Ang Pagsubok ay Sisidlan ng Pagpapala

0


Dumadating ba tayo sa panahon ng pangangailangan, at tayo ay lubos nang nahihirapan? Tayo ba ay nasisindak sa mga tukso na parang hindi na natin kayang lampasan?

Ang pagsubok ng isang Kristiano ay sisidlan para punuan ng Banal na Ispiritu. Ito ay oportunidad para tumanggap ng bagong pagpapala at kalayaan na hindi natin matatanggap sa ibang paraan. Dalhin natin ang ating mga kabigatan sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Manahimik tayo sa Kanyang harapan, at huwag tayong mabalisa, ni gumawa ng sariling paraan upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.

Hayaan natin na kumilos ang Dios. Ang mga pagsubok na iniisip natin na siyang sisira at maglulugmok sa atin ay…

continue reading..

Huwag Kaligtaan ang Pananalangin

0

Delikado para sa kaluluwa na humarap sa sanlibutan ng hindi nananalangin. Totoo na madali tayong matukso na gawing maikli ang panalangin, lalo pa kung pagod sa maghapong paggawa o inaantok na. Paggising sa umaga, madala ring magmadali sa pananalangin at pagbubulay ng Kanyang mga salita dahil sa naghihintay na mga gawain.

Ngunit tayo ay nalilinlang kung akala natin ay walang epekto ang mga ito sa ating mga buhay.Ang maraming tukso ay nag-aabang sa atin at hindi tayo handa na harapin ang mga ito. Madali tayong malinlang ng kasalanan. Madali nating magustuhan ang mga bagay na makamundo. At kung tayo’y tunay na Kristiano, may bigat sa ating puso dahil alam natin na…

continue reading..

Nagdlim Ang Araw

0

Kamakailan lamang ay nasaksihan ng milyon-milyong tao sa Estados Unidos ang pagtatakip ng buwan sa araw (solar eclipse). Ang araw ay nagdilim, at mistulang naglaho ang paghahari sa lupa. Ngunit matakpan man ng buwan ang araw, hindi nababawasan ang angking liwanag at kapangyarihan nito. Sa maikling sandali, ang araw ay katulad ng isang madilim na anino subalit ang tabing ay unti-unting maglalaho at muling magniningning ang dakilang araw.

Ganito inihalintulad ni Owen ang pagkakatawang-tao ni Hesus. Ang pagiging Dios ni Hesus ay natakpan ng kadiliman ng Kanyang pag-ako sa kasalanan ng tao. Bumaba Siya sa lupa at nag-anyong tao, hinamak at ipinako sa Krus upang iligtas ang Kanyang bayan sa kasalanan….

continue reading..

Kagalakan Kay Hesus

0

Ang tao na ang kagalakan ay si Hesus ay wala nang hahanapin pa. Kung si Hesus ay nasa ating puso, tayo ay ganap. At kung may iba pang pagpapala tayong tinatanggap, ito ay dagdag na lamang.

Ngunit silang naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na nilikha ay naghahanap nito sa mababaw, at mapanlinlang na batis. Hindi nito kailanman maibibigay ang hinahan- ap nating kagalakan. Maikukumpara ito sa higaang makitid at kumot na maikli’t manipis sa malamig na gabi. Subalit kay Hesus, may lugar kahit sa pinakamatayog na imahinasyon na ating minimithi kung ito ay ayon sa kalooban ng Dios.

Ang taong wala si Kristo sa puso, ay…

continue reading..

Ang Bukas

0

Iba’t iba ang pananaw ng tao tungkol sa “Bukas.” Mayroong nagsasabi, “ipagpabukas na” ang gawaing maaari namang gawin ngayon. Ito ay katamaran at hindi mabuting pagtingin sa araw ng bukas. Ito ay nagpapabansot sa paglago at pagiging mabunga ng isang tao.

Mayroon namang may maling pagtitiwala sa “Bukas” lalo pa sa mga umaasenso sa buhay. At dito sila ay nagmamalaki, “Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita” (Santiago 4:13). Kaya sinabi ni Santiago: “Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga’y isang singaw na sa sandaling panahon ay…

continue reading..

Kababaang-Loob

0

 

Ang kababaang-loob ay ang tamang pagtingin sa sarili. Hindi pagpapakumbaba na maliitin ang sarili. May mga tao na kahit marunong sa isang bagay ay sasabihing, “Hindi ko alam yan.” Subalit kung sabihin sa kanya na wala nga siyang kakayahan,  ay sasama naman ang loob niya o magagalit. Kung ang Dios ay nagbigay ng talento, hindi kaya ito alam ng taong pinagkalooban? Kung ang isang tao ay binigyan ng sampung talento wala siyang karapatang sabihing, “Panginoon, binigyan mo lamang ako ng lima.”

Ang kababaan ng loob ay ang tingnan ang sarili ayon sa pagtingin sa atin ng Dios, na ang lahat ng kakayahan at talentong mayroon tayo ay kaloob sa…

continue reading..

Mapagpakumbabang Guro

0

Ang Panginoong Hesus ay nagtayo ng dakilang paaralan at inaanyayahan Niya tayo na maging Kanyang mga mag-aaral. Upang matuto tayo sa Kanya, kailangan ang araw-araw nating pagdalo sa paaralang ito (worship, daily devotion), at ang pakikisama sa iba pa Niyang mag-aaral (fellowship). Upang maging katulad ng Dakilang Guro, na mapagpakumbaba at may mababang kalooban, kailangan nating magpasakop sa Kanyang mga katuruan, supilin ang pagmamataas at pagmamahal sa sarili.

Si Hesus bilang guro ay may mababang kalooban, hindi katulad ng ibang tagapagturo na malupit at mainitin ang ulo lalo pa sa mahina ang isip. Subalit alam ni Hesus na unawain ang may mabagal na pang-unawa. Ganito Niya inuunawa ang mga apostol na…

continue reading..

Alalahanin Mo ang Diyos

0

Alalahanin Mo Ang Diyos  “Ingatan Mo ako, O Diyos sapagkat sa Iyo ako nanganganlong.” (Mga Awit 16:1)

Huwag nating pagdudahan ang probidensya ng Diyos kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok. Hindi naging maganda ang kilos ni Moises sa utos ng Diyos. “Upang ang tubig ay dumaloy, ang bato ay kanyang hinataw, at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba Siya ng tinapay, o makapagdudulot ng karne sa Kanyang bayan? (Mga Awit 78:20). Anong kawalan ng paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos matapos masaksihan ang isang himala?

Huwag tayong magreklamo sa kahirapan na dumarating sa ating buhay. Ang pagrereklamo ay lason na sumisira sa puso. Gayon man ang pagrereklamo ay likas sa…

continue reading..

Kalualhatian ng Dios kay Kristo

0


 

Ang kalualhatian ni Kristo ay taglay Niya mula pa noong walang hanggang simula. Nang Siya ay nagkatawang-tao, hindi nawala ang kalualhatiang ito (Juan 1:14). “At ngayon Ama, lualhatiin Mo Ako sa Iyong harapan ng kalualhatiang Aking tinaglay sa harapan Mo bago nagkaroon ng sanlibutan” (Juan 17:5).

Ipinahayag ni Kristo ang kalualhatian ng Dios sa lupa. Kalimitan, katulad Siya ng ordinaryong tao, subalit isang gabi, nagpakita Siya na puspos ng kalualhatian kay Pedro, Santiago at Juan (Lucas 9:28-36). Si Kristo rin ay babalik ng buong kalualhatian. “Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang Anak…

continue reading..

Mahalin si Hesus ng Higit sa Lahat

0

 

Ang pagmamahal sa mga bagay na nilikha ay nakalilinlang at walang kasiguraduhan. Subalit ang pagmamahal ni Hesus ay tapat at walang hangganan. Sila na umaasa sa mga bagay na nilikha ay parang lumalakad sa madulas na bangin, at walang pasubaling mahuhulog sa pagkawasak.

Paano mamahalin ng mga Kristiano si Hesus? Patuloy na iwaksi ang mga bagay na makamundo at ialay ang pagmamahal, buhay at paglilingkod kay Hesus lamang. Hindi dapat magkaroon ng karibal si Hesus. Ituring Siya na pinakamahalaga sa ating buhay.

Sa mga nakatatanda, gamitin ang natitirang lakas at kakayahan sa paglilingkod kay Hesus. Ang buhay ng tao ay walang kasiguraduhan. Matalinong pagpapasya na iukol ang nalalabing buhay sa mundo upang…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top