Pagpapasakop

0

Iba’t-iba ang katayuan at mga pangyayari sa ating buhay.  Kung anuman ang idulot ng bawa’t araw ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. Kung tayo ay hindi makontento sa ating kalagayan, tayo ay nagkakasala.

Kaano man kahirap, at sa pakiramdam natin ay kakaiba ang ating nararanasan, ito ay itinalaga ng Dios para sa atin at kasama sa Kanyang pangkalahatang plano sa ating buhay. Kabilang dito ang ating mga kapansanan at pisikal na limitasyon. Sa isang mababaw na kaisipan maaring tingnan natin ang iba na mas mapalad kaysa atin. Subali’t sinasabi sa Mga Awit 139:13  “anuman tayo sa ating anyong pisikal ay itinalaga na duon pa lamang sa sinapupunan ng ating Ina.”  Minabuti ng Dios na nasa ganuon tayong kalagayan dahil ito ang paraan upang mas maganap ang magandang plano Niya sa ating buhay.

Sinabi ni Amy Carmichael sa kanyang tula: “Sa pagtanggap ng aking kalagayan, mayroong kapayapaan”. Ang pagtanggap ay ang pagtitiwala na hindi nagkamali ang Dios sa ating kalagayan at ito ang pinakamagandang dapat mangyari sa atin.

Subali’t kailangan pa ring ipanalangin ang ating kalagayan at alamin kung paano tayo magagamit sa kabila ng ating kapansanan. Sa kalooban ng Dios maaari tayong makalaya, subali’t kung hindi man, hindi tayo nagiging biktima kung hindi  isang mabuting katiwala ng ating limitasyon.

 

Hinango sa “Respectable Sin” ni Jerry Bridges

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top