Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan (I Tim 4:7)

0

IMG_5336
Kalimitan, ang mga Kristiano ay disiplinado at masipag sa kanya-kanyang mga trabaho. Makikita ang kasipagan ng isang Kristianong mag-aaral, gayon din ang isang ina o ama na tapat sa kanilang tungkulin sa pamilya. At kung may ministeryo sa Iglesia, naroon ang sigasig at pagbibigay ng panahon. Subalit maaring maging masipag tayo sa ating pansariling gawain, ngunit tamad naman sa personal na relihiyon. Nais nating manalangin “Panginoon gawin Mo akong banal.” At iniisip natin na gagawa ang Dios sa atin. Subalit hindi kikilos ang Dios para sa ating kabanalan kung wala tayong sariling pagpapagal para dito.

May mga mahahalagang bagay na ginagawa ang isang Olympic champion upang maging isang magaling na manlalaro. Una dito ay “commitment” o pagtatalaga ng sarili sa pagsasanay. Katulad ng buhay ispiritwal, walang sinumang lalago sa kabanalan kung walang tahasang desisyon na magsanay upang lumalim ang relasyon sa Dios.

Ang pagnanais maging banal at mapalapit sa Dios ay paulit-ulit na mababasa sa Biblia. Ang sabi ni David “ O Dios, Ikaw ay aking Dios, hahanapin kitang maaga.” (Mga Awit 63:1). At ang Dios ay nangako na Siya ay matatagpuan. “Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako nang inyong buong puso.” (Jer 29:13). Kayat mariin ang paghimok ni Pablo “Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat, at ng kabanalan, na kung wala nito’y walang sinumang makakakita sa Panginoon” (Heb 12:14). Upang masumpungan natin ang Dios, kailangan ay binigay natin ang ating mga sarili sa pagsasanay sa mga ispiritwal na disiplina.

Ang kabanalan ay hindi mura at hindi madaling makuha. Malaki ang halaga nito. Ang salitang “pagsasanay” ay nangangahulugan ng pag-titiyaga, pagpapagod at kasipagan. Alam ni Pablo ang sakripisyo ng mga manlalaro upang manalo ng korona na hindi nagtatagal. Ngunit nais ni Pablo na makamit ni Timoteo ang koronang may halaga sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kung kaya’t hinimok niya si Timoteo – at hinihimok din niya tayona italaga ang sarili sa pagsasanay tungo sa kabanalan.

Bridges, Jerry. The Practice of Godliness. Colorado Springs: Navpress, 1996.

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top