Mas Mabuting Mag-isa Kasama Ang Dios            

0

Ang manindigan sa ating pananampalataya ay maaaring magdala sa atin sa pag-iisa. Ang taong nag-nanais na mapalapit ang relasyon sa Dios ay parang isang agila na pumapailanlang sa kailangitan na nag-iisa. Ang taong tapat sa kanyang pananampalataya ay dapat na makontentong mabuhay na malayo sa pakikisama ng maraming tao sa sanlibutan.

Ang Dios ay naghahanap ng mga taong katulad ng agila. Walang taong makakaranas ng pinakamatamis at pinakamagandang buhay na ispiritwal kung hindi tayo lalakad na mag-isa kasama ang Dios. Ipinakita sa atin sa Biblia na si Abraham ay nabuhay nang “mag-isa” sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nabuhay na napapaligiran ng maraming mga lunsod. Si Moses, bagamat may…

continue reading..

Pinakamagandang Regalo

0

Marami ang regalo ng Dios sa tao, subalit ang pinakamaganda Niyang regalo ay nag-iisa lamang. Ang regalong ito ay ang natatangi at pinakamaganda sa lahat na maaaring matanggap ng isang tao. Ito ay ang Kanyang sarili. Sa pagkakilala ng tao sa Dios, siya ay nagkakaroon ng lubos na kaligayahan. “Sapagkat kami ay ginawa Mo para sa Iyo; kung kaya’t ang aming puso ay nababalisa, hanggat hindi nakakasumpong ng kapahingahan sa Iyo.” (St. Augustine).

Nang sinabi ng Panginoon kay Aaron na wala siyang magiging mana sa lahat ng mga Israelita, ipinapaalam lamang ng Dios na ang kanyang magiging kabahagi ay ang pinakamaganda at pinakamarangal na mana, ito ay ang makamtan ang Panginoon.

Kung…

continue reading..

Panalanging Nakalulugod Sa Dios

0

“Datapwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo.” Mateo 6:33

Hanggang ang ating puso ay nasa sanlibutan, madali tayong madadala sa mga kaisipan at kaabalahan sa mundo. Hanggang hindi natin ihinihihiwalay ang ating ispiritu sa mga bagay sa mundo, ang ating panalangin ay mababaw at hindi makaabot sa langit.

Malimit na pinakikitunguhan natin ang Dios na tulad ng mangmang.  Naghahandog tayo ng matinik at mabahong bulaklak sa Dios, sa halip na maganda at mabangong bulaklak. Ito ay dahil sa ang ating mga panalangin ay nahahaluan ng makamundong-kaisipan. Kaya’t ang inihahandog nating  insenso ng panalangin…

continue reading..

Ang Panalangin

0

Ayon kay Martyn Lloyd-Jones, “Ang panalangin ay ang pinakamataas na gawain ng kaluluwa. Ang tao ay nasa pinakamataas at matayog na kalagayan kapag siya ay nakaluhod at nananalangin.”

Isinalarawan ni D.L. Moody ang panalangin ng ganito: Walang ispiritwal na gawain ang mas kumplikado pa kaysa sa panalangin. (1) Ito ay simpleng pananalita na kayang bigkasin ng musmos na bata, ngunit napakadakila kaya ito ay nakakarating sa Dios sa kaitaasan. (2) Ito ay maaaring gawin kahit nasa anumang edad, bata man o matandang pantas. (3) Maari biglaang manalangin, subalit ito ay pang-habangbuhay na kasanayan. (4) Nananalangin tayo sa oras na panatag ang pananampalata, at sa oras na ang pananampalataya ay nililiglig…

continue reading..

Pananggalang laban sa kaaway

0

Kalimitang paraan ng Demonyo upang mabitag ang isang Kristiano sa kasalanan ay ang pagpapababaw nito. Sasabihin niya, “maliit na kapalaluan lamang, maliit na karumihan, kaunting pagka lango sa alak, kaunting lapit sa kamunduhan.” Akala natin ay hindi mapapahamak ang ating kaluluwa sa kaunting kasalanan, subalit tayo ay nagkakamali. Isang matibay na pananggalang sa kaaway ay ang makita natin kung ano ang kalikasan ng kasalanan.

  1. Ang iniisip nating maliit na kasalanan ang nagdala ng pinakamatinding poot ng Dios. Ang pag-kagat ng masanas, ang pamumulot ng sanga sa araw ng Sabbath, ang paghipo sa Arko ng Tipan, hindi ba ang lahat ng ito, sa tingin ay maliit subalit nagdulot ng kamatayan? Ang…
    continue reading..

