Ang Talinghaga ng Nawawalang Tupa

0

 

Ang talinghaga ng nawawalang tupa ay nagpapakita ng malalang kondisyon ng isang makasalanan bago siya nasumpungan ng Pastol. Una, ang tupa ang may kasalanan kung bakit siya ay nawawala. Maaaring ang tupa ay naging abala sa pagkain ng damo kaya nawaglit ang tingin niya sa pastol. Ang sisi ay nasa tupa lamang, hindi sa iba, at lalong hindi sa pastol na hangad lamang ay ang kapakanan ng tupa. Gayon din, ang tao ay makasalanan dahil siya mismo ang lumayo sa Diyos. Naging abala siya sa mga bagay sa mundo at kung paano siya uunlad. Isinasantabi niya ang relasyon sa Diyos, gayong ito ang pinakamahalaga.

Ikalawa, hindi alam ng tupa na siya…

continue reading..

Bakit Pupunta Ang Makasalanan Sa Impiyerno?

0

Marami ang nagtatanong: “Bakit itatapon ng Dios ang tao sa impiyerno, gayong siya ay Dios ng pag-ibig?

Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Dios, Siya na daluyan ng lahat ng katuwaan at pagmamahal, karunungan at lahat ng mabubuting bagay. Kung wala ang presensya ng Dios sa atin, ito ay isa nang impiyerno. Ang taong wala kay Kristo ay wala ring kakayahan na magbigay at tumanggap ng pag-ibig at katuwaan.

Ang impiyerno ay apoy sa Biblia dahil ito ay tumutupok. Sa lupa makikita natin ang pagtupok sa kaluluwa dahil sa kanyang pagiging makasarili. Dito nag-uugat ang inggit, kapaitan, kalungkutan, likong kaisipan at iba pang kasamaan.  Dahil hindi namamatay ang…

continue reading..

Pagpapasakop

0

Iba’t-iba ang katayuan at mga pangyayari sa ating buhay.  Kung anuman ang idulot ng bawa’t araw ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. Kung tayo ay hindi makontento sa ating kalagayan, tayo ay nagkakasala.

Kaano man kahirap, at sa pakiramdam natin ay kakaiba ang ating nararanasan, ito ay itinalaga ng Dios para sa atin at kasama sa Kanyang pangkalahatang plano sa ating buhay. Kabilang dito ang ating mga kapansanan at pisikal na limitasyon. Sa isang mababaw na kaisipan maaring tingnan natin ang iba na mas mapalad kaysa atin. Subali’t sinasabi sa Mga Awit 139:13  “anuman tayo sa ating anyong pisikal ay itinalaga na duon pa lamang sa sinapupunan ng ating…

continue reading..

Nilalang Tayo Para sa Mabubuting Gawa

0

 

Malinaw sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa (Efeso 2:8-9). Ngunit dapat ay malinaw din sa atin na “ tayo ay pinakamahusay na gawa , na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa , na inihanda ng Diyos nang una pa upang siya nating lakaran” (Efeso 2:10). Tayo ay binuhay na muli para sa pag-gawa ng mabuti. Ang salitang “lakaran” ay nagpapahiwatig ng pangkaraniwang karanasan, hindi ang kamangha-manghang pagliligtas ng isang bata mula sa nasusunog na bahay. Tayo ay ginawa ng Diyos upang gawin ang ordinaryong mabuting gawa sa konteksto ng ating pang-araw-araw na bokasyon o gawain.

Ang pag-gawa ng mabuti ay isinalarawan ni…

continue reading..

Pagdidisiplina ng Ating Pag-iisip

0

“Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos, at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Cristo.” (2 Corinto 10:5).

Ang pinakamabuting pamantayan sa pagpipigil ng masamang kaisipan ay ibinigay ni Pablo sa Filipos 4:8, “Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.”. Ang pagpipigil sa ating kaisipan ay hindi lamang pagtangging isipin ang mga bagay na mali, sa halip ito ay pag-iisip ng mga bagay na mabuti at kalulugod-lugod sa Dios.

Ito ang babala ni Solomon, “Ang isipan mo’y ingatang mabuti at alagaan, Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay…

continue reading..

