Pag-gawa ng Mabuti

0


IMG_0626

Ang kabutihan ay ang  pagnanais  na maging masaya  ang ating kapwa. Ito ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng pag-gawa ng mabuti.  Ang Banal na Ispiritu ang kumikilos upang tayo ay maging sensitibo sa panganga-ilangan ng iba at gawin ang mga ito.  Natural sa tao na intindihin  ang sariling pangangailangan. Ngunit mahalaga sa isang Kristiano ang kapakanan ng ibang tao. Ang motibasyon ng kanyang kabutihan ay pasasalamat sa hindi masukat na kabutihan ng Dios sa kanya.

Itinakda ng Dios sa bawat Kristiano na “lakaran” ang daan ng kabutihan.  Ang “lakaran” ay nagpapakita ng pangkaraniwan at araw-araw na karanasan. Hindi kailangan na maging bayani o gumawa ng dakilang bagay.  Itinalaga ng Dios na gumawa ng mabuti ang isang Kristiano sa pang-araw araw na tungkulin niya sa buhay.

Kung ang isang sasakyan ay nasira at inayos  na mabuti ng isang mekaniko bilang pag-ganap ng kanyang tungkulin, ito ay mabuting gawa kahit pa binayaran siya. Ang pinakamarangal na bokasyon ay yaong  nakakatulong sa  tao. Ang mundo ay pinakikilos ng Dios sa pamamagitan ng iba’t-ibang kakayahan at talento ng tao. Ang bawat trabaho ay hindi paraan lamang upang kumita, mabayaran ang bills, yumanan at makabili ng mga pag-aari.  Ito ay daan upang tayo ay gumawa ng mabuti sa kapwa.

Kalahati ng ating araw (at buhay) ay napupunta sa pagtatrabaho. Kung hindi natin nagagampanan ang pag-gawa ng mabuti sa ating trabaho, sinasayang natin ang kalahati ng ating buhay na dapat sana ay nauukol sa pag-ganap ng kalooban ng Dios. Kung nakikita natin na sa ating trabaho ay hindi tayo nakakapanglingkod sa iba, manalangin tayo para sa ibang trabaho.

Ang isang ina  na nasa tahanan ay may mahalagang bokasyon bagamat ang ginagawa niya ay ordinaryong bagay. Subalit walang ibang bokasyon ang makakapantay sa malaking benepisyo na naibibigay niya sa kanyang anak at asawang pinaglilingkuran. Mas may pagkakataon din siyang maglingkod sa mga nangangailangan sa kanyang paligid. Mahalaga na nasa ating puso ang paglilingkod at pag-gawa ng mabuti  sa bawat araw kung saan man tayo tawagin.  Ito ang itinakda ng Dios na dapat nating lakaran.

 

Sinulat ni Jerry Bridges. The Practice of Godliness. 1983. Colorado Springs. Nav Press.

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top