Itinatanghal Si Kristo Ng Taong Namumuhay Sa Espiritu

0

Ang pinakamatibay na tanda kung nananahan ang Espiritu ng Dios sa isang tao ay kung laging nabibigyan ng parangal at importansya si Kristo sa kanyang buhay. Ang totoong tagapangaral ng Diyos ay hindi itinataas ang sarili sa pagpapahayag ng kanyang mga karanasan, ginawa, nakita, o mga adhikain sa buhay. Kung iyo siyang marinig, hindi mo sasabihing, “Ang galing naman ng taong ito!”, kundi “Kahanga-hanga ang Panginoong Hesu-Kristo!”. Kapag siya’y nagsalita, hindi mo sasabihin, “Kakaiba at kahanga-hangang ang kanyang mga karanasan.”, kundi iyong sasabihin, “Sino ang Taong ito na kanyang ipinapahayag, lubhang kamangha-mangha ang Kanyang mga ginawa!

Ang paghanga kay Kristo ang dapat na maging resulta ng lahat ng gawang-paglilingkod at hindi sa sarili. Ito ay sapagkat ang Espiritu sa puso ng tao ang nagbibigay ng lualhati kay Kristo at ito ay lumalabas sa bibig ng taong puspos ng Espiritu. Ang pagtatanghal kay Kristo ay gawa ng Banal na Espiritu. Kung ang Espiritu ay nananahan sa atin, tiyak na mabibigyan natin ng parangal si Kristo.

Kung saan nananahan ang Espiritu ay mayroong perpektong kaayusan, walang pagmamalabis, at hindi rin nagkukulang. “Sapagkat hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng kaduwagan , kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili.” (2 Timoteo 1:7). Kung saan naroon ang Espiritu ay naroroon din ang kaayusan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, “Subalit gawin ang lahat ng bagay nang nararapat at may kaayusan.” (I Corinto 14:40). Sa Efeso 5:18 ay sinasabi, “Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu.”  Kung may Espiritu sa puso, magkakaroon ng pagpipigil sa sarili upang hindi magkaroon ng pagmamalabis.

Sa Iglesiang naroon ang Banal na Espiritu, naroroon ang pangangaral ng doktrina na nababalanse ng pag-ibig. Ang buong bahagi ng katawan ay kumikilos ng balanse at perpekto, walang kaguluhan, walang kumpetisyon, kundi nagkakaisa sa pagpapahayag ng kalualhatian ng Dios at ng Tagapagligtas na si Kristo-Hesus.

 

Hango  sa Devotional Book na Walking with God Day by Day ni Dr. Martyn Lloyd Jones

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top