Pinagaling ang Pipi na Inaalihan ng Demonyo

0
IMG_0548

Katatapos pa lamang  pagalingin ni Hesus ang dalawang bulag at dumadating naman ang pangkat na kasama ang pipi na humihiling din ng kagalingan.  Walang pagod ang Panginoong Hesus sa pag-gawa ng mabuti.  Na kay Hesus ang balon ng masaganang biyaya  na walang kaubusan, kahit ito ay walang tigil na ipinamamahagi.

Ang pipi ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Maihahalintu-lad ito sa mga wala kay Kristo, ang naghahari sa kanilang puso ay ang dikta ng demonyo. Sila’y pipi sa pananalangin at pagpupuri sa Dios.

Hindi nagkusang lumapit ang pipi kay Hesus dahil sa kapangyarihan ng demonyo sa kanya.  Subalit  dinala siya kay Hesus  ng mga sumasampalataya sa Kanya at nakasumpung din ang pipi ng kagalingan. Ito ay paghimok sa mga Kristiano na ang ginagawang hakbang at pananalangin upang mailapit sa Panginoon ang mga mahal natin sa buhay ay dinidinig ng Panginoon.

Dagliang lumayas ang demonyo  sa utos ni Hesus.  Lubos ang pagpapagaling ni Kristo at nakasentro sa ugat  ng kasalanan. Nang mapalayas ang demonyo, agad na nakapagsalita ang pipi. Gaya rin ni Pablo, nang nanampalataya  siya ay “nasumpungang nananalangin.”

Dahil sa pagpapagaling na ito, namangha ang karamihan, “Walang pang nakitang ganito sa Israel”.  Kakaunti man ang naniwala, subalit marami ang namangha. Nang walang masabing argumento ang mga  Fareseo sa milagrong ito, kanilang sinabi,  “Nagpapa-layas  siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga demonyo” (Mateo 9:32) . Ito ay  paglapastangan sa Dios at hindi katanggap-tanggap.  Patotoo na “ang mga masasamang  tao ay pasama ng pasama. (2Tim 3:13).

Ang mga puna nila kay Hesus, katulad ng  “nagpapatawad sa kasalanan” (Mateo 9:3)  “nakikisalamuha sa mga masasama” (Mat 9:11) at  “hindi nag-aayuno” (Matt 9:14) ay pawang panlilibak, subalit may bahid ng pagiging relihiyoso. Subalit nang sinabi nilang si Hesus  ay nagpapagaling sa pamamagitan ng Demonyo , ito ay sukdulang kasamaan, pagkasuklam, makademonyo,  at walang kapatawaran. Dahil sa ang mga tao ay namangya, kailangan nilang pababawin ang milagro, at ito ang namutawi sa kanilang labi. Ganito ang puso ng mga wala kay Kristo.

 

Mula sa komentaryo ni Matthew Henry sa Mateo 10:32-34

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top