Ang Talinghaga ng Nawawalang Tupa

0

 

Ang talinghaga ng nawawalang tupa ay nagpapakita ng malalang kondisyon ng isang makasalanan bago siya nasumpungan ng Pastol. Una, ang tupa ang may kasalanan kung bakit siya ay nawawala. Maaaring ang tupa ay naging abala sa pagkain ng damo kaya nawaglit ang tingin niya sa pastol. Ang sisi ay nasa tupa lamang, hindi sa iba, at lalong hindi sa pastol na hangad lamang ay ang kapakanan ng tupa. Gayon din, ang tao ay makasalanan dahil siya mismo ang lumayo sa Diyos. Naging abala siya sa mga bagay sa mundo at kung paano siya uunlad. Isinasantabi niya ang relasyon sa Diyos, gayong ito ang pinakamahalaga.

Ikalawa, hindi alam ng tupa na siya ay nawawala. Hindi alam ng tupa ang mapanganib niyang kalagayan. Hindi rin alam ng tao na siya ay nawawala at walang-hanggang pagdurusa ang naghihintay sa oras ng kamatayan. Maraming tao na lumaki sa maayos at relihiosong pamilya na nag-aakala na sila ay tama sa harapan ng Diyos. Sila ay gumagawa ng mabuti, wala silang kaaway sa lipunan at palaging sumisimba. Maraming tao ang inubos ang buhay sa paglilingkod sa inaakala nilang diyos, at hindi ang Diyos ng Biblia. Umaasa sila na mayroon silang tamang relasyon sa Diyos.

Ikatlo, walang kakayahan ang tupa na hanapin ang pastol.  Walang kakayahan ang tupa na ipagtanggol ang sarili. Wala itong pangil o paang mabilis tumakbo palayo sa kaaway. Kaya’t kung ang tupa ay muling maibalik sa kawan, ito ay dahil lamang sa pagliligtas ng pastol. May nagsasabi na ang kaligtasan ay kooperasyon ng Diyos at ng mananampalataya. Naniniwala sila na bagamat ang Diyos ang nagliligtas, kailangan din ng pagkilos ng tao, katulad ng pagtaas ng kamay, paglapit sa altar o pananalangin ng “sinner’s prayer”. Sa ibang relihiyon naman ay ang pag-gawa ng mabuti. Ito ay taliwas sa itinuturo sa talinghaga. Hindi sinabi sa talinghaga na ang tupa ay gumawa ng ingay upang mapansin ng pastol. Malinaw na ang pastol ay naawa, hinanap ang tupa at ibinalik sa kawan. Lahat ay pagkilos ng Pastol ayon sa kanyang habag at biyaya. Walang anumang ambag ang tupa upang maiahon siya sa pagkahulog sa naka-ambang kapahamakan.

Tayo ay nahango sa dusa ng kasalanan at kamatayan ayon sa awa at biyaya ni Kristo. Magsilbi itong hamon na mabuhay ng may katapatan sa Panginoon.

 

Mula sa Lost and Found ni Kenneth Good.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top