Ang Dios Man ay Naghihintay Din

0

“Kaya’t naghihintay ang PANGINOON na maging mapagbiyaya sa inyo…”           Isaias 30:18

Malimit nating marinig ang hinaing ng maraming Kristiano: “Ang hirap maghintay sa kalooban ng Panginoon.”; “Bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin?”. Mahalaga ang maghintay sa tugon ng Panginoon, subalit isang dakilang katotohanan na ang Dios ay naghihintay din katulad natin. Para sa Panginoon, ang paghihintay na sagutin ang ating panalangin ay ayon sa nakatakda Niyang panahon na angkop at nararapat sa ating pangangailangan at paglago sa pananampalataya. Ang katotohanang ito ay hindi napag-iisipan ng maraming Kristiano, kaya marami sa kanila ay natutuksong magreklamo. Ating isa-isip na ang Dios ay naghihintay din…

continue reading..

Sekreto Ng Katuwaan ng Kaluluwa

0

 

 “Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila’y paiilanlang na may mga pakpak na parang mga agila, sila’y tatakbo na hindi mapapagod, sila’y lalakad at hindi manghihina.”  Isaias 40:31

Nais ba natin ng hindi natatapos na katuwaan ng kaluluwa kahit may pagsubok at pagdurusa? Ito ay posible kung may matibay na pananampalataya. Kaya palakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mungkahing ito:

Maglakad ng dalawa o tatlong beses papuntang Bundok ng Tabor, o sa isang tagong lugar upang magbulay-bulay at manalangin. Bisitahin ang taniman ni Isaac at katulad niya ay magbulay-bulay ng Salita ng Dios. Pumunta sa silid ni David at ganito rin ang gawin. Sa mga lugar na ito,…

continue reading..

Paghimok Upang Gamitin ang  Himnario

0

Ang Biblia ang aklat na nagbibigay liwanag sa ating kaluluwa. Kung hindi natin ito basahin, mananatiling ligaw ang ating puso at isipan. Ang hymnbook ay isa ring mahalagang aklat. Ito ay koleksyon ng mga papuring awit na katha ng mga dakilang Kristiano noong una. Naglalaman ito ng pinakadalisay na kaisipan tungkol sa Panginoon. Nagpapahayag din ito ng dakilang pananampalataya kahit ng mga Kristiano na matagal nang pumanaw.

Sa ating pagbabasa o pag-awit ng kanilang katha ay sumasabay tayo sa isang taimtim na pagsamba sa dakilang Dios. Ito ay tulad sa pakikinig ng paliwanag kung bakit mahal ng sumulat si Kristo. Ang mga himno ay nagpapahayag ng pag-asa, pagtitiwala, pagmamahal, pasasalamat at…

continue reading..

Mas Mabuting Mag-isa Kasama Ang Dios            

0

Ang manindigan sa ating pananampalataya ay maaaring magdala sa atin sa pag-iisa. Ang taong nag-nanais na mapalapit ang relasyon sa Dios ay parang isang agila na pumapailanlang sa kailangitan na nag-iisa. Ang taong tapat sa kanyang pananampalataya ay dapat na makontentong mabuhay na malayo sa pakikisama ng maraming tao sa sanlibutan.

Ang Dios ay naghahanap ng mga taong katulad ng agila. Walang taong makakaranas ng pinakamatamis at pinakamagandang buhay na ispiritwal kung hindi tayo lalakad na mag-isa kasama ang Dios. Ipinakita sa atin sa Biblia na si Abraham ay nabuhay nang “mag-isa” sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nabuhay na napapaligiran ng maraming mga lunsod. Si Moses, bagamat may…

continue reading..

Pinakamagandang Regalo

0

Marami ang regalo ng Dios sa tao, subalit ang pinakamaganda Niyang regalo ay nag-iisa lamang. Ang regalong ito ay ang natatangi at pinakamaganda sa lahat na maaaring matanggap ng isang tao. Ito ay ang Kanyang sarili. Sa pagkakilala ng tao sa Dios, siya ay nagkakaroon ng lubos na kaligayahan. “Sapagkat kami ay ginawa Mo para sa Iyo; kung kaya’t ang aming puso ay nababalisa, hanggat hindi nakakasumpong ng kapahingahan sa Iyo.” (St. Augustine).

Nang sinabi ng Panginoon kay Aaron na wala siyang magiging mana sa lahat ng mga Israelita, ipinapaalam lamang ng Dios na ang kanyang magiging kabahagi ay ang pinakamaganda at pinakamarangal na mana, ito ay ang makamtan ang Panginoon.

