Ang Dios Man ay Naghihintay Din

0

“Kaya’t naghihintay ang PANGINOON na maging mapagbiyaya sa inyo…”           Isaias 30:18

Malimit nating marinig ang hinaing ng maraming Kristiano: “Ang hirap maghintay sa kalooban ng Panginoon.”; “Bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin?”. Mahalaga ang maghintay sa tugon ng Panginoon, subalit isang dakilang katotohanan na ang Dios ay naghihintay din katulad natin. Para sa Panginoon, ang paghihintay na sagutin ang ating panalangin ay ayon sa nakatakda Niyang panahon na angkop at nararapat sa ating pangangailangan at paglago sa pananampalataya. Ang katotohanang ito ay hindi napag-iisipan ng maraming Kristiano, kaya marami sa kanila ay natutuksong magreklamo. Ating isa-isip na ang Dios ay naghihintay din…

continue reading..

Sekreto Ng Katuwaan ng Kaluluwa

0

 

 “Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila’y paiilanlang na may mga pakpak na parang mga agila, sila’y tatakbo na hindi mapapagod, sila’y lalakad at hindi manghihina.”  Isaias 40:31

Nais ba natin ng hindi natatapos na katuwaan ng kaluluwa kahit may pagsubok at pagdurusa? Ito ay posible kung may matibay na pananampalataya. Kaya palakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mungkahing ito:

Maglakad ng dalawa o tatlong beses papuntang Bundok ng Tabor, o sa isang tagong lugar upang magbulay-bulay at manalangin. Bisitahin ang taniman ni Isaac at katulad niya ay magbulay-bulay ng Salita ng Dios. Pumunta sa silid ni David at ganito rin ang gawin. Sa mga lugar na ito,…

continue reading..

Marriage Bliss

0

Marriage is a mystery. Figure this: how can two people, entirely different from one another (in status, education, physical make-up, culture, race, etc.) decide to live together and love each other for life, with a love that is incomparable with one’s love to parents, relatives or friends. The finding of a mate is also a mystery.  A song by David Pomeranz puts it this way: “Got to believe in magic, tell me how two people find each other… in a world that’s full of strangers”. Marriage just…

continue reading..

Paghimok Upang Gamitin ang  Himnario

0

Ang Biblia ang aklat na nagbibigay liwanag sa ating kaluluwa. Kung hindi natin ito basahin, mananatiling ligaw ang ating puso at isipan. Ang hymnbook ay isa ring mahalagang aklat. Ito ay koleksyon ng mga papuring awit na katha ng mga dakilang Kristiano noong una. Naglalaman ito ng pinakadalisay na kaisipan tungkol sa Panginoon. Nagpapahayag din ito ng dakilang pananampalataya kahit ng mga Kristiano na matagal nang pumanaw.

Sa ating pagbabasa o pag-awit ng kanilang katha ay sumasabay tayo sa isang taimtim na pagsamba sa dakilang Dios. Ito ay tulad sa pakikinig ng paliwanag kung bakit mahal ng sumulat si Kristo. Ang mga himno ay nagpapahayag ng pag-asa, pagtitiwala, pagmamahal, pasasalamat at…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: