Ang Dahilan Ng Pagtubos ni Kristo

0
IMG_3953

Bakit tayo iniligtas ng Dios? Alam natin na tayo’y patay sa kasalanan at nakikipag-galit sa Dios, subalit inialay ng Mabuting Pastol ang Kanyang buhay (Juan 10:15) at namatay sa Krus para sa ating katubusan. (Rom 3:25). Dahil sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at pagkabuhay na magmuli ni Kristo, tayo ay inaring-ganap ng Dios. Ito ang Magandang Balita.

Subali’t itinanong na ba natin kung bakit tayo iniligtas ng Dios? Sinasabi ng Biblia na iniligtas tayo ng Dios dahil mahal Niya tayo (Juan 3:16) at para sa Kanyang kapurihan (Efeso 1:6,12,14). Ngunit may isa pang mahalagang sagot. Ayon sa Efeso 1:3-4, ito ay “…,upang tayo’y maging banal at walang dungis…

continue reading..

The Lord Is Near

0

My husband, Pastor Rodel,  was merely doing his morning routine: rising out of bed, tiptoeing to the bathroom where he does his morning meditation. He would often mutter “Sweet, sleep some more”, because of my sleeping problem. Before doing his quite time, he often drinks two glasses of water. On that particular morning, I was hearing unusual clanging sounds. I was not thinking of anything wrong when I went to the bathroom. He said that he was feeling dizzy. He leaned forward on the wall and I was at his back, trying to figure out…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: