Lakbayin ang Ating Mithiin Para sa Panginoon

0

“Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya, walang makakaagaw niyan sa iyo.” Genesis 13:14-15

Walang pagnanais ang ilalagay ng Banal na Ispiritu sa ating mga puso kung hindi Niya ito kayang tuparin. Kaya hayaan natin na lumipad ng mataas ang ating pananampalataya at masdan ang maaari nating angkining lupain na ibibigay sa atin ng Dios.

Anumang bagay na ating nauunawaan sa pamamagitan ng “mata ng pananampalataya” ay para sa atin. Ilayo natin ang ating paningin, dahil lahat ng ating natatanaw ay atin. Ang ating minimithi bilang Kristiano at lahat ng ating nais para…

continue reading..

Emma’s Daughter

0

Jenna, a teenager, was sent to jail for stealing jewelries in a popular jewelry store. Her mother, Emma, was crying bitterly as the jailor closed the iron door. Emma went home with a heavy heart, her heart pierced by her very own daughter. Emma could not help but wonder why did this happen to Jenna, when she was given all the comforts that she could afford and permitted to do all she wanted.

Her mind flashed back when Jenna was just a toddler. She recalled how she often gave-in to her demands. At first she was disobedient in simple things. She threw away her food, grabbed the toys of…

continue reading..

Ang Pagsubok ay Sisidlan ng Pagpapala

0


Dumadating ba tayo sa panahon ng pangangailangan, at tayo ay lubos nang nahihirapan? Tayo ba ay nasisindak sa mga tukso na parang hindi na natin kayang lampasan?

Ang pagsubok ng isang Kristiano ay sisidlan para punuan ng Banal na Ispiritu. Ito ay oportunidad para tumanggap ng bagong pagpapala at kalayaan na hindi natin matatanggap sa ibang paraan. Dalhin natin ang ating mga kabigatan sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Manahimik tayo sa Kanyang harapan, at huwag tayong mabalisa, ni gumawa ng sariling paraan upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.

Hayaan natin na kumilos ang Dios. Ang mga pagsubok na iniisip natin na siyang sisira at maglulugmok sa atin ay…

continue reading..

Going the Extra Mile

0

                                     Sisters who  go the extra mile for God’s people!

The book of Ruth portrays a beautiful picture of Ruth, Naomi’s daughter-in-law. Naomi urged her not to go with her in going back to Israel, but Ruth insisted saying, “your people shall be my people and your God my God”. Ruth did more than what was requested or required. She was willing to go the extra mile. As a Moabite, she put herself in danger and humiliation when she gleaned in the field of an Israelite. But Ruth humbled herself and kept going the…

continue reading..

Huwag Kaligtaan ang Pananalangin

0

Delikado para sa kaluluwa na humarap sa sanlibutan ng hindi nananalangin. Totoo na madali tayong matukso na gawing maikli ang panalangin, lalo pa kung pagod sa maghapong paggawa o inaantok na. Paggising sa umaga, madala ring magmadali sa pananalangin at pagbubulay ng Kanyang mga salita dahil sa naghihintay na mga gawain.

Ngunit tayo ay nalilinlang kung akala natin ay walang epekto ang mga ito sa ating mga buhay.Ang maraming tukso ay nag-aabang sa atin at hindi tayo handa na harapin ang mga ito. Madali tayong malinlang ng kasalanan. Madali nating magustuhan ang mga bagay na makamundo. At kung tayo’y tunay na Kristiano, may bigat sa ating puso dahil alam natin na…

continue reading..

Contact Us

Angeles Heights, San Pablo City, Laguna Philippines 4000
Back to top