Ang Tunay Na Kagalakan

0

Ang tunay na kagalakan ng kaluluwa ay wala sa lupa kundi nasa bagay na makalangit. Nasa atin man ang lahat ng kaginhawahan at kasaganaan sa mundo, hindi pa rin natin mararanasan ang lubos na kagalakan. Ang ating kaluluwa ay ginawa upang sumamba at magbigay lualhati sa Dios. Narito ang tunay at lubos na kagalakan.

Subalit dahil sa epekto ng kasalanan, ibinaling ng tao ang kanyang kaaliwan sa mga bagay na nilikha at hindi sa Lumikha. Ang kalimitang hinahangad ng tao ay mga materyal na bagay. Makabili ng lupa at bahay, magkaroon ng kotse, makarating sa iba’t-ibang lugar, makakain ng masasarap na pagkain, atbp. Subalit pagkatapos magkaroon ng mga ito, hindi pa…

continue reading..

Sino Ang Matalino?

0

Ilan sa magsisipagtapos sa buwan na ito ay makakatanggap ng karangalan. Mabuting maging matalino. Kaya nga maraming nag-uukol ng panahon, pera at pagod upang maging matalino. Kalimitan, sila ay nagiging matagumpay sa buhay at may malaking naiaambag sa lipunan. Umaani sila ng papuri at karangalan, at iginagalang sa lipunan. Nguni’t ang talas ng isip sa mga bagay na panlupa ay hindi makapaglalapit sa Dios, ni makapagliligtas sa kaluluwa. Kung hindi mabuksan ang mata sa mga katotohanan sa Biblia, mananatili silang mangmang at mapapahiya sa oras ng paghuhusga ng Dios.

Ang Biblia ang tanging aklat na nagbibigay ng katalinuhan na maglalapit sa Dios at magliligtas ng kaluluwa (2 Timoteo 3:15). Dito ipinakikilala ang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top