Biyaya sa Bagong Taon

0

IMG_0497
“Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako, at ang Kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako’y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na nasa akin.” (I Cor 15:10)

Ang biyaya ay ang pagnanais ng Dios na gumawa ng mabuti sa Kanyang bayan kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. Ito rin ay ang kapangyarihan ng Dios na mangyari ang mabubuting bagay sa atin. Ang biyaya ng Dios ang kumikilos kay Pablo upang maging masipag siya sa gawain ng Panginoon.

Kaya’t ng sinabi ni Pablo na “ …isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig.” ay kanyang idinagdag, “sapagkat Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa Kanyang mabuting kalooban.” (Filipos 2:13). Ang biyaya ay kapangyarihan ng Dios na gumawa sa ating mga buhay para sa ating kabutihan.

Ang biyayang ito ay biyayang nakalipas at biyayang darating. Ito ay parang talon (waterfalls) na nagpapatuloy sa pagdaloy. Ito’y walang kaubusan mula sa kanyang pinagmulan at masaganang lumalagaslas papalapit sa atin at nagpapatuloy na umaagos sa hindi masukat na imbakan nito.

Sa susunod na limang minuto (ito ang ating hinaharap), ay tatanggap na naman tayo ng hindi masayod na biyaya na dadaloy palapit sa atin, at sa limang minutong dumaan ay ating nalasap ang nakalipas na biyaya.
Ang tamang tugon sa biyayang natanggap sa lumipas ay pasasalamat at ang nararapat na tugon sa biyayang ipinangako sa hinaharap ay pananampalataya.

Tayo ay nagpapasalamat sa lumipas na biyaya ng papalipas nang taon (2014), at tayo rin naman ay nagtitiwala sa darating pang biyaya sa bagong taon (2015).

Isinalin sa Filipino mula sa Rebuilding Some basics of Bethlehem. The Purifying Power of Living by Faith in Future Grace. Solid Joy Devotional. John Piper.

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top