  Magpakababa Tayo at Itanghal ang Biyaya ni Hesus

0

“ At siya’y nagbigay-galang at nagsabi, “ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko?” 2 Samuel 9:8

Kung si Mephibosheth ay nagpakababa kay Haring David dahil sa ipinakita niyang kabaitan sa kanya, gaano pa kaya na dapat tayong magpakababa sa ating mapagbiyayang Dios? Mas maraming biyayang dumadaloy sa atin, mas lumiliit dapat ang tingin natin sa ating sarili. Sapagkat ang biyaya ng Dios ay parang ilawan na nagpapakita ng ating mga karumihan. Ang patotoo ni Rutherford ay ganito, “Ako ay tuyo at tigang na sanga, isang piraso ng nabubulok na laman, tuyong buto na hindi kayang makatayo kahit sa mga dayami.” Ganito ang…

continue reading..

“Sabihin Mo Sa Aking Mga Kapatid”

0

   

                      “Magmahalan kayo sa isa’t-isa bilang magkakapatid kay Kristo.”

Inulit ni Hesus ang tagubilin ng mga anghel sa mga babaeng nagpunta sa libingan ng Panginoong Hesus: “ …magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at doo’y makikita nila ako.” (Mateo 28:10). Hindi pinahalagahan ng bayan ng Jerusalem si Hesus kaya’t hindi Niya nais na tagpuin doon ang mga apostol.

Kapansin-pansin ang pagtawag ni Hesus sa mga disipulo na, “Aking mga kapatid”. Hindi lamang yaong mga malapit sa Kanya kundi lahat ng mananampalataya. “Sapagkat sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit…

continue reading..

Kabanalan: Buhay na Gaya ni Kristo

0

Sa paglakad lamang sa kagandahan ng Kautusan ng Dios makakasigurado na tayo nga ay inaring-anak ng Dios. Ngunit tayo ay kapos at mahina, kaya’t kailangan ng mga prinsipyong magsisilbing gabay sa buhay. Ang batas ng Dios ay naglalaman ng pamantayan ng buhay-Kristiano upang tayo’y mabuhay na gaya ni Kristo. Nasa Kasulatan ang maraming paghimok at pag-tuturo upang magtagumpay sa iba’t-ibang hamon ng buhay-Kristiano.

Dalawa ang nais ng Kasulatan sa mga Kristiano. Una ay ang tayo ay maturuan ng pag-ibig at katuwiran, sapagkat hindi ito likas sa atin.  Ikalawa ay ang ituro sa bawat Kristiano ang simpleng batas na huwag manghihina sa takbuhan ng buhay.

Sa katuruan ng Biblia, ang pinakamahalaga ay ang…

continue reading..

Panalanging May Kapangyarihan

0

Ang ugat ng lahat ng kalungkutan sa buhay ay ang kawalan ng pagtitiwala sa Dios. Kung tayo ay naniniwala na pinatawad na ng Dios ang ating lumipas, ang kasalukuyan ay puspos ng kapangyarihan, at maganda ang bukas na naghihintay, wala na tayong dahilan upang malungkot pa.

Maganda ang bukas dahil ang Dios ay tapat. Ang katotohanang ito ay hindi magbabago mag-iba man ang ating pakiramdam, o magduda  tayo sa pangako ng Dios. Ang katapatan ng Dios ay matatag gaya ng isang matayog na bundok. Kung magdilim ang paningin ng isang umaakyat ng bundok, ang bundok ay nananatili, kahit hindi niya ito makita.

Ang kawalan ng tiwala ay nagtatanong ng ganito: “Paano ito…

continue reading..

Pananalanging Naghihintay

0

“Kaluluwa ko, maghintay kang matahimik sa Dios lamang; sapagkat ang aking pag-asa ay sa kaniya lamang” (Mga Awit 62:5)

Kalimitan hindi tayo mapagmatyag sa ating panalangin. Nagpapakita ito na hindi tayo seryoso sa ating ipinapanalangin.  Ang isang magsasaka ay hindi titigil hanggat hindi dumarating ang panahon ng tag-ani. Ang isang archer ay laging tumitingin kung tumama ba siya sa bullseye; Ang manggagamot ay magpapatuloy sa pag suri sa pasyente upang makita kung epektibo ba ang kanyang risetang gamot. Sa mga Kristiano, hindi ba dapat na tayo ay mas maging mapag-matyag sa ating pagpapapagal sa panalangin?

Bawat panalangin ng isang Kristiano, ito man ay espiritwal o para sa temporal na pangangailangan ay may…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top