Ang Pagsubok ay Sisidlan ng Pagpapala

0


Dumadating ba tayo sa panahon ng pangangailangan, at tayo ay lubos nang nahihirapan? Tayo ba ay nasisindak sa mga tukso na parang hindi na natin kayang lampasan?

Ang pagsubok ng isang Kristiano ay sisidlan para punuan ng Banal na Ispiritu. Ito ay oportunidad para tumanggap ng bagong pagpapala at kalayaan na hindi natin matatanggap sa ibang paraan. Dalhin natin ang ating mga kabigatan sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Manahimik tayo sa Kanyang harapan, at huwag tayong mabalisa, ni gumawa ng sariling paraan upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.

Hayaan natin na kumilos ang Dios. Ang mga pagsubok na iniisip natin na siyang sisira at maglulugmok sa atin ay gagamitin ng Dios upang ipahayag ang Kanyang biyaya at kalualhatian sa ating buhay. Subalit mangyayari lamang ito kung ilalagak natin ang ating sarili sa Dios. Kung tayo ay magpailalim sa Kanya, mamamangha na lamang tayo sa Kanyang dakilang gawa.

Nangako ang Dios na pupunuan Niya ang lahat ng ating pangangailangan (Filipos 4:19). Siya ang bukal ng pagpapala na hindi maiiga. Sa atin ay dadaloy ang awa at biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Isang dakilang pribilehiyo na maipagkatiwala natin sa Dios ang lahat ng ating pangangailangan. Itapat natin ang nga ito sa kayamanan ni Kristo at sa Kanyang dakilang pagmamahal.

Ibinukas na sa atin ng Dios ang pintuan ng Kanyang marangya at mayamang imbakan ng biyaya. Lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya katulad ng isang musmos na bata. Ang Dios lamang ang ating pagkatiwalaan. Pupunuan Niya ang ating sisidlan ng pagsubok ng ibayong lakas at sigla sa paglakad sa buhay Kristiano.

Mula sa Streams in the Desert by L.B. Cowman

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top