Nagkatawang-Tao Si Hesus

0

Ang doktrina ng pagkakatawang-tao ni Hesus ay hindi nagtuturo o nagbibigay ng ideya na nagkaroon ng pagbabago sa personalidad ng Anak ng Dios. Totoo na may naging pagbabago sa anyo at sa kalagayan ni Hesus, subalit walang pagbabago sa Kanyang pagkadios o divinity. Doon sa sinapupunan ni Maria, at doon sa sabsaban, Siya pa rin ang Ikalawang Persona ng Trinidad. Ngunit ang Ikalawang Persona ng Trinidad ay nag-anyong tao. Si Hesus na Dios ay naging laman.

Sa Biblia ang mga katagang “Anak ng Tao” patungkol kay Hesus ay ginamit ng 80 ulit. Ayon sa Heb 2:14,“Yamang ang mga anak na tinutukoy Niya ay tao, naging tao rin si Hesus, tulad nila – may laman at dugo. Ginawa Niya ito upang sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ay maigupo Niya ang Diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan”.  

Sa Roma 8:3 ay sinasabing “Sinugo Niya ang Kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan…”. Sa I Juan 4:2 ay ating mababasa, “Ang nagpapahayag na si Kristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Ispiritung mula sa Dios.”. Sa I Tim 2:5 ay nasasaad: “May isang Dios na tagapamagitan sa Dios at sa tao, ang taong si Kristo-Hesus.

Isang katotohan na matapos na Siya ay umakyat sa langit at nagpakita sa Kanyang disipulo, taglay pa rin ni Hesus ang pagiging tao. “Sinabi Niya kay Tomas,‘Tingnan mo ang Aking mga kamay at ilapit dito ang iyong mga daliri, Ipasok mo ang iyong kamay sa Aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangang, maniwala ka na” (Juan 20:27).

Isang malaking pagsasakripisyo ni Hesus ang magpailalim sa kalooban ng Ama na mag-anyong tao dahil ito ay hindi na mawawala pa sa Kanya kaylan pa man.  Ngunit ito ay kasama sa dakilang plano para sa kaligtasan ng mga hinirang ng Dios. Ito ang dahilan kung bakit si Hesus ay isinilang sa sabsaban. Ngunit sino ba tayo upang gawin Niya ito para sa atin? Tayong makasalanan at suwail na bayan.

Magbunsod sana ito ng ibayong pasasalamat, katapatan, at pagmamahal sa Dakilang Manunubos.  Si Hesus ang  ipagdiwang at itanghal sa araw ng Pasko. 

 

Hango sa aklat na Walking With God Day by Day ni Dr. Martyn Lloyd Jones.

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top