Pag-tatago sa Puso ng Salita ng Dios

0

DSC_0053

          Mahirap ang magsa-ulo ng Salita ng Dios. Inihahalintulad ito sa pagsasaulo ng mga leksyon sa klase na bukod sa mahirap ay nakakabagot. Ang dahilan naman ng marami ay mahina ang kanilang memorya. Pero kung bayaran ang taong mahina ang memorya ng isang  libong dolyar sa bawa’t Bible verse na masaulo sa loob ng 7 araw, tiyak na biglang tatalas ang kanyang memorya. Ngunit ang Salita ng Dios ay kayamanan na walang maitutumbas na halaga.

        Ang Salita ng Dios ay mabisang sandata  sa kaaway ng kaluluwa. Kung  memoryado natin ito, madali itong magagamit ng Banal na Ispiritu sa panahon ng tukso at pagsubok (Awit 119:11). Ito ay ang “Tabak ng Ispiritu  na siyang Salita ng Dios” (Efeso 6:17). Nang tuksuhin si Hesus ng demonyo sa ilang, Salita ng Dios ang Kanyang sandata. (Mateo 4:1-11). Gayahin natin si Hesus. Kung marami tayong natatagong Bible verses sa ating puso, mayroon tayong dagliang panlaban sa tukso at may pagtatagumpay sa bawat ispiritwal na pakikipaglaban.

       Ang pagsasaulo ng Salita ng Dios ay nakakapagpalakas ng pananam-palataya. Pinapatibay nito ang katotohanan sa ating puso. Pinapainit nito ang nanlalamig na pananampalataya. Malaki rin ang gamit nito sa  pagbibigay ng payo at sa ebanghelismo. Kalimitan, ang verse na ating binabanggit ay nangungusap ng may kapangyarihang sa taong ating kinakausap. Pero kung wala sa ating isip ang mga Bible verses, hindi ito lalabas sa bibig.

      Tayo mismo ang makikinabang sa ating sinaulong Bible verses. Nagbibigay ito ng gabay at payo sa oras ng kalituhan, at magtutuwid kung tayo ay natutuksong magkasala. Nakakatulong din ito ng malaki sa pagbubulay-bulay ng Kasulatan. Kapag nasaulo natin ang isang verse, maaari natin itong pagbulay-bulayan kahit nasaan man tayo  katulad ng sumulat ng Mga Awit 119:97 “O mahal na mahal ko ang iyong kautusan! Ito’y siya kong binubulay-bulay sa buong araw.”

      Tunay na ang Salita ng Dios ay sandata ng Ispiritu. Sa oras ng mabigat na pagsubok, kukuha ang Banal na Ispiritu ng sandata na nakatago sa ating puso. Pero paano kung Juan 3:16 at  Mateo 28:19 lamang ang nandoon? Ito’y mahalaga at dakilang Sandata subalit hindi sapat at angkop para sa lahat ng ispiritwal na  pakikipaglaban. Kailangan natin ng marami at ibat-ibang nakatagong sandata ng Salita ng Dios upang tayo’y magtagumpay sa anumang uri ng pakikipaglaban.

 

Isinalin sa Filipino mula sa aklat ni Whithey, Donald S. 1995. Spiritual Disciplines for the Christian Life. Colorado. Navpress. Pp 37-40

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top