). We are bombarded by deceptive philosophies, and false religiosity makes men complacent of the true state of their souls. Materialism is in the core of economy  and the breaking down of families is the attendant effect of the search for more. All of these…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top