Itinatanghal Si Kristo Ng Taong Namumuhay Sa Espiritu

0

Ang pinakamatibay na tanda kung nananahan ang Espiritu ng Dios sa isang tao ay kung laging nabibigyan ng parangal at importansya si Kristo sa kanyang buhay. Ang totoong tagapangaral ng Diyos ay hindi itinataas ang sarili sa pagpapahayag ng kanyang mga karanasan, ginawa, nakita, o mga adhikain sa buhay. Kung iyo siyang marinig, hindi mo sasabihing, “Ang galing naman ng taong ito!”, kundi “Kahanga-hanga ang Panginoong Hesu-Kristo!”. Kapag siya’y nagsalita, hindi mo sasabihin, “Kakaiba at kahanga-hangang ang kanyang mga karanasan.”, kundi iyong sasabihin, “Sino ang Taong ito na kanyang ipinapahayag, lubhang kamangha-mangha ang Kanyang mga ginawa!

Ang paghanga kay Kristo ang dapat na maging resulta ng lahat ng gawang-paglilingkod at hindi…

continue reading..

Ang Sukatan ng Galit ng Dios

0

Ang Dios ay Banal. Hindi siya makakatingin kahit sa pinakamaliit na kasalanan. Galit Siya sa makasalanan bawat araw.  “Ang Dios ay matuwid na hukom, Oo, Dios na may galit araw-araw”. (Mga Awit 7:11). Ngunit paanong tayo ay nakakalapit sa Kanya at itinuturing na mga anak ng Dios, gayong tayo ay likas na makasalanan?

Si Kristo ang nagbayad ng kasalanan ng Kanyang bayan doon sa Krus ng kalbaryo. Dahil sa Kanyang kamatayan, lubos na napawi ang galit ng Dios sa kasalanan. Ang isang taong nanampalataya kay Kristo, bagamat talamak ang kasamaan, ay papatawarin at tatanggapin ng Dios at hindi masisira ang Kanyang kabanalan. Sapagkat ang kamatayan ni Kristo sa krus ay sapat…

continue reading..

Ingatan Mo Ang Iyong Pananampalataya

0

Ingatan mo ang iyong pananampalataya sapagkat dito lamang dumadaloy ang pagpapala mula sa Diyos. Mas mabisa ito sa panalangin, dahil kung panalangin lamang at walang pananampalataya, hindi sasagot ang Diyos sa iyo.

Ang pananampalataya ang nag-uugnay sa langit at lupa. Sa daang ito ng pananampalataya umaagos ang pagmamahal ng Diyos, kaya’t bago ka pa man humiling sa Diyos, dumadating na ang sagot sa iyong panalangin. “Ito ang ating kapanatagan sa kanya, na kung tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo’y pakikinggan niya.”  (I Juan 5:14). Kapag naputol ang linya ng pananampalataya paano mo matatanggap ang Kanyang matatamis na pangako?

Ikaw ba ay nakakaranas ng kabigatan at pagsubok? Makakatanggap…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top