Kung…

continue reading..

Panalanging Nakalulugod Sa Dios

0

“Datapwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo.” Mateo 6:33

Hanggang ang ating puso ay nasa sanlibutan, madali tayong madadala sa mga kaisipan at kaabalahan sa mundo. Hanggang hindi natin ihinihihiwalay ang ating ispiritu sa mga bagay sa mundo, ang ating panalangin ay mababaw at hindi makaabot sa langit.

Malimit na pinakikitunguhan natin ang Dios na tulad ng mangmang.  Naghahandog tayo ng matinik at mabahong bulaklak sa Dios, sa halip na maganda at mabangong bulaklak. Ito ay dahil sa ang ating mga panalangin ay nahahaluan ng makamundong-kaisipan. Kaya’t ang inihahandog nating  insenso ng panalangin…

continue reading..

Ang Panalangin

0

Ayon kay Martyn Lloyd-Jones, “Ang panalangin ay ang pinakamataas na gawain ng kaluluwa. Ang tao ay nasa pinakamataas at matayog na kalagayan kapag siya ay nakaluhod at nananalangin.”

Isinalarawan ni D.L. Moody ang panalangin ng ganito: Walang ispiritwal na gawain ang mas kumplikado pa kaysa sa panalangin. (1) Ito ay simpleng pananalita na kayang bigkasin ng musmos na bata, ngunit napakadakila kaya ito ay nakakarating sa Dios sa kaitaasan. (2) Ito ay maaaring gawin kahit nasa anumang edad, bata man o matandang pantas. (3) Maari biglaang manalangin, subalit ito ay pang-habangbuhay na kasanayan. (4) Nananalangin tayo sa oras na panatag ang pananampalata, at sa oras na ang pananampalataya ay nililiglig…

continue reading..

Pananggalang laban sa kaaway

0

Kalimitang paraan ng Demonyo upang mabitag ang isang Kristiano sa kasalanan ay ang pagpapababaw nito. Sasabihin niya, “maliit na kapalaluan lamang, maliit na karumihan, kaunting pagka lango sa alak, kaunting lapit sa kamunduhan.” Akala natin ay hindi mapapahamak ang ating kaluluwa sa kaunting kasalanan, subalit tayo ay nagkakamali. Isang matibay na pananggalang sa kaaway ay ang makita natin kung ano ang kalikasan ng kasalanan.

  1. Ang iniisip nating maliit na kasalanan ang nagdala ng pinakamatinding poot ng Dios. Ang pag-kagat ng masanas, ang pamumulot ng sanga sa araw ng Sabbath, ang paghipo sa Arko ng Tipan, hindi ba ang lahat ng ito, sa tingin ay maliit subalit nagdulot ng kamatayan? Ang…
    continue reading..

Kalasag Laban sa Tukso ng Kaaway

0

Ipinapakita ni Satanas ang nakaka-akit na hitsura ng kasalanan, ngunit sa loob nito ay may makamandag na lason na pumapatay sa kaluluwa. Ilalatag ni Satanas ang lahat ng nakakasiya sa kaluluwa upang tayo ay lumapit at mahulog sa balon ng kamatayan. Iyan ang ginawa ni Satanas kay Eba. Nahalina siya sa alok ni Satanas at dito bumukal ang kasalanan ng buong sangkatuhan. Ngunit may pananggalang na ibinigay sa Biblia laban sa kasalanan.Ito ay ang makita natin ang kalikasan ng kasalanan.
1.Matindi ang pait ng kasalanan. Ang pangakong tamis ng kasalanan ay dagliang nagiging mapait. Si Eba ay nasarapan sa unang kagat ng bunga; si Esau ay naginhawahan sa unang higop ng…

continue reading..

Ang Pagsubok ay Sisidlan ng Pagpapala

0


Dumadating ba tayo sa panahon ng pangangailangan, at tayo ay lubos nang nahihirapan? Tayo ba ay nasisindak sa mga tukso na parang hindi na natin kayang lampasan?

Ang pagsubok ng isang Kristiano ay sisidlan para punuan ng Banal na Ispiritu. Ito ay oportunidad para tumanggap ng bagong pagpapala at kalayaan na hindi natin matatanggap sa ibang paraan. Dalhin natin ang ating mga kabigatan sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Manahimik tayo sa Kanyang harapan, at huwag tayong mabalisa, ni gumawa ng sariling paraan upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.

Hayaan natin na kumilos ang Dios. Ang mga pagsubok na iniisip natin na siyang sisira at maglulugmok sa atin ay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: