Go the Extra Mile

0

The Book of Ruth portrays the beautiful character of Naomi’s daughter-in-law named Ruth. When all the men in their family died, and famine was getting worse in Moab, Naomi decided to return to her native Israel. Ruth insisted in going with her saying, “your people shall be my people and your God my God”.  Ruth not only went back with Naomi, she was also willing to go the extra mile for her mother-in-law. As a Moabite, she put herself in danger and humiliation when she gleaned wheat in the field of an Israelite. Ruth humbled herself and kept going the extra mile so she and Naomi could eat and live. The story ended…

continue reading..

A TRIBUTE TO A GODLY WOMAN: OPHELIA YANO MARTINEZ

0

I have been privileged and honored to have known Ophelia, my dear sister in the Lord. In the few times we’ve been together, I have seen God’s marvelous grace at work in her life. She will continue to inspire me even if she is no longer with us. For truly the “The righteous will be remembered forever” (Psalm 112:6).

She gave up a prestigious career as a medical doctor (and became the family doctor of the many), so she could care and raise up her two boys by herself. Her support to her pastor-husband was unparalled. She was the “Tabitha” of the church she loved so well. In the few times I saw her in their church, I witnessed her untiring…

continue reading..

How My Day Begins: A Glimpse in the Life of Full-time Homemaker

0

My day begins in front of my computer and I let my thoughts come alive on white space. (I do this after making our bed – nice and smooth – and after washing my gut clean with two glasses of water. The first order of the day is to write an entry on my journal. I reflect on events that happened the day before, errands I did, people I met and other things in between. All of these remind me of God’s goodness to me every single day.  

By the way, I have to tell you that my three children have left our nest and now flying high in the world of their…

continue reading..

My Mother-in Law: A Tribute

0

She was the “big” woman of the house with a commanding presence that tells you “You better behave!”. But it is not out of fear, but a complex mix of her personality that draws you to her. She was Rosita Diaz Lasco. Just a mention of her name triggers a heaviness that brings tears to my eyes. She died a week ago and I just miss her – my mother-in-law.

I married her eldest son when we were yet juniors  in UPLB.  Suddenly all hopes of a bright future for her son were crushed. Surely, it was not an easy emotion to dealt with. Yet, even in the early years of our marriage, I only…

continue reading..

Ang Doktrina Pagpili ng Dios ay Nagbubunga ng Kabanalan

0

Ang kababaang-loob, pagmamahal, at pagpapasalamat ay tatlong mahahalagang bunga ng tunay na relihiyon. Ang doktrina ng “pagpili” ay naghuhubog nito sa puso ng isang Kristiano.

Dahil sa kasalanan na namana ng sangkatauhan kay Adan, ang patutunguhan ng bawat tao ay habang-buhay na pagdurusa sa impiyerno. Kung ang makasalanan ay naligtas, ito ay hindi dahil sa siya ay karapat-dapat, kundi dahil lamang sa mabiyayang pagpili ng Dios. “hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki.” (Efeso 2:9).

Ang “pagpili”, una sa lahat ay nagbubunga ng kababaang-loob sa isang mananampalataya. Walang mabuti na makikita sa atin ang Dios. Sa Kanyang harapan ay kagaya rin tayo ng taong masasama sa ating paligid,…

continue reading..

Alalahanin Mo

0

Ipinakita ng Mangangaral sa Ecclesiastes 2 na hindi malalaman ng tao ang kahulugan ng buhay kung wala ang Dios. Walang saysay ang hahantungan ng buhay kung hanapin man ito sa karunungan, kayamanan, kasipagan, o kalayawan ng laman. Ang mga ito ay hindi magbibigay ng sagot sa malaking katanungan ng buhay.

Kaya’t namamanhik ang Mangangaral na sa halip ay dapat alalahanin ang Dios na Lumikha. Ito ay ang seryosong pagtalima sa Kanya. Dapat nating hanapin ang Dios sapagkat tayo ay Kanyang desenyo. Siya ang lumikha sa atin at kilala Niya ang ating buong pagkatao. Siya ay makapangyarihan at maaari tayong…

continue reading..

In The Marketplace of the Soul

0

IThe messenger woke up earlier than usual. He ate a big meal, dressed up, and tucked his Bible in his old, black bag. He was ready to relay the Word to God’s people and anticipated a fruitful day of worship.  

After an hour of travel, he entered the worship hall on time and greeted a few church members silently waiting for the Sunday school class to begin. When he began to teach, a lot of seats remain unoccupied.

This is a common observation in many Christian churches. It is sad that attending Sunday school or Bible class has become an option for many. Of course, there are legitimate excuses for being late, but…

continue reading..

Mahal Ko Ang Iglesia

0

BMahal ko ang Iglesia dahil sumasalamin ito sa kalangitan. Bagamat maganda ang nilikha ng Dios, wala nang mas gaganda pa sa Iglesia ng Dios. Ito ay kalangitan na nasa lupa, kung saan ang Dios ay itinatanghal at sinasamba; at kung saan ang katuwiran ay naghahari. Wala nang mas lalapit pa sa kalangitan kaysa sa Iglesia.

Mahal ko ang Iglesia dahil dito nagsasama-sama ang lahat ng tunay na nagmamahal at sumasamba sa Dios.  Kay laking katuwaan at pribelihiyo na maging kaisa sa pagtitipon ng mga tunay na sumasamba kay Kristo, at ginagawa ang pinakamahalagang katungkulan ng tao sa Dios.

 Mahal ko ang Iglesia dahil ito ang lugar ng tunay na pagsamba. Ito ang lugar kung saan ang buhay ng bawat isa…

continue reading..

Panibagong Pagkakataon sa 2019

0
“Kung magbunga ay mabuti, kung hindi ay saka putulin.” (Lucas 13:8-9).

Ang puno ng igos sa Lukas 13 ay hindi nagbubunga sa loob ng tatlong taon. Nais na itong putulin ng may-ari. Subalit hiling ng hardinero na pabayaan muna sa taong ito, hanggang sa kanyang mahukayan sa palibot, at malagyan ng pataba. “At kung ito ay magbunga sa susunod na taon ay mabuti; subalit kung hindi, maaari mo na itong putulin.” (Lucas 13:8-9).

Dapat na magtiyaga ang hardinero na bungkalin at lagyan ng pataba ang igos. Kung ito ay magbunga, magkakaroon ng kagalakan ang may-ari at ang hardinero, sapagkat ang kanilang hinahangad ay nangyari na. Ang…

continue reading..

Biyaya ng Kahinahunan

0

 

Ang pagkakaroon ng kahinahunan ay hindi gaanong ipinapanalangin kumpara sa ibang tila mahahalagang katangian katulad ng pagmamahal at kagalakan. Ang kahinahunan ay ang pagiging sensitibo sa pakiramdam ng iba at may pag-iingat na hindi masaklawan ang kanilang karapatan. Gaya ng maingat na paghawak ng isang mamahaling kristal, iniingatan din ng taong may kahinahunan ang kalooban ng iba.

Ang pagiging mahinahon ay nakikita sa banayad na pagpapahayag ng opinyon, at sensitibo naman sa opinyon ng iba. Ngunit may kahandaan din na tumutol kung hindi ito ayon sa Salita ng Dios. Ang taong mahinahon ay nagtutuwid sa kamalian ng hindi nakakasakit ng damdamim,  at isinasaalang-alang lagi ang kapakanan ng iba. Hindi…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: