Pagdidisiplina ng Ating Pag-iisip

0

“Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos, at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Cristo.” (2 Corinto 10:5).

Ang pinakamabuting pamantayan sa pagpipigil ng masamang kaisipan ay ibinigay ni Pablo sa Filipos 4:8, “Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.”. Ang pagpipigil sa ating kaisipan ay hindi lamang pagtangging isipin ang mga bagay na mali, sa halip ito ay pag-iisip ng mga bagay na mabuti at kalulugod-lugod sa Dios.

Ito ang babala ni Solomon, “Ang isipan mo’y ingatang mabuti at alagaan, Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay…

continue reading..

  Magpakababa Tayo at Itanghal ang Biyaya ni Hesus

0

“ At siya’y nagbigay-galang at nagsabi, “ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko?” 2 Samuel 9:8

Kung si Mephibosheth ay nagpakababa kay Haring David dahil sa ipinakita niyang kabaitan sa kanya, gaano pa kaya na dapat tayong magpakababa sa ating mapagbiyayang Dios? Mas maraming biyayang dumadaloy sa atin, mas lumiliit dapat ang tingin natin sa ating sarili. Sapagkat ang biyaya ng Dios ay parang ilawan na nagpapakita ng ating mga karumihan. Ang patotoo ni Rutherford ay ganito, “Ako ay tuyo at tigang na sanga, isang piraso ng nabubulok na laman, tuyong buto na hindi kayang makatayo kahit sa mga dayami.” Ganito ang…

continue reading..

“Sabihin Mo Sa Aking Mga Kapatid”

0

   

                      “Magmahalan kayo sa isa’t-isa bilang magkakapatid kay Kristo.”

Inulit ni Hesus ang tagubilin ng mga anghel sa mga babaeng nagpunta sa libingan ng Panginoong Hesus: “ …magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, at doo’y makikita nila ako.” (Mateo 28:10). Hindi pinahalagahan ng bayan ng Jerusalem si Hesus kaya’t hindi Niya nais na tagpuin doon ang mga apostol.

Kapansin-pansin ang pagtawag ni Hesus sa mga disipulo na, “Aking mga kapatid”. Hindi lamang yaong mga malapit sa Kanya kundi lahat ng mananampalataya. “Sapagkat sinomang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit…

continue reading..

Kabanalan: Buhay na Gaya ni Kristo

0

Sa paglakad lamang sa kagandahan ng Kautusan ng Dios makakasigurado na tayo nga ay inaring-anak ng Dios. Ngunit tayo ay kapos at mahina, kaya’t kailangan ng mga prinsipyong magsisilbing gabay sa buhay. Ang batas ng Dios ay naglalaman ng pamantayan ng buhay-Kristiano upang tayo’y mabuhay na gaya ni Kristo. Nasa Kasulatan ang maraming paghimok at pag-tuturo upang magtagumpay sa iba’t-ibang hamon ng buhay-Kristiano.

Dalawa ang nais ng Kasulatan sa mga Kristiano. Una ay ang tayo ay maturuan ng pag-ibig at katuwiran, sapagkat hindi ito likas sa atin.  Ikalawa ay ang ituro sa bawat Kristiano ang simpleng batas na huwag manghihina sa takbuhan ng buhay.

Sa katuruan ng Biblia, ang pinakamahalaga ay ang…

continue reading..

Panalanging May Kapangyarihan

0

Ang ugat ng lahat ng kalungkutan sa buhay ay ang kawalan ng pagtitiwala sa Dios. Kung tayo ay naniniwala na pinatawad na ng Dios ang ating lumipas, ang kasalukuyan ay puspos ng kapangyarihan, at maganda ang bukas na naghihintay, wala na tayong dahilan upang malungkot pa.

Maganda ang bukas dahil ang Dios ay tapat. Ang katotohanang ito ay hindi magbabago mag-iba man ang ating pakiramdam, o magduda  tayo sa pangako ng Dios. Ang katapatan ng Dios ay matatag gaya ng isang matayog na bundok. Kung magdilim ang paningin ng isang umaakyat ng bundok, ang bundok ay nananatili, kahit hindi niya ito makita.

Ang kawalan ng tiwala ay nagtatanong ng ganito: “Paano ito…

continue reading..

Pananalanging Naghihintay

0

“Kaluluwa ko, maghintay kang matahimik sa Dios lamang; sapagkat ang aking pag-asa ay sa kaniya lamang” (Mga Awit 62:5)

Kalimitan hindi tayo mapagmatyag sa ating panalangin. Nagpapakita ito na hindi tayo seryoso sa ating ipinapanalangin.  Ang isang magsasaka ay hindi titigil hanggat hindi dumarating ang panahon ng tag-ani. Ang isang archer ay laging tumitingin kung tumama ba siya sa bullseye; Ang manggagamot ay magpapatuloy sa pag suri sa pasyente upang makita kung epektibo ba ang kanyang risetang gamot. Sa mga Kristiano, hindi ba dapat na tayo ay mas maging mapag-matyag sa ating pagpapapagal sa panalangin?

Bawat panalangin ng isang Kristiano, ito man ay espiritwal o para sa temporal na pangangailangan ay may…

continue reading..

Ang Dios Man ay Naghihintay Din

0

“Kaya’t naghihintay ang PANGINOON na maging mapagbiyaya sa inyo…”           Isaias 30:18

Malimit nating marinig ang hinaing ng maraming Kristiano: “Ang hirap maghintay sa kalooban ng Panginoon.”; “Bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon ang aking panalangin?”. Mahalaga ang maghintay sa tugon ng Panginoon, subalit isang dakilang katotohanan na ang Dios ay naghihintay din katulad natin. Para sa Panginoon, ang paghihintay na sagutin ang ating panalangin ay ayon sa nakatakda Niyang panahon na angkop at nararapat sa ating pangangailangan at paglago sa pananampalataya. Ang katotohanang ito ay hindi napag-iisipan ng maraming Kristiano, kaya marami sa kanila ay natutuksong magreklamo. Ating isa-isip na ang Dios ay naghihintay din…

continue reading..

Sekreto Ng Katuwaan ng Kaluluwa

0

 

 “Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila’y paiilanlang na may mga pakpak na parang mga agila, sila’y tatakbo na hindi mapapagod, sila’y lalakad at hindi manghihina.”  Isaias 40:31

Nais ba natin ng hindi natatapos na katuwaan ng kaluluwa kahit may pagsubok at pagdurusa? Ito ay posible kung may matibay na pananampalataya. Kaya palakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mungkahing ito:

Maglakad ng dalawa o tatlong beses papuntang Bundok ng Tabor, o sa isang tagong lugar upang magbulay-bulay at manalangin. Bisitahin ang taniman ni Isaac at katulad niya ay magbulay-bulay ng Salita ng Dios. Pumunta sa silid ni David at ganito rin ang gawin. Sa mga lugar na ito,…

continue reading..

Paghimok Upang Gamitin ang  Himnario

0

Ang Biblia ang aklat na nagbibigay liwanag sa ating kaluluwa. Kung hindi natin ito basahin, mananatiling ligaw ang ating puso at isipan. Ang hymnbook ay isa ring mahalagang aklat. Ito ay koleksyon ng mga papuring awit na katha ng mga dakilang Kristiano noong una. Naglalaman ito ng pinakadalisay na kaisipan tungkol sa Panginoon. Nagpapahayag din ito ng dakilang pananampalataya kahit ng mga Kristiano na matagal nang pumanaw.

Sa ating pagbabasa o pag-awit ng kanilang katha ay sumasabay tayo sa isang taimtim na pagsamba sa dakilang Dios. Ito ay tulad sa pakikinig ng paliwanag kung bakit mahal ng sumulat si Kristo. Ang mga himno ay nagpapahayag ng pag-asa, pagtitiwala, pagmamahal, pasasalamat at…

continue reading..

Mas Mabuting Mag-isa Kasama Ang Dios            

0

Ang manindigan sa ating pananampalataya ay maaaring magdala sa atin sa pag-iisa. Ang taong nag-nanais na mapalapit ang relasyon sa Dios ay parang isang agila na pumapailanlang sa kailangitan na nag-iisa. Ang taong tapat sa kanyang pananampalataya ay dapat na makontentong mabuhay na malayo sa pakikisama ng maraming tao sa sanlibutan.

Ang Dios ay naghahanap ng mga taong katulad ng agila. Walang taong makakaranas ng pinakamatamis at pinakamagandang buhay na ispiritwal kung hindi tayo lalakad na mag-isa kasama ang Dios. Ipinakita sa atin sa Biblia na si Abraham ay nabuhay nang “mag-isa” sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nabuhay na napapaligiran ng maraming mga lunsod. Si Moses, bagamat may…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top