Kalasag Laban sa Tukso ng Kaaway

0

Ipinapakita ni Satanas ang nakaka-akit na hitsura ng kasalanan, ngunit sa loob nito ay may makamandag na lason na pumapatay sa kaluluwa. Ilalatag ni Satanas ang lahat ng nakakasiya sa kaluluwa upang tayo ay lumapit at mahulog sa balon ng kamatayan. Iyan ang ginawa ni Satanas kay Eba. Nahalina siya sa alok ni Satanas at dito bumukal ang kasalanan ng buong sangkatuhan. Ngunit may pananggalang na ibinigay sa Biblia laban sa kasalanan.Ito ay ang makita natin ang kalikasan ng kasalanan.
1.Matindi ang pait ng kasalanan. Ang pangakong tamis ng kasalanan ay dagliang nagiging mapait. Si Eba ay nasarapan sa unang kagat ng bunga; si Esau ay naginhawahan sa unang higop ng…

continue reading..

Ang Pagsubok ay Sisidlan ng Pagpapala

0


Dumadating ba tayo sa panahon ng pangangailangan, at tayo ay lubos nang nahihirapan? Tayo ba ay nasisindak sa mga tukso na parang hindi na natin kayang lampasan?

Ang pagsubok ng isang Kristiano ay sisidlan para punuan ng Banal na Ispiritu. Ito ay oportunidad para tumanggap ng bagong pagpapala at kalayaan na hindi natin matatanggap sa ibang paraan. Dalhin natin ang ating mga kabigatan sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Manahimik tayo sa Kanyang harapan, at huwag tayong mabalisa, ni gumawa ng sariling paraan upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.

Hayaan natin na kumilos ang Dios. Ang mga pagsubok na iniisip natin na siyang sisira at maglulugmok sa atin ay…

continue reading..

Huwag Kaligtaan ang Pananalangin

0

Delikado para sa kaluluwa na humarap sa sanlibutan ng hindi nananalangin. Totoo na madali tayong matukso na gawing maikli ang panalangin, lalo pa kung pagod sa maghapong paggawa o inaantok na. Paggising sa umaga, madala ring magmadali sa pananalangin at pagbubulay ng Kanyang mga salita dahil sa naghihintay na mga gawain.

Ngunit tayo ay nalilinlang kung akala natin ay walang epekto ang mga ito sa ating mga buhay.Ang maraming tukso ay nag-aabang sa atin at hindi tayo handa na harapin ang mga ito. Madali tayong malinlang ng kasalanan. Madali nating magustuhan ang mga bagay na makamundo. At kung tayo’y tunay na Kristiano, may bigat sa ating puso dahil alam natin na…

continue reading..

Nagdlim Ang Araw

0

Kamakailan lamang ay nasaksihan ng milyon-milyong tao sa Estados Unidos ang pagtatakip ng buwan sa araw (solar eclipse). Ang araw ay nagdilim, at mistulang naglaho ang paghahari sa lupa. Ngunit matakpan man ng buwan ang araw, hindi nababawasan ang angking liwanag at kapangyarihan nito. Sa maikling sandali, ang araw ay katulad ng isang madilim na anino subalit ang tabing ay unti-unting maglalaho at muling magniningning ang dakilang araw.

Ganito inihalintulad ni Owen ang pagkakatawang-tao ni Hesus. Ang pagiging Dios ni Hesus ay natakpan ng kadiliman ng Kanyang pag-ako sa kasalanan ng tao. Bumaba Siya sa lupa at nag-anyong tao, hinamak at ipinako sa Krus upang iligtas ang Kanyang bayan sa kasalanan….

continue reading..

Kagalakan Kay Hesus

0

Ang tao na ang kagalakan ay si Hesus ay wala nang hahanapin pa. Kung si Hesus ay nasa ating puso, tayo ay ganap. At kung may iba pang pagpapala tayong tinatanggap, ito ay dagdag na lamang.

Ngunit silang naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na nilikha ay naghahanap nito sa mababaw, at mapanlinlang na batis. Hindi nito kailanman maibibigay ang hinahan- ap nating kagalakan. Maikukumpara ito sa higaang makitid at kumot na maikli’t manipis sa malamig na gabi. Subalit kay Hesus, may lugar kahit sa pinakamatayog na imahinasyon na ating minimithi kung ito ay ayon sa kalooban ng Dios.

Ang taong wala si Kristo sa puso, ay…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top
%d bloggers like this: