Nagdlim Ang Araw

0

Kamakailan lamang ay nasaksihan ng milyon-milyong tao sa Estados Unidos ang pagtatakip ng buwan sa araw (solar eclipse). Ang araw ay nagdilim, at mistulang naglaho ang paghahari sa lupa. Ngunit matakpan man ng buwan ang araw, hindi nababawasan ang angking liwanag at kapangyarihan nito. Sa maikling sandali, ang araw ay katulad ng isang madilim na anino subalit ang tabing ay unti-unting maglalaho at muling magniningning ang dakilang araw.

Ganito inihalintulad ni Owen ang pagkakatawang-tao ni Hesus. Ang pagiging Dios ni Hesus ay natakpan ng kadiliman ng Kanyang pag-ako sa kasalanan ng tao. Bumaba Siya sa lupa at nag-anyong tao, hinamak at ipinako sa Krus upang iligtas ang Kanyang bayan sa kasalanan. Si Kristo ang nagliliwanag na araw. Ang kanyang pagkakatawang-tao ang dilim na bumalot sa Kanyang dakilang kaliwanagan. Ngunit gaano man kadilim ang Kanyang dinanas, hindi nito nabawasan ang Kanyang likas na pagkadios at kadakilaan. Matapos ang Kanyang kamatayan sa Krus, Siya ay umakyat sa langit ng buong kaluwalhatian pagkaraan ng tatlong araw. At Siya ay luluwalhatiin ng Ama, kasama ng Kanyang bayan. “Ang kaluwalhatiang sa Aki’y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila’y maging isa, na gaya naman natin na iisa” (Juan 17:22).

Para kay Edwards, ang pagdidilim ng araw (solar eclipse) ay tipo (type) ng kamatayan ni Hesus. Hindi Siya kailanman maibibilango ng kamatayan. Pagkaraan ng tatlong araw, Siya ayumakyat sa langit at muli Siyang bababa ng buong kaluwalhatian.

Para kay Spurgeon, magkaroon man ng total eclipse, hindi pa rin lubusang natatakpan ang araw. Para sa mga Kristiano, dumaan man tayo sa kadiliman, laging may naiiwang siwang ng liwanag ng awa at biyaya ng Dios.

Ang nasaksihang solar eclipse ay magsilbi sanang paalala sa atin kung paanong nagpailalim  si Hesus na matakpan ang Kanyang kaluwalhatian para sa ating katubusan.

 

Mula sa The Son Inside the Solar Eclipse. desiringGod. August 21, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top