Mas Mabuting Mag-isa Kasama Ang Dios            

0

Ang manindigan sa ating pananampalataya ay maaaring magdala sa atin sa pag-iisa. Ang taong nag-nanais na mapalapit ang relasyon sa Dios ay parang isang agila na pumapailanlang sa kailangitan na nag-iisa. Ang taong tapat sa kanyang pananampalataya ay dapat na makontentong mabuhay na malayo sa pakikisama ng maraming tao sa sanlibutan.

Ang Dios ay naghahanap ng mga taong katulad ng agila. Walang taong makakaranas ng pinakamatamis at pinakamagandang buhay na ispiritwal kung hindi tayo lalakad na mag-isa kasama ang Dios. Ipinakita sa atin sa Biblia na si Abraham ay nabuhay nang “mag-isa” sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nabuhay na napapaligiran ng maraming mga lunsod. Si Moses, bagamat may…

continue reading..

Pinakamagandang Regalo

0

Marami ang regalo ng Dios sa tao, subalit ang pinakamaganda Niyang regalo ay nag-iisa lamang. Ang regalong ito ay ang natatangi at pinakamaganda sa lahat na maaaring matanggap ng isang tao. Ito ay ang Kanyang sarili. Sa pagkakilala ng tao sa Dios, siya ay nagkakaroon ng lubos na kaligayahan. “Sapagkat kami ay ginawa Mo para sa Iyo; kung kaya’t ang aming puso ay nababalisa, hanggat hindi nakakasumpong ng kapahingahan sa Iyo.” (St. Augustine).

Nang sinabi ng Panginoon kay Aaron na wala siyang magiging mana sa lahat ng mga Israelita, ipinapaalam lamang ng Dios na ang kanyang magiging kabahagi ay ang pinakamaganda at pinakamarangal na mana, ito ay ang makamtan ang Panginoon.

Kung…

continue reading..

Panalanging Nakalulugod Sa Dios

0

“Datapwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo.” Mateo 6:33

Hanggang ang ating puso ay nasa sanlibutan, madali tayong madadala sa mga kaisipan at kaabalahan sa mundo. Hanggang hindi natin ihinihihiwalay ang ating ispiritu sa mga bagay sa mundo, ang ating panalangin ay mababaw at hindi makaabot sa langit.

Malimit na pinakikitunguhan natin ang Dios na tulad ng mangmang.  Naghahandog tayo ng matinik at mabahong bulaklak sa Dios, sa halip na maganda at mabangong bulaklak. Ito ay dahil sa ang ating mga panalangin ay nahahaluan ng makamundong-kaisipan. Kaya’t ang inihahandog nating  insenso ng panalangin…

continue reading..

Paghimok Upang Manalangin

0

                                                 

Sa mga Kristiano, ang panalangin ay katulad ng paghinga. Ang paghinga ay hindi pinag-iisipan dahil ang hangin sa paligid ang nagtutulak sa ating baga (lungs) upang huminga. Kaya mahirap na pigilin ang paghinga. Sa isang Kristiano, ang paghingang ispiritwal (panalangin) ang nagbibigay buhay upang magtagumpay sa madilim na sanlibutan. Ngunit maraming Kristiano ang nagpipigil ng paghinga at iniisip na ang kaunting oras na pakikipag-usap sa Dios ay sapat na upang mabuhay sa mundo. Kalimitan, ang pumipigil sa atin upang manalangin ay ang kasalanan.

Upang maging masigla ang buhay-Kristiano, dapat na tayo ay nananalangin ng walang-patid. Maraming Kristiano ang kontento na sa materyal na pagpapala at walang paghahangad sa mga pagpapalang ispiritwal….

continue reading..

Ang Panalangin

0

Ayon kay Martyn Lloyd-Jones, “Ang panalangin ay ang pinakamataas na gawain ng kaluluwa. Ang tao ay nasa pinakamataas at matayog na kalagayan kapag siya ay nakaluhod at nananalangin.”

Isinalarawan ni D.L. Moody ang panalangin ng ganito: Walang ispiritwal na gawain ang mas kumplikado pa kaysa sa panalangin. (1) Ito ay simpleng pananalita na kayang bigkasin ng musmos na bata, ngunit napakadakila kaya ito ay nakakarating sa Dios sa kaitaasan. (2) Ito ay maaaring gawin kahit nasa anumang edad, bata man o matandang pantas. (3) Maari biglaang manalangin, subalit ito ay pang-habangbuhay na kasanayan. (4) Nananalangin tayo sa oras na panatag ang pananampalata, at sa oras na ang pananampalataya ay nililiglig